Syö­mis­häi­riö ilme­nee vaa­te­tuk­sen­kin kaut­ta

Syö­mis­häi­riö ujut­taa lon­ke­ron­sa laa­jas­ti elä­män eri osa-alueil­le. Syö­mi­sen lisäk­si pukeu­tu­mi­nen voi yllät­tä­väs­ti tul­la osak­si oireh­din­taa. Sitä jou­du­taan­kin usein käsit­te­le­mään hoi­don aika­na monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta.

Eri­tyi­ses­ti ano­rek­si­aan liit­tyy usein vir­heel­li­nen usko­mus, jon­ka mukaan palel­les­sa keho laih­tuu nopeam­min. Ei siis ole tava­ton­ta, että sai­ras­tu­nut halu­aa kul­kea lii­an vähis­sä vaat­teis­sa tal­vi­pak­ka­sil­la ja kyl­met­tää huo­neen­sa. Tois­ten mie­les­tä läm­min olo voi tun­tua ahdis­ta­val­ta ja likai­sel­ta, min­kä vuok­si he halua­vat mie­luum­min palel­la. Joil­le­kin kyse on myös itsen­sä ran­kai­se­mi­ses­ta – sai­ras­tu­neel­la voi olla koke­mus, että ei ole ansain­nut miel­lyt­tä­vää läm­pöä.

Usein tör­mää myös sii­hen, että keho pääl­lys­te­tään isoil­la vaat­teil­la ja useal­la vaa­te­ker­rok­sel­la. Monil­la täs­sä on taus­tal­la mas­sii­vi­nen keho­hä­peä, min­kä vuok­si syn­tyy tar­ve pii­lot­taa oma keho kat­seil­ta. Toi­sil­la run­saan pukeu­tu­mi­sen taus­tal­la on ali­ra­vit­se­mus­ti­lan aiheut­ta­ma pale­lu ja toi­sil­la puo­les­taan aja­tus hikoi­lun laih­dut­ta­vas­ta vai­ku­tuk­ses­ta.

Monil­la ilme­nee myös vai­keut­ta heit­tää van­ho­ja, kulu­nei­ta ja rik­ki­näi­siä vaat­tei­ta pois. Osas­ton käy­tä­vil­lä sip­su­tel­laan esi­mer­kik­si rik­ki­näi­sis­sä sukis­sa ja rei­käi­sis­sä housuis­sa. Täs­sä on taus­tal­la usein arvot­to­muu­den tun­tei­ta itseen liit­tyen ja koke­mus, ettei ansait­se pitää ehjiä ja kau­nii­ta vaat­tei­ta. Jos­kus syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va säi­lyt­tää myös toi­pu­mi­sen myö­tä lii­an pie­nek­si jää­viä vaat­tei­ta, joi­den avul­la hän pyr­kii ahdis­tu­nee­na seu­raa­maan kehon­sa muu­tos­ta tai pitää nii­tä muis­tu­tuk­se­na, mihin pai­noon haluai­si pala­ta, jos hoi­to­ta­ho ei oli­si laih­dut­ta­mis­ta estä­mäs­sä.

Osal­le syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via oma ulko­muo­to on puo­les­taan niin tär­keä, että vaat­tei­siin tuh­la­taan suu­ria sum­mia rahaa jopa pak­ko­miel­tei­ses­ti. Kaa­pit täyt­ty­vät vaat­teis­ta ja rahaon­gel­mat­kaan eivät ole har­vi­nai­sia. Vaat­teil­la sai­ras­tu­nut yrit­tää paran­taa omaa käsi­tys­tään itses­tä. Vaik­ka monil­le ter­veis­tä­kin vaa­te­tus ja muo­ti ovat iso ja tär­keä osa omaa itse­tun­toa, voi syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neel­la tämä kas­vaa koh­tuut­to­miin mit­ta­kaa­voi­hin.

