Kategoria: hoidon kehittäminen ja kehittyminen

  • Ensim­mäi­siä koke­muk­sia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen har­joit­te­lua­sun­nos­ta

    Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­to­jak­sot ovat usein pit­kiä osas­tol­le tule­vien syö­mis­häi­riön mut­kik­kuu­den vuok­si. Tämän vuok­si osas­to­hoi­to pyri­tään lopet­ta­maan asteit­tain. Asteit­tai­nen hoi­don lopet­ta­mi­nen paran­taa myös muu­tok­sen pysy­vyyt­tä koko­vuo­ro­kau­ti­sen tuen pää­tyt­tyä. Aikuis­ten ja aikuis­tu­vien nuor­ten koh­dal­la koko­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don lop­pu­vai­hei­siin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa onkin nyt otet­tu kokei­luun itse­näis­ty­mis­tä tuke­va lomai­lu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen vuo­kraa­mas­sa har­joit­te­lua­sun­nos­sa. Sen tar­koi­tus on val­mis­tel­la toi­pu­vaa myö­hem­pään hoi­don vai­hee­seen eli itse­näi­sen…

  • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mi­nen ajan saa­tos­sa (osa 2)

    Tam­mi­kuun alus­sa Ome­na­tu­vas­sa jul­kais­tiin kir­joi­tus, joka käsit­te­li Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mis­tä hoi­toi­deo­lo­gian ja arjen hoi­to­työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen, hen­ki­lö­kun­nan kehit­ty­mi­sen ja hoi­to­mal­lin kehit­ty­mi­sen näkö­kul­mis­ta. Täs­sä kir­joi­tuk­sen toi­ses­sa osas­sa kuvaan kehit­ty­mi­ses­tä seu­ran­nei­ta muu­tok­sia kon­kreet­ti­sem­min. Lopuk­si myös poh­din tule­vai­suu­den kehit­tä­mis­nä­ky­miä. Käy­tän­teem­me ovat muut­tu­neet monin pai­koin vuo­sien saa­tos­sa. Käy­tän­tei­tä muu­te­taan var­sin usein tar­peen mukaan. Täs­sä kuvaan nyt ehkä nii­tä kai­kis­ta suu­rim­pia…

  • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mi­nen ajan saa­tos­sa (osa 1)

    Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kö ava­si oven­sa vuon­na 2004. Ajan saa­tos­sa hoi­tom­me on kehit­ty­nyt monel­la taval­la. Haas­tat­te­lin alus­ta asti muka­na ollei­ta osas­ton­hoi­ta­jiam­me sii­tä, miten hoi­tom­me on kehit­ty­nyt ja miten kehit­tä­mis­tä on teh­ty. Lisä­sin jouk­koon myös hie­man omia näke­myk­siä­ni hoi­don kehit­ty­mi­ses­tä. Aihe oli sen ver­ran laa­ja, että pää­tin jakaa sen kah­teen kir­joi­tuk­seen. Tämä ensim­mäi­nen osa käsit­te­lee hoi­toi­deo­lo­gian…