Kategoria: hoito ja kuntoutus

 • Masen­nus syö­mis­häi­riön seu­ra­lai­se­na

  Syö­mis­häi­riö ja masen­nus kul­ke­vat usein käsi­kä­des­sä vah­vis­taen tai pei­tel­len toi­si­aan ja aset­taen siten haas­tei­ta toi­pu­mi­sel­le ja hoi­dol­le. Masen­nus­ta on voi­nut ilme­tä jo ennen syö­mis­häi­riön oirei­den alka­mis­ta, mut­ta myös syö­mis­häi­riö ja eri­tyi­ses­ti ali­ra­vit­se­mus voi­vat aiheut­taa masen­nus­ta. Kysees­sä on haas­ta­va pala pures­kel­ta­vak­si, mut­ta loh­dun sana­na todet­ta­koon, että toi­pu­mi­nen niin syö­mis­häi­riös­tä kuin masen­nuk­ses­ta­kin on mah­dol­lis­ta. Masen­nus­ta käy­te­tään usein…

 • Psy­ke­dee­lien käyt­tö syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Kuu­lin psy­ke­dee­lien käy­tös­tä mie­len­ter­vey­son­gel­mien hoi­dos­sa muu­ta­mia vuo­sia sit­ten ja suh­tau­tu­mi­se­ni oli vähin­tään­kin ennak­ko­luu­lois­ta. Itsea­sias­sa koko jut­tu oli minus­ta niin absur­di, että en edes vai­vau­tu­nut otta­maan sii­tä sel­vää. Vuo­sien var­rel­la asia on kui­ten­kin ollut esil­lä yhä enem­män ja sitä on ollut yhä vai­keam­paa sivuut­taa. Vih­doin, kun muu­ta­ma suu­res­ti arvos­ta­ma­ni ja vii­saa­na pitä­mä­ni kol­le­ga alkoi ker­toa ole­van­sa…

 • Elä­mä osas­ton ulko­puo­lel­la syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

  Koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na elä­määm­me monel­la taval­la. Yksi mer­kit­tä­vä muu­tos elä­mäs­sä on var­mas­ti monil­la ollut sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähe­ne­mi­nen ja ajan viet­tä­mi­nen enem­män koto­na. Koro­nae­pi­de­mian vuok­si ase­te­tut vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet väis­tä­mät­tö­mäs­ti myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den arkeen. Koro­na-viruk­sen tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si elä­mää osas­ton ulko­puo­lel­la ei ole voi­tu tois­tai­sek­si samal­la taval­la mah­dol­lis­taa ja sal­lia kuin…

 • Uuden työn­te­ki­jän muis­ti­lis­ta syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­ta­mi­nen on oma maa­il­man­sa ja sii­hen pereh­ty­mi­nen vie het­ken. Uut­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Mitä syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta tuli­si aina­kin ymmär­tää, kun koh­taa ensim­mäi­siä ker­to­ja syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van poti­laan? Koko­sin Ome­na­tu­paan muis­ti­lis­tan, jota voi­vat hyö­dyn­tää kaik­ki syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via koh­taa­vat ammat­ti­lai­set, mut­ta on sii­tä apua lähei­sil­le­kin. 1. Syö­mis­häi­riöi­tä on eri­lai­sia ja jokai­nen sai­ras­tu­nut on yksi­löl­li­nen Syö­mis­häi­riöi­tä…

 • Kos­ke­tus syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Hoi­toa­lal­la puhu­taan toi­si­naan saa­ko poti­las­ta kos­ket­taa: Voi­ko hoi­ta­ja hala­ta poti­las­ta onni­tel­lak­seen jos­tain tai loh­dut­taak­seen? Voi­ko silit­tää vaik­ka ahdis­tuk­sen het­kel­lä kevyes­ti olka­pää­tä tai voi­ko hie­roa poti­las­ta poti­laan ren­tou­tu­mis­ta hel­pot­taak­seen? Jois­sa­kin hoi­to­pai­kois­sa on teh­ty sel­vä ohjeis­tus – poti­las­ta ei saa kos­ket­taa, sil­lä kos­ket­ta­mi­nen voi lou­ka­ta poti­las­ta ja kos­ke­tus­kiel­to tur­vaa hoi­ta­vaa hen­ki­löä muun muas­sa häi­rin­nän ja epä­asial­li­sen koh­te­lun…

 • Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen vii­mei­set haas­teet ja vai­heet

  Syö­mis­häi­riö muo­dos­taan riip­pu­mat­ta aiheut­taa sai­ras­tu­neel­le kär­si­mys­tä, mut­ta kär­si­myk­ses­tä huo­li­mat­ta muu­tok­sen teke­mi­nen omin avuin ei yleen­sä onnis­tu. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va tar­vit­see­kin usein tii­vis­tä tukea muu­tok­sen teke­mi­seen syö­mi­ses­sään ja pääs­tääk­seen irti myös muis­ta syö­mis­häi­riön ulos­päin näky­vis­tä oireis­ta. Mut­ta mil­lai­sia mui­ta haas­tei­ta toi­pu­mi­ses­saan toi­pu­va usein koh­taa, kun syö­mi­nen alkaa olla jo kun­nos­sa, pai­no on jo kor­jaan­tu­nut (aina­kin niis­sä yhteyk­sis­sä,…

 • Meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät pak­ko-oirei­den ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köm­me hen­ki­lö­kun­ta kävi vie­rai­le­mas­sa ja kou­lut­tau­tu­mas­sa Mila­nos­sa. Kou­lu­tuk­sen piti sym­paat­ti­nen ita­lia­lai­nen psy­kiat­ri, psy­ko­te­ra­peut­ti Gio­van­ni Maria Rug­gie­ro. Kou­lu­tuk­sen tee­ma­na oli meta­kog­ni­tii­vi­set mene­tel­mät pak­ko-oirei­den ja syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa. Päi­vän aika­na tutus­tuim­me meta­kog­ni­tii­vi­sen psy­ko­te­ra­pian lähes­ty­mis­ta­paan ja har­joit­te­lim­me itse­kin muu­ta­mien mene­tel­mien hyö­dyn­tä­mis­tä. Meta­kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia on todet­tu toi­mi­vak­si pak­ko-oirei­ses­sa häi­riös­sä. Gio­van­nin ja hänen tii­min­sä hypo­tee­si oli, että se voi­si…

 • Syö­mis­häi­riö ilme­nee vaa­te­tuk­sen­kin kaut­ta

  Syö­mis­häi­riö ujut­taa lon­ke­ron­sa laa­jas­ti elä­män eri osa-alueil­le. Syö­mi­sen lisäk­si pukeu­tu­mi­nen voi yllät­tä­väs­ti tul­la osak­si oireh­din­taa. Sitä jou­du­taan­kin usein käsit­te­le­mään hoi­don aika­na monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti ano­rek­si­aan liit­tyy usein vir­heel­li­nen usko­mus, jon­ka mukaan palel­les­sa keho laih­tuu nopeam­min. Ei siis ole tava­ton­ta, että sai­ras­tu­nut halu­aa kul­kea lii­an vähis­sä vaat­teis­sa tal­vi­pak­ka­sil­la ja kyl­met­tää huo­neen­sa. Tois­ten mie­les­tä läm­min olo voi…

 • Enti­sen asuk­kaan vie­rai­lu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

  Aika ajoin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä vie­rai­lee enti­siä asuk­kai­tam­me, jot­ka ovat toi­pu­neet syö­mis­häi­riös­tä aina­kin hyvin pit­käl­le. He tapaa­vat asuk­kai­tam­me ja ker­to­vat miten elä­mä on läh­te­nyt kan­ta­maan. Samal­la he saa­vat avoi­mes­ti ker­toa koke­muk­sis­taan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­dos­ta. Vii­mek­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kävi vie­rai­le­mas­sa enti­nen asuk­kaam­me Anna (nimi muu­tet­tu). Anna ker­toi oman tari­nan­sa sai­ras­tu­mi­ses­ta, hoi­dois­ta ja toi­pu­mi­ses­ta. Ome­na­tu­van kir­joit­ta­ja­na ajat­te­lin, että…

 • Ensim­mäi­siä koke­muk­sia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen har­joit­te­lua­sun­nos­ta

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­to­jak­sot ovat usein pit­kiä osas­tol­le tule­vien syö­mis­häi­riön mut­kik­kuu­den vuok­si. Tämän vuok­si osas­to­hoi­to pyri­tään lopet­ta­maan asteit­tain. Asteit­tai­nen hoi­don lopet­ta­mi­nen paran­taa myös muu­tok­sen pysy­vyyt­tä koko­vuo­ro­kau­ti­sen tuen pää­tyt­tyä. Aikuis­ten ja aikuis­tu­vien nuor­ten koh­dal­la koko­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don lop­pu­vai­hei­siin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa onkin nyt otet­tu kokei­luun itse­näis­ty­mis­tä tuke­va lomai­lu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen vuo­kraa­mas­sa har­joit­te­lua­sun­nos­sa. Sen tar­koi­tus on val­mis­tel­la toi­pu­vaa myö­hem­pään hoi­don vai­hee­seen eli itse­näi­sen…

 • Syö­mis­häi­riö ja trau­mat

  Suo­men Syö­mis­häi­riöyh­dis­tys jär­jes­ti vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen jäse­nil­lan, jos­sa pidet­tiin kak­si alus­tus­ta aihees­ta syö­mis­häi­riö ja trau­mat. Alus­tus­ten pitä­ji­nä oli­vat Ras­mus Iso­maa ja Mari­ta Kai­ja­nen. Osoit­tau­tui, että trau­ma on han­ka­la tut­ki­muk­sen koh­de, sil­lä trau­mak­si luo­ki­tel­ta­vat koke­muk­set eivät aina ole tut­ki­mus­mie­les­sä sel­kei­tä. Tär­keä­nä aihee­na sitä kui­ten­kin tut­ki­taan pal­jon ja vas­tauk­sia pyri­tään löy­tä­mään ymmär­ryk­sen lisää­mi­sek­si ja parem­pien hoi­to­muo­to­jen kehit­tä­mi­sek­si.…

 • Syö­mis­häi­riö­hoi­don tavoi­te­lou­kut

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa on tär­ke­ää teh­dä suun­ni­tel­mia sii­tä, kuin­ka hoi­dos­sa ede­tään. Näin hoi­to-ote pysyy tavoit­teel­li­se­na ja edis­ty­mi­sen seu­raa­mi­nen on hel­pom­paa. Tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­nen onnis­tuu taval­li­ses­ti par­hai­ten, kun ne teh­dään yhteis­työs­sä sai­ras­tu­neen kans­sa. Toi­si­naan kui­ten­kin sai­rau­den olles­sa akuu­tis­sa vai­hees­sa ja hal­li­tes­sa miel­tä, hoi­to­ta­ho voi jou­tua aset­ta­maan tavoit­tei­ta, jois­ta syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut ei vält­tä­mät­tä ole samaa miel­tä tai jot­ka tun­tu­vat…