Suku­puo­leen liit­ty­vät näkö­kul­mat voi­vat myös jos­kus olla pukeu­tu­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den taka­na, eri­tyi­ses­ti tytöil­lä. Nai­sek­si kehit­ty­mi­nen voi esi­mer­kik­si olla niin pelot­ta­vaa, että sai­ras­tu­nut ei halua hank­kia itsel­leen rin­ta­lii­ve­jä. Pukeu­tu­mi­nen voi olla mies­mäis­tä tai sport­tis­ta, mis­sä ei tie­ten­kään nor­maa­lis­ti ole mitään vikaa, mut­ta kun taus­tal­la pukeu­tu­mis­ta ohjaa­kin inho ja pel­ko, niin sil­loin asi­aan on hyvä paneu­tua syvem­min ja yhdes­sä poh­tia oli­si­ko aihet­ta läh­teä hake­maan muu­tos­ta.

Vaa­te­tus voi siis ker­toa pal­jon­kin syö­mis­häi­riön aiheut­ta­mas­ta ajat­te­lus­ta. Sen vuok­si sii­hen kiin­ni­te­tään­kin hoi­dos­sa usein huo­mio­ta ja jos­kus puu­tu­taan­kin. Sai­ras­tu­neen kans­sa tulee poh­tia ydin­a­ja­tuk­sia toi­min­ta­ta­po­jen taus­tal­la. Puut­tu­mi­nen ei sinän­sä ole mikään maa­il­man hel­poin asia, sil­lä sii­nä hoi­to­ta­ho jou­tuu miet­ti­mään pal­jon eet­ti­siä ja itse­mää­rää­mi­soi­keu­teen liit­ty­viä näkö­kul­mia sekä tie­ten­kin sitä, mil­loin kyse on syö­mis­häi­riös­tä ja mil­loin ihmi­sen todel­li­ses­ta miel­ty­myk­ses­tä.

Vuo­sien saa­tos­sa osas­tol­la työs­ken­nel­les­sä­ni olen huo­man­nut, että mata­lin kyn­nys pukeu­tu­mi­seen puut­tu­mi­seen on itsen­sä kyl­met­tä­mi­sen yhtey­des­sä. Asia ote­taan kau­niis­ti puheek­si oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­luis­sa. Tar­koi­tuk­se­na on ymmär­tää lii­an vähäi­sen pukeu­tu­mi­sen taus­to­ja ja läh­teä sitä kaut­ta miet­ti­mään kei­no­ja asian työs­tä­mi­seen. Useim­mat poti­laat ovat kui­ten­kin vas­ta­ha­koi­sia tun­nus­ta­maan, että hänel­lä oli­si kysei­ses­sä asias­sa mitään ongel­maa. Hen­ki­lö­kun­ta on kui­ten­kin vel­vol­li­nen huo­leh­ti­maan toi­pu­vien hyvin­voin­nis­ta ja ter­vey­des­tä, joten vaik­ka emme pukeu­tu­mi­seen osas­tol­la olles­sa puut­tui­si­kaan, voi­daan osas­ton ulko­puo­li­sia meno­ja raja­ta, mikä­li vaa­te­tus ei ole sään ja läm­pö­ti­lan mukais­ta. Yleen­sä asia kor­jaan­tuu pik­ku­hil­jaa toi­pu­mi­sen ede­tes­sä ja toi­pu­va saat­taa alkaa muut­taa pukeu­tu­mis­taan myös osas­tol­la olles­saan.

