Kategoria: tutkimuksia ja menetelmiä maailmalta

 • Psy­ke­dee­lien käyt­tö syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Kuu­lin psy­ke­dee­lien käy­tös­tä mie­len­ter­vey­son­gel­mien hoi­dos­sa muu­ta­mia vuo­sia sit­ten ja suh­tau­tu­mi­se­ni oli vähin­tään­kin ennak­ko­luu­lois­ta. Itsea­sias­sa koko jut­tu oli minus­ta niin absur­di, että en edes vai­vau­tu­nut otta­maan sii­tä sel­vää. Vuo­sien var­rel­la asia on kui­ten­kin ollut esil­lä yhä enem­män ja sitä on ollut yhä vai­keam­paa sivuut­taa. Vih­doin, kun muu­ta­ma suu­res­ti arvos­ta­ma­ni ja vii­saa­na pitä­mä­ni kol­le­ga alkoi ker­toa ole­van­sa…

 • Myö­tä­tun­to ja para­ne­mi­nen – mitä tut­ki­muk­set sano­vat?

  Olin mar­ras­kuus­sa mie­len­ter­veys­mes­suil­la pitä­mäs­sä luen­non myö­tä­tun­toi­ses­ta hoi­to-ottees­ta ja luen­toa val­mis­tel­les­sa­ni sukel­sin kir­jal­li­suu­teen tut­ki­maan mil­lais­ta tut­ki­mus­tie­toa myö­tä­tun­nos­ta on ole­mas­sa hoi­to­työn saral­la. Olen aina tien­nyt myö­tä­tun­non ole­van tär­keä osa psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia ja lähei­siä sekä amma­til­li­sia ihmis­suh­tei­ta, mut­ta nyt minul­le val­ke­ni kuin­ka kes­kei­nen osa se on myös fyy­sis­tä para­ne­mis­ta. Sai­ras­ta­vien ihmis­ten para­ne­mi­seen vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti se, kuin­ka hei­tä hoi­ta­vat…

 • Meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät pak­ko-oirei­den ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köm­me hen­ki­lö­kun­ta kävi vie­rai­le­mas­sa ja kou­lut­tau­tu­mas­sa Mila­nos­sa. Kou­lu­tuk­sen piti sym­paat­ti­nen ita­lia­lai­nen psy­kiat­ri, psy­ko­te­ra­peut­ti Gio­van­ni Maria Rug­gie­ro. Kou­lu­tuk­sen tee­ma­na oli meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät pak­ko-oirei­den ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa. Päi­vän aika­na tutus­tuim­me meta­kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian lähes­ty­mis­ta­paan ja har­joit­te­lim­me itse­kin muu­ta­mien mene­tel­mien hyö­dyn­tä­mis­tä. Meta­kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia on todet­tu toi­mi­vak­si pak­ko-oirei­ses­sa häi­riös­sä. Gio­van­nin ja hänen tii­min­sä hypo­tee­si oli, että se voi­si…

 • Aivo­leik­kaus lai­huus­häi­riön hoi­dos­sa

  Olin Poh­jois­mai­den Syö­mis­häi­riöyh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäs­sä kongres­sis­sa Reyk­ja­vi­kis­sa syys­kuus­sa ja kuu­lin itsel­le­ni täy­sin uudes­ta lähes­ty­mis­ta­vas­ta lai­huus­häi­riön hoi­toon – nimit­täin aivo­leik­kauk­ses­ta. Andres Loza­no, joka toi­mii Kana­das­sa Neu­ro­ki­rur­gian pro­fes­so­ri­na ja joka vai­kut­ti kai­kin puo­lin vii­saal­ta mie­hel­tä, ker­toi aivo­ki­rur­gian mah­dol­li­suuk­sis­ta lai­huus­häi­riön hoi­dos­sa. Hän oli hyvin tie­toi­nen sii­tä, että täl­lai­sen aiheen esit­te­le­mi­nen psy­kiat­rian alan ylei­söl­le saat­taa saa­da jok­seen­kin nih­keän vas­taan­o­ton ja…

 • Uusia tuu­lia tut­ki­mus­ken­täl­tä

  Pos­ti­laa­tik­koo­ni kolah­ti pari päi­vää sit­ten uusin Inter­na­tio­nal Jour­nal of Eating Disor­ders. Se on yksi syö­mis­häi­riö­ken­tän tär­keim­mis­tä tut­ki­mus­jul­kai­suis­ta, jota tyk­kään seu­ra­ta pysyäk­se­ni ajan her­mol­la alan uusis­ta kehi­tys­suun­tauk­sis­ta. Kuten mel­kein aina, leh­ti on pul­lol­laan mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia ja tut­ki­mus­tu­lok­sia. Kos­ka olen itse niis­tä innois­sa­ni, ajat­te­lin jakaa täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa muu­ta­man mie­les­tä­ni kiin­toi­sim­man artik­ke­lin aja­tuk­sia, jot­ta muut­kin saa­vat naut­tia tämän…

 • Tut­ki­mus­näyt­töön perus­tu­vat syö­mis­häi­riö­hoi­dot – onko nii­tä?

  Tääl­lä Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tiin syys­kuus­sa kan­sain­vä­li­nen syö­mis­häi­riö­kongres­si, jon­ne minua pyy­det­tiin yhdes­sä kol­le­ga­ni David Clin­to­nin kans­sa puhu­maan tut­ki­mus­tie­dol­la tehok­kaak­si todis­te­tuis­ta hoi­dois­ta arjen hoi­to­työs­sä. Ilah­duin suu­res­ti mah­dol­li­suu­des­ta pereh­tyä kun­nol­la tähän tär­ke­ään ja pal­jon puhut­tuun aihee­seen. Syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta on teh­ty val­ta­vas­ti tut­ki­mus­ta. Monen­lai­sia ehdo­tuk­sia hyvik­si lähes­ty­mis­ta­voik­si on löy­det­ty sekä nuo­ril­la että aikui­sil­la. Monel­le – minut mukaan lukien…

 • NEDS-kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia – Mik­ro­be­ja, kil­paur­hei­lua, toi­voa toi­vot­to­muu­teen ja “keho­te­ra­pi­aa”

  Poh­jois­mai­nen syö­mis­häi­riö­kon­fe­rens­si NEDS jär­jes­tet­tiin Hel­sin­gis­sä 21.–23.9. Päi­vien aika­na kuu­lim­me eri­lai­sia puheen­vuo­ro­ja ja osal­lis­tuim­me pie­nem­piin works­hop­pei­hin. Täs­sä hiu­kan kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia kai­kil­le luet­ta­vak­si. Kai­kes­ta en rapor­toi, joten valit­sin nel­jä aihet­ta, jot­ka tun­tui­vat minus­ta kiin­nos­ta­vil­ta. Blo­gi­kir­joi­tus käsit­te­lee täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti usei­ta aihei­ta, mut­ta voit toki poi­mia sii­tä vain itseä­si kiin­nos­ta­vat aiheet: Suo­lis­to­mik­ro­bit ja lai­huus­häi­riö (Cynt­hia Bulik) Aja­tus sii­tä, että…