Psy­ke­dee­lien käyt­tö syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

Kuu­lin psy­ke­dee­lien käy­tös­tä mie­len­ter­vey­son­gel­mien hoi­dos­sa muu­ta­mia vuo­sia sit­ten ja suh­tau­tu­mi­se­ni oli vähin­tään­kin ennak­ko­luu­lois­ta. Itsea­sias­sa koko jut­tu oli minus­ta niin absur­di, että en edes vai­vau­tu­nut otta­maan sii­tä sel­vää. Vuo­sien var­rel­la asia on kui­ten­kin ollut esil­lä yhä enem­män ja sitä on ollut yhä vai­keam­paa sivuut­taa. Vih­doin, kun muu­ta­ma suu­res­ti arvos­ta­ma­ni ja vii­saa­na pitä­mä­ni kol­le­ga alkoi ker­toa ole­van­sa muka­na tut­ki­mus­ryh­mis­sä, jois­sa psy­ke­dee­lien vai­ku­tus­ta tut­ki­taan, tajusin etten voi enää pitää pää­tä­ni pen­saas­sa asian suh­teen.

Psy­ke­dee­lit ovat ais­tien vää­ris­ty­miä ja hal­lusi­naa­tioi­ta aiheut­ta­via ainei­ta, joi­ta käy­tet­tiin laa­jas­ti viih­de­käy­tös­sä 1960-luvul­la. Nii­den lää­kin­näl­li­siä vai­ku­tuk­sia tut­kit­tiin tuol­loin innok­kaas­ti, mut­ta 1970-luvul­la aloi­tet­tu sota huu­mei­den käyt­töä vas­taan lopet­ti nämä tut­ki­muk­set kuin sei­nään. Psy­ke­dee­leil­le tuli ylei­ses­ti huo­no mai­ne, sil­lä tuon aikai­nen päih­tei­den hol­ti­ton vää­rin­käyt­tö aiheut­ti yhteis­kun­nal­li­ses­ti pal­jon ongel­mia. Nii­den käyt­töä edes tut­ki­mus­tar­koi­tuk­ses­sa ei enää suvait­tu ja psy­ke­dee­lien hyvien lää­kin­näl­lis­ten vai­ku­tus­ten tut­ki­mi­sen pariin pääs­tiin palaa­maan vas­ta noin 40 vuot­ta myö­hem­min.

Vii­meis­ten parin vuo­den aika­na olen tutus­tu­nut ulko­mai­siin kol­le­goi­hin, jot­ka käyt­tä­vät työs­sään psy­ke­dee­le­jä. Toi­set käyt­tä­vät nii­tä asia­kas­työs­sä osa­na tut­ki­mus­ta ja toi­set tar­joa­vat asiak­kail­leen psyk­dee­lia­vus­teis­ta tera­pi­aa ihan vas­taan­ot­to­työs­sä, kui­ten­kin ilmei­ses­ti hie­man hipoen lain raja­mai­ta. Psy­ke­dee­le­jä ei nimit­täin vie­lä olla vapau­tet­tu mis­sään maas­sa ylei­seen lää­kin­näl­li­seen käyt­töön. Haas­tat­te­lin kiin­nos­tu­nee­na kysei­siä kol­le­goi­ta asias­ta, sil­lä huo­ma­sin, että minun oli todel­la vai­ke­aa hyväk­syä huu­mei­na pitä­mie­ni ainei­den käyt­töä tera­pia­työs­sä. Kol­le­gat kui­ten­kin ker­toi­vat koke­muk­sis­taan innos­ta puh­kuen ja todel­la vai­kut­tu­nei­na ainei­den tehos­ta asiak­kai­den aut­ta­mi­ses­sa. Useim­mil­la heil­lä innos­tus asi­aan oli herän­nyt omien psy­ke­dee­li­te­ra­pia­ko­ke­mus­ten seu­rauk­se­na.

Kol­le­ga­ni valis­ti­vat minua, että tera­pia toteu­te­taan sil­le omis­te­tus­sa tilas­sa, kah­den asi­aan kou­lu­te­tun tera­peu­tin läs­nä­ol­les­sa. Tera­peu­tit ovat myö­tä­tun­toi­sia, kun­nioit­ta­via ja tuke­vat poti­laan pro­ses­sia hel­läs­ti pyr­ki­mät­tä vai­kut­ta­maan sii­hen mil­lään taval­la. Psy­ke­dee­lit sal­li­vat esi­mer­kik­si trau­ma­muis­to­jen käsit­te­le­mi­sen ilman nii­hin liit­ty­vää ahdis­tus­ta ja pel­koa. Näin mie­li pys­tyy muo­dos­ta­maan trau­ma­ko­ke­muk­seen uuden­lai­sen suh­teen ja sii­hen liit­ty­vä psyyk­ki­nen kipu ja tus­kai­suus lop­puu. Kol­le­ga­ni ker­toi­vat koke­muk­sen olleen kään­teen­te­ke­vä hei­dän elä­mäs­sään, min­kä vuok­si he innos­tui­vat aut­ta­maan mui­ta tämän mene­tel­män avul­la.