Väl­jään ja ker­ros­pu­keu­tu­mi­seen puu­tu­taan har­vem­min, kuin kyl­met­tä­mi­seen täh­tää­vään pukeu­tu­mi­seen. Ali­ra­vit­se­muk­ses­ta joh­tu­van pale­lun vuok­si oli­si koh­tuu­ton­ta pyy­tää sai­ras­tu­nut­ta pukeu­tu­maan toi­sin. Sil­loin parem­pi lähes­ty­mis­ta­pa on tie­ten­kin ravit­se­mus­ti­lan kor­jaa­mi­nen. Jos taas yli­suu­riin vaat­tei­siin pukeu­tu­mi­sen taus­tal­la on enem­män kyse itsein­hos­ta, niin sil­loin itse­tun­to- ja kehon­ku­va­työs­ken­te­ly ovat pai­kal­laan. Kun oman itsen alkaa näh­dä posi­tii­vi­sem­min, muut­tuu toi­pu­van pukeu­tu­mis­tyy­li usein pik­ku hil­jaa itses­tään sii­hen suun­taan, mis­sä toi­pu­va aidos­ti kokee viih­ty­vän­sä. Toki miel­ty­myk­se­nä voi todel­la­kin olla pukeu­tu­mi­nen väl­jiin ja suu­riin vaat­tei­siin, mut­ta kun itse­tun­toa ja kehon­ku­vaa on saa­tu posi­tii­vi­sem­mak­si, toi­pu­va tekee pää­tök­sen sil­loin pukeu­tu­mi­ses­taan ter­veel­tä poh­jal­ta ja miel­ty­myk­si­ään pei­la­ten. Eipä sii­hen sil­loin ole kenel­lä­kään mitään sanot­ta­vaa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen pukeu­tu­mis­ma­ku saa tie­ten­kin olla ja sii­hen läm­pi­mäs­ti kan­nus­tam­me­kin.

Lii­an pie­nien vaat­tei­den osal­ta toi­pu­via kan­nus­te­taan usein luo­pu­maan kysei­sis­tä vaat­teis­ta tai vie­mään ne aina­kin osas­tol­ta pois. Kun ali­pai­noon ei ole kos­kaan tar­koi­tus pala­ta, ei kyseis­ten vaat­tei­den säi­lyt­tä­mi­ses­sä ole toi­pu­val­le hyö­tyä. Ne aiheut­ta­vat usein vain tur­haa ahdis­tus­ta ja toi­mi­vat kei­no­na pitää kiin­ni oman kehon kriit­ti­ses­tä tar­kas­te­lus­ta. Väit­täi­sin, että ter­ve­kin ihmi­nen saa jon­kin­lai­sen kehoah­dis­tuk­sen hel­pos­ti, jos yrit­tää pukeu­tua lii­an pie­niin vaat­tei­siin. Kos­ka emme voi tie­ten­kään ketään pakot­taa vaat­teis­ta luo­pu­maan, on aihet­ta lähes­tyt­tä­vä kan­nus­tuk­sen ja keho­ku­va­työs­ken­te­lyn kei­noin.

Rei­käi­siin vaat­tei­siin puu­tum­me hoi­don aika­na usein puheen tasol­la. Ohjaam­me syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vaa huo­maa­maan, että oli­si ehkä aika heit­tää rik­ko­nai­nen vaa­te ros­kik­seen. Kes­kus­te­lem­me oma­hoi­ta­ja­kes­kus­te­luis­sa, mis­tä rik­ko­nais­ten vaat­tei­den pois heit­tä­mi­sen vai­keus joh­tuu. Jos kyse on omas­ta arvot­to­muu­den koke­muk­ses­ta, niin yri­täm­me mie­li­ku­va­työs­ken­te­lyn avul­la tuo­da esil­le, että jokai­nen ihmi­nen on arvo­kas. Jos kyse on pihiy­des­tä, saat­taa lähes­ty­mis­ta­pa olla hyvin toi­sen­lai­nen.

Pihiys on usein var­sin syväl­le juur­tu­nut toi­min­ta­ta­pa eikä se ole riip­pu­vai­nen hen­ki­lön todel­li­ses­ta varal­li­suu­des­ta. Kysees­sä ei siis ole pelk­kä sääs­te­liäi­syys. Pihiys on usein huo­mat­ta­van laa­ja tee­ma hoi­dos­sa, sil­lä se voi äkkiä muo­dos­taa toi­pu­mis­ta hidas­ta­van ja elä­mää rajoit­ta­van esteen. Jos itseen ei voi sijoit­taa rahaa, ei yleen­sä esi­mer­kik­si omas­ta riit­tä­väs­tä ja moni­puo­li­ses­ta ravit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen­kaan ole help­poa, vaik­ka taus­tal­la ei enää oli­si­kaan niin sel­ke­ää syö­mis­häi­riö­ajat­te­lua.

Pihiy­den takaa löy­tyy usein syvem­piä syi­tä. Rahan käyt­tä­mi­nen voi aiheut­taa vah­vaa ahdis­tus­ta. Pihiy­den tut­ki­mi­ses­sa yksi kei­no onkin yrit­tää sel­vit­tää sen taus­ta-aja­tuk­sia ja ohja­ta toi­pu­vaa hyö­dyn­tä­mään eri­lai­sia ahdis­tuk­sen­hal­lin­ta­kei­no­ja. Pihiy­den yhtey­des­sä toi­pu­va voi myös saa­da työs­tök­seen heit­tää rik­ki­näi­set vaat­teet ros­kik­seen ja sit­ten ostaa itsel­leen uusia vaat­tei­ta. Tämän jäl­keen koke­muk­ses­ta kes­kus­tel­laan ja mie­ti­tään mitä aja­tuk­sia se herät­ti. Tote­ai­sin kui­ten­kin, että pihiys on usein haas­ta­va tee­ma. Muu­tos ei aina ole help­poa, sil­lä emme tie­ten­kään voi ketään pakot­taa heit­tä­mään esi­mer­kik­si fark­ku­ja ros­kik­seen ja osta­maan uusia tilal­le. Hoi­to­ta­hon on kui­ten­kin var­mis­tet­ta­va, että pihiys ei tule esteek­si ravit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­sel­le, joten esi­mer­kik­si koti­lo­mil­la rahan käyt­tä­mi­nen ruo­kaan tulee onnis­tua ennen hoi­don lop­pu­mis­ta.

Puut­tu­mi­nen vaat­tei­den jat­ku­vaan osta­mi­seen on myös han­ka­la aihe. Sii­nä tulee vas­taan nopeas­ti kysy­myk­set ihmi­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­des­ta. Yleen­sä aihet­ta lähes­ty­tään­kin enem­min itse­tun­nos­ta kes­kus­te­lun avul­la sekä hoi­ta­jien omal­la esi­mer­kil­lä. Aina ulkoi­sen ole­muk­sen ei tar­vit­se olla sitä paras­ta mah­dol­lis­ta. Toi­pu­vaa yri­te­tään aut­taa raken­ta­maan itse­tun­ton­sa posi­tii­vi­sem­mak­si, sil­lä heik­ko itse­tun­to ei kor­jaan­nu, vaik­ka vaat­teet oli­si­vat kuin­ka hie­no­ja tahan­sa. Shop­pai­lun rajoit­ta­mi­seen voi­daan jos­kus pää­tyä, mikä­li se on joh­ta­mas­sa talou­del­li­siin vai­keuk­siin. Rajoit­ta­mi­ses­sa vaa­di­taan kui­ten­kin yhtei­sym­mär­rys­tä tai alai­käi­sen koh­dal­la van­hem­pien kans­sa asias­ta päät­tä­mis­tä.

Suku­puo­li­suu­teen liit­ty­viä vaa­te­rat­kai­su­ja otam­me koke­muk­se­ni mukaan har­vem­min puheek­si. Aihet­ta lähes­ty­tään usein ennem­min­kin suku­puo­li­suu­teen liit­ty­vän kes­kus­te­lun kaut­ta, ei niin­kään vaat­tei­den. Mones­ti tämä kes­kus­te­lu joh­taa lopul­ta sii­hen, että vaa­te­va­lin­to­ja alkaa­kin ohja­ta todel­li­set miel­ty­myk­set, eikä ahdis­tus oman kehon suku­puo­leen liit­ty­vis­tä muu­tok­sis­ta. Hoi­ta­jat voi­vat myös läh­teä toi­pu­van kans­sa yhdes­sä ostok­sil­le ja tukea esi­mer­kik­si rin­ta­lii­vien valit­se­mi­ses­sa.

Pukeu­tu­mi­seen liit­tyy var­mas­ti mui­ta­kin syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä esil­le tule­via näkö­kul­mia, joi­ta olem­me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa vuo­sien var­rel­la jou­tu­neet miet­ti­mään. Puut­tu­mi­nen ei ole mis­sään tapauk­ses­sa help­poa hoi­ta­jal­le – tai ei aina­kaan itsel­le­ni – mut­ta jos­kus se tun­tuu vält­tä­mät­tö­mäl­tä, jot­ta syö­mis­häi­riös­tä oli­si mah­dol­lis­ta pääs­tää irti kai­kil­la tasoil­la.

Mitä miel­tä sinä olet, tulee­ko hoi­don aika­na käsi­tel­lä pukeu­tu­mis­ta? Mil­lai­sis­sa tilan­teis­sa puut­tu­mi­nen on mie­les­tä­si oikeu­tet­tua? Mil­lai­sia mui­ta pukeu­tu­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta syö­mis­häi­riöi­hin voi mie­les­tä­si liit­tyä?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

5 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riö ilme­nee vaa­te­tuk­sen­kin kaut­ta”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Mun mie­les­tä pukeu­tu­mi­seen puut­tu­mi­nen on toden­nä­kö­ses­ti vahin­goit­ta­vam­paa, kuin että antaa olla. Eri asia, jos kysees­sä on lii­an vähän vaa­tet­ta pak­ka­sel­la tms. Muu­ten aivan tör­ke­ää ottaa puheek­si asiak­kaan kans­sa. Itse­tun­nos­ta puhu­mi­nen on ok, mut­ta tol­la­nen yksittäistasolla…Joo ei.

 2. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Samaa miel­tä. Itsel­le vaat­tei­den kom­men­toin­ti aiheut­ti lisää häpe­ää ja tun­net­ta että “enkö mä nyt tätä­kään tee noi­den mie­les­tä oikein”. Parem­pi­voin­ti­se­na voin sanoa, että pukeu­tu­mi­seen puut­tu­mi­nen aiheut­ti mul­la aina­kin ärsy­tys­tä ja tur­haa ahdis­tus­ta. Jol­le­kin iso­jen vaat­tei­den pitä­mi­nen voi olla ok kei­no pääs­tä ahdis­ta­van paran­tu­mis­vai­heen yli. Tot­ta­kai itse­tun­toa täy­tyy aut­taa paran­ta­maan, mut­ta ei kan­na­ta hoput­taa pukeu­tu­mis­tot­tu­mus­ten suh­teen. Itsel­lä “häi­riöi­nen” pukeu­tu­mi­nen jäi pois pik­ku­hil­jaa paran­tues­sa. Aika hoi­taa 🙂

 3. Anne avatar

  Kii­tos hyväs­tä kir­joi­tuk­ses­ta!

 4. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Aivan käsit­tä­mä­tön ajat­te­lu­ta­pa puut­tua sai­ras­tu­neen pukeu­tu­mi­seen. Voi ei! Ja pihiys osa­na syö­mis­häi­riöi­tä. Eikö­hän oli­si syy­tä kes­kit­tyä olen­nai­seen. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don teh­tä­vä lie­nee ravit­se­mus­ti­lan kor­jaa­mi­nen ja tera­pian anto. Puu­tut­te­ko myös sii­hen, jos hen­ki­lö­kun­ta kul­kee rei­käi­sis­sä vaat­teis­sa? Nyky­päi­vä­nä kun rei­käis­tä far­kut ovat muo­tia.

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Joo. Tämä pos­taus muut­ti lopul­li­ses­ti käsi­tyk­se­ni tos­ta mes­tas­ta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *