Kategoria: Syömishäiriökeskus

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mi­nen ajan saa­tos­sa (osa 2)

  Tam­mi­kuun alus­sa Ome­na­tu­vas­sa jul­kais­tiin kir­joi­tus, joka käsit­te­li Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mis­tä hoi­toi­deo­lo­gian ja arjen hoi­to­työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen, hen­ki­lö­kun­nan kehit­ty­mi­sen ja hoi­to­mal­lin kehit­ty­mi­sen näkö­kul­mis­ta. Täs­sä kir­joi­tuk­sen toi­ses­sa osas­sa kuvaan kehit­ty­mi­ses­tä seu­ran­nei­ta muu­tok­sia kon­kreet­ti­sem­min. Lopuk­si myös poh­din tule­vai­suu­den kehit­tä­mis­nä­ky­miä. Käy­tän­teem­me ovat muut­tu­neet monin pai­koin vuo­sien saa­tos­sa. Käy­tän­tei­tä muu­te­taan var­sin usein tar­peen mukaan. Täs­sä kuvaan nyt ehkä nii­tä kai­kis­ta suu­rim­pia…

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mi­nen ajan saa­tos­sa (osa 1)

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kö ava­si oven­sa vuon­na 2004. Ajan saa­tos­sa hoi­tom­me on kehit­ty­nyt monel­la taval­la. Haas­tat­te­lin alus­ta asti muka­na ollei­ta osas­ton­hoi­ta­jiam­me sii­tä, miten hoi­tom­me on kehit­ty­nyt ja miten kehit­tä­mis­tä on teh­ty. Lisä­sin jouk­koon myös hie­man omia näke­myk­siä­ni hoi­don kehit­ty­mi­ses­tä. Aihe oli sen ver­ran laa­ja, että pää­tin jakaa sen kah­teen kir­joi­tuk­seen. Tämä ensim­mäi­nen osa käsit­te­lee hoi­toi­deo­lo­gian…

 • Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don pituu­des­ta on ollut syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pal­jon kes­kus­te­lua vii­me aikoi­na. Pit­kiä hoi­to­ja tar­jo­taan yhä har­vem­mil­le ja lyhyi­tä hoi­to­ja suo­si­taan, kos­ka nii­den aja­tel­laan ole­van edul­li­sem­pia. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovas­sa raha­pu­las­sa ja sääs­tö­pai­neet ovat suu­ret. Itse ajat­te­len, että hoi­to­jen pituus ei sai­si olla itsei­sar­vo, vaan poti­laal­le tuli­si tar­jo­ta hänen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen­sa sopi­va ja hänen para­ne­mi­sen­sa par­hai­ten…

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tari­na

  Syö­mis­häi­riö­kes­kus näki päi­vän­va­lon hie­man yli 13 vuot­ta sit­ten 2.6.2002. Sitä edel­si noin 3–4 vuot­ta sin­ni­käs­tä val­mis­te­lu­työ­tä. Olin 1990-luvun lopus­sa työs­sä HYKS:ssä, joka oli tuol­loin ainoa paik­ka Suo­mes­sa, jos­sa oltiin havah­dut­tu sii­hen, että syö­mis­häi­riöi­den hoi­to vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta. Siel­lä alkoi nii­hin aikoi­hin syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa käsit­te­le­vä tut­ki­mus­pro­jek­ti, jos­sa oli muka­na tut­ki­joi­ta kah­des­ta­kym­me­nes­tä euroop­pa­lai­ses­ta maas­ta. Minul­la oli suu­ri kun­nia…