Tut­ki­muk­sis­sa pää­asias­sa käy­te­tyt psy­ke­dee­lit ovat MDMA (Met­hy­le­ne­dioxy­met­hamp­he­ta­mi­ne), joka on eks­taa­si­na tun­ne­tun huu­meen puh­das muo­to, psi­lo­sy­bii­ni, joka on sie­ni, sekä ayahuasca, joka val­mis­te­taan Amazo­nin alueil­la kas­va­vas­ta liaa­ni­kas­vis­ta. Nii­den vai­ku­tus­ta on tut­kit­tu trau­ma­pe­räi­sen stres­si­häi­riön, alko­ho­lis­min ja masen­nuk­sen hoi­dos­sa erit­täin vai­kut­ta­vin tulok­sin. Erään meta­tut­ki­muk­sen mukaan 66,2% vaka­vas­ta trau­ma­pe­räi­ses­tä stres­si­häi­riös­tä kär­si­väs­tä poti­laas­ta (N=105) tuli­vat oireet­to­mik­si hoi­don jäl­keen. Kukaan ei rapor­toi­nut hoi­dos­ta olleen mitään hait­taa. (Thal & Lom­men, 2018). Toi­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa 83% alko­ho­li­riip­pu­vai­sis­ta vähen­si alko­ho­lin­käyt­töään mer­kit­tä­väs­ti psy­ke­dee­li­hoi­don jäl­keen (Garcia-Romeu, Davis, Erowid ja ym. 2019).

Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don apu­na psy­ke­dee­lien käyt­töä on tut­kit­tu vas­ta vähän, mut­ta lähiai­koi­na on odo­tet­ta­vis­sa tulok­sia myös tämän diag­noo­si­ryh­män hoi­dos­ta. Alus­ta­via posi­tii­vi­sia raport­te­ja psy­ke­dee­lien vai­ku­tuk­sis­ta on saa­tu lai­huus­häi­riö­po­ti­lail­ta, jot­ka ovat käyt­tä­neet ayahuasca psy­ke­dee­liä sere­mo­nial­li­ses­sa yhtey­des­sä. He rapor­toi­vat syö­mis­häi­riö­aja­tus­ten ja ‑oirei­den mer­kit­tä­vää vähe­ne­mis­tä sekä koki­vat, että syö­mis­häi­riön taus­tal­la ole­vat ydin­syyt pää­si­vät para­ne­maan. He koki­vat lääk­keen aut­ta­neen hei­tä käsit­te­le­mään kipei­tä tun­tei­ta ja muis­to­ja sekä sisäis­tä­mään myön­tei­sem­män suh­tau­tu­mis­ta­van itseen­sä. Lääk­keen avul­la he koki­vat myös saa­neen para­ne­mi­seen­sa mukaan hen­gel­li­sen ulot­tu­vuu­den. (Renel­li, Fletc­her, Tup­per ym. 2020).

Tämän het­ken tie­don mukaan psy­ke­dee­leil­lä näyt­täi­si siis ole­van kiin­nos­ta­vaa poten­ti­aa­lia vai­kei­den ja pit­kään kes­tä­nei­den syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa. Jääm­me innok­kaas­ti odot­ta­maan mil­lais­ta tie­toa tut­ki­mus­kent­tä lähiai­koi­na asias­ta tar­jo­aa.

Ter­vei­sin,
Pia Char­pen­tier

Kiin­nos­ta­via artik­ke­lei­ta aihees­ta

2 vastausta artikkeliin “Psy­ke­dee­lien käyt­tö syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hyvä kir­joi­tus! Löy­sin tän­ne Psy­ke­dee­li­tut­ki­musyh­dis­tyk­sen ins­ta­gra­min kaut­ta.
  Itsel­lä­ni ensim­mäi­nen tai­ka­sie­nit­rip­pi käy­tän­nös­sä paran­si ker­ta­laa­kis­ta lähes kym­me­nen vuo­den ano­rek­sia- ja buli­mia­kier­teen, johon mikään ei tun­tu­nut aut­ta­van. Nyt yli 2v tuon reis­sun jäl­keen yksi­kään oire ei ole palan­nut, vaik­ka olen­kin har­ras­ta­nut yllä­pi­tä­viä trip­pe­jä. Ker­toi­sin omas­ta koke­muk­ses­ta­ni mie­lel­lä­ni lisää — voi­ko tei­hin olla jotain kaut­ta yhtey­des­sä?
  ❤️

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos kom­men­tis­ta­si. Kuu­li­sim­me oikein mie­lel­läm­me koke­muk­ses­ta­si psy­ke­dee­lien hoi­ta­vis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Ota vaik­ka­pa minuun yhteyt­tä, niin voi­daan sopia kes­kus­te­luai­ka: pia.charpentier(at)syomishairiokeskus.fi

  Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,
  Pia Char­pen­tier

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *