Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa

Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don pituu­des­ta on ollut syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pal­jon kes­kus­te­lua vii­me aikoi­na. Pit­kiä hoi­to­ja tar­jo­taan yhä har­vem­mil­le ja lyhyi­tä hoi­to­ja suo­si­taan, kos­ka nii­den aja­tel­laan ole­van edul­li­sem­pia. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovas­sa raha­pu­las­sa ja sääs­tö­pai­neet ovat suu­ret. Itse ajat­te­len, että hoi­to­jen pituus ei sai­si olla itsei­sar­vo, vaan poti­laal­le tuli­si tar­jo­ta hänen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen­sa sopi­va ja hänen para­ne­mi­sen­sa par­hai­ten mah­dol­lis­ta­va hoi­to. Hoi­don tuli­si olla sisäl­löl­tään sekä pituu­del­taan riit­tä­vä ja asian­tun­te­va.

Syö­mis­häi­riö­kes­kus halu­aa sin­nik­kääs­ti tar­jo­ta lyhyi­den hoi­to­jen lisäk­si myös pit­kiä hoi­to­ja, sil­lä tiet­ty pie­ni osa syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vis­ta ei sel­viä lyhyi­den hoi­to­jen tuel­la. Näil­lä poti­lail­la on taval­li­ses­ti taka­naan mon­ta sai­ras­tet­tua vuot­ta, usei­ta eri pitui­sia osas­to- ja avo­hoi­to­jak­so­ja, moni­mut­kais­ta proble­ma­tiik­kaa, trau­mo­ja, pal­jon sie­tä­mä­tön­tä ahdis­tus­ta ja suu­ri para­ne­mi­sen pel­ko.

Lyhyet pai­no­kes­kei­set hoi­dot eivät sal­li vaka­vas­ti sai­raal­le hen­ki­löl­le riit­tä­väs­ti aikaa oppia uusia ahdis­tuk­sen ja tun­teen sää­te­ly­kei­no­ja, jot­ta oireis­ta luo­pu­mi­nen oli­si hänel­le mah­dol­lis­ta. Sai­rau­den vaka­vuu­teen näh­den riit­tä­mät­tö­män hoi­don jäl­keen sai­ras­tu­nut on tilan­tees­sa, jos­sa tur­val­li­nen lai­huus, ahmi­mi­nen tai oksen­ta­mi­nen on vie­ty pois, mut­ta mitään uut­ta sel­viy­ty­mis­kei­noa ei ole luo­tu tilal­le. Näin ollen hänel­lä ei ole yksin jää­ty­ään muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin tur­vau­tua aino­aan osaa­maan­sa hel­po­tus­kei­noon eli oirei­luun.

Lii­an lyhyet ja epä­so­pi­vat hoi­dot voi­vat vies­tiä sai­ras­tu­neel­le, että hän on toi­vo­ton tapaus ja että hän on vää­rän­lai­nen ja huo­no poti­las. Hoi­dois­sa sai­ras­ta­vat usein koke­vat, että hei­tä pide­tään moti­voi­tu­mat­to­mi­na sekä huo­mio­ha­kui­si­na ja että he halua­vat ärsyt­tää ympä­ris­töään oireil­laan. Itse näen täl­lai­sen lähes­ty­mis­ta­van pahim­mil­laan sai­ras­tu­neen tilaa hei­ken­tä­vä­nä ja para­ne­mis­pro­ses­sia pit­kit­tä­vä­nä. Jos hoi­to­ym­pä­ris­tö vies­tit­tää toi­vot­to­muut­ta para­ne­mi­sen suh­teen, on sai­ras­tu­neen itsen­sä vai­ke­aa yllä­pi­tää toi­voa. Toi­vot­to­mal­le para­ne­mi­sen vaa­ti­ma pon­nis­te­lu käy hel­pos­ti yli­voi­mai­sek­si.

Onnek­si useim­mat sai­ras­tu­neet sel­viä­vät avo­hoi­dos­sa eivät­kä kos­kaan tar­vit­se osas­to­hoi­toa ja yhtä lail­la monet pää­se­vät para­ne­mi­seen kiin­ni lyhyi­den osas­to­hoi­to­jen tuel­la. Kaik­ki sai­ras­tu­neet eivät kui­ten­kaan mah­du näi­hin kate­go­rioi­hin ja mie­les­tä­ni heil­lä pitää olla myös mah­dol­li­suus saa­da omaan tilan­tee­seen­sa rää­tä­löi­tyä, riit­tä­vän pit­kää hoi­toa. Syö­mis­häi­riö­kes­kus halu­aa olla paik­ka, jon­ne voi tul­la para­ne­maan sil­loin­kin kun kaik­ki muut mah­dol­li­suu­det näyt­tä­vät ole­van käy­tet­ty. Uskom­me, että mikään vai­keus ei ole niin suu­ri, ettei­kö sii­hen voi­si etsiä rat­kai­sua ja tie­däm­me, että kos­kaan ei kan­na­ta luo­vut­taa, vaik­ka tilan­ne näyt­täi­si miten syn­käl­tä. Aina on toi­voa ja me autam­me pää­se­mään takai­sin kiin­ni elä­mään.

14-vuo­ti­sen his­to­riam­me aika­na Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olem­me näh­neet suu­ren jou­kon sai­ras­tu­nei­ta, jois­ta useat ovat olleet lähes mah­dot­to­man oloi­ses­sa tilan­tees­sa hoi­don alku­vai­hees­sa. Oireet ovat ran­kat, olo sie­tä­mä­tön ja pel­ko mel­kein voit­ta­ma­ton. Kun sit­ten aloi­te­taan yhdes­sä para­ne­mis­pro­ses­si, etsi­tään tie ulos synk­kyy­des­tä, har­joi­tel­laan sel­viy­ty­mis­kei­no­ja, saa­daan toi­voa, löy­de­tään rat­kai­su­ja – alkaa valo näkyä tun­ne­lin pääs­sä ja vähi­tel­len pääs­tään pois sai­rau­den syö­ve­reis­tä. Para­ne­mi­sen polun var­rel­la on monen­lai­sia anso­ja, kuop­pia ja kiusaa­via hou­ku­tuk­sia, mut­ta yhdes­sä ja riit­tä­vän ajan kans­sa niis­tä kai­kis­ta pääs­tään yli. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­lis­sa huo­mioi­daan­kin para­ne­mis­pro­ses­sin vai­keim­mat­kin vai­heet.

Vaka­vis­ta sai­rau­den syö­ve­reis­tä paluu takai­sin elä­mään on syväl­li­nen kas­vu­pro­ses­si. Se vaa­tii aikaa eikä sitä voi kii­reh­tiä. Jokai­nen haas­te on koh­dat­ta­va sen nous­tes­sa eteen. Jokai­nen voit­to mer­kit­see uusien tai­to­jen omak­su­mis­ta, roh­keu­den vah­vis­tu­mis­ta ja hen­kis­tä kehit­ty­mis­tä. Mitä pitem­pään sai­raus on jat­ku­nut ja mitä ran­kem­pia asioi­ta elä­mäs­sään on jou­tu­nut koh­taa­maan, sitä pidem­män ajan ehey­ty­mi­nen ja para­ne­mi­nen vaa­tii.

Pari­kym­men­vuo­ti­nen koke­muk­se­ni syö­mis­häi­riöi­den paris­sa on osoit­ta­nut, että jos vaka­vas­ti sai­raan syö­mis­häi­riöi­sen hoi­toon sat­sa­taan ker­ral­la ja sal­li­taan riit­tä­vän pit­kä hoi­to, para­ne­mi­seen ei tar­vit­se men­nä usei­ta vuo­sia. Vuo­den tai parin osas­to­hoi­to saat­taa kuu­los­taa pit­käl­tä ja kal­liil­ta, mut­ta se on äärim­mäi­sen edul­lis­ta ver­rat­tu­na sii­hen, että ilman tätä sat­saus­ta hen­ki­lö on työ­ky­vy­tön ja käy läpi monen­lai­sia hoi­to­ja kym­me­nen vuo­den ajan. Täs­sä ei kär­si ainoas­taan sai­ras­tu­nut, vaan koko per­he kuor­mit­tuu voi­mak­kaas­ti. Usein myös lähei­set jou­tu­vat otta­maan sai­ras­lo­mia yrit­täes­sään jak­saa tais­tel­la sai­ras­tu­neen rin­nal­la. Ker­ran­nais­vai­ku­tuk­set tule­vat kal­liik­si.

Ajat­te­len, että syö­mis­häi­riö­hoi­toa tar­joa­van yksi­kön on tär­ke­ää ottaa koko­nais­vas­tuu sai­ras­tu­neen hoi­dos­ta eikä pal­lo­tel­la hän­tä hoi­to­pai­kas­ta toi­seen. Erit­täin monet sai­ras­tu­neet koke­vat tur­vat­to­muut­ta ja luot­ta­mi­sen vai­keut­ta hoi­to­ta­ho­jen ja hoi­ta­vien hen­ki­löi­den vaih­tues­sa. Heil­lä jokai­nen vaih­dos hor­jut­taa luot­ta­mus­ta ja hidas­taa para­ne­mis­ta. Tämä on kes­kei­nen syy, mik­si haluam­me tar­jo­ta pysy­vyyt­tä ja tur­val­li­suut­ta sai­ras­tu­neen hoi­toon. Näin para­ne­mis­pro­ses­si ei kat­kea eikä pit­ki­ty tur­haan.

Ajat­te­len myös, että lähet­tä­vän tahon sekä omais­ten on rau­hoit­ta­vaa tie­tää, että poti­las voi olla meil­lä, kun­nes hän on sel­lai­ses­sa kun­nos­sa, että oman paik­ka­kun­nan tar­joa­ma hoi­to riit­tää tuke­maan sai­ras­tu­neen para­ne­mis­ta. Jos sai­ras­tu­nut palau­te­taan oman alu­een hoi­to­paik­kaan lii­an var­hain, on hoi­ta­vil­la hen­ki­löil­lä edes­sään sama ongel­ma kuin hei­dän alun perin lähet­täes­sään poti­laan hoi­toom­me.

Minus­ta on loo­gis­ta, että kul­la­kin paik­ka­kun­nal­la kes­ki­ty­tään hoi­ta­maan ne poti­laat, joil­le käy­tös­sä ole­va hoi­to­mal­li sopii par­hai­ten. Kun sit­ten tulee vas­taan poti­las, jon­ka oireis­to on moni­mut­kai­nen ja jon­ka hoi­to vaa­tii eri­tyis­osaa­mis­ta, hänet voi­si lähet­tää juu­ri sii­hen ongel­maan eri­kois­tu­nee­seen yksik­köön riit­tä­vän pit­kään hoi­toon. Näin paik­ka­kun­nan resurs­sit vapau­tu­vat nii­den poti­lai­den käyt­töön, jot­ka niis­tä par­hai­ten hyö­ty­vät ja hoi­ta­vien hen­ki­löi­den työ pysyy mie­lek­kää­nä, kun resurs­sit on jär­ke­väs­ti suun­nat­tu. Win-win.

Mitä miel­tä sinä olet syö­mis­häi­riö­hoi­to­jen pituu­des­ta?

Ter­vei­sin,
Pia Char­pen­tier

Kir­joit­ta­ja on Elä­män Näl­kään Ry:n Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja, psy­ko­lo­gi ja kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­peut­ti (VET)

7 vastausta artikkeliin “Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Ottai­sin kan­taa tuo­hon, kun sanot kir­joi­tuk­ses­sa­si että monet sai­ras­tu­neet koke­vat että hei­tä pide­tään mm. huo­mion­ha­kui­si­na. Toi­sin sanoen ikään kuin teks­tin point­ti oli­si, että huo­mion­ha­ku ei kos­kaan ole sai­rau­den taka­na, vaik­ka var­mas­ti lähes jokai­nen syö­mis­häi­riöis­tä kes­kus­te­lu­ja luke­nut tie­tää, että jot­kut ovat avoi­mes­ti myön­tä­neet heil­le oirei­lun olleen tie­tois­ta käy­tös­tä huo­mion saan­nin vuok­si. Mik­si siis täy­tyi­si teh­dä mus­tas­ta val­kois­ta? Jot­kut oirei­le­vat tie­toi­ses­ti ja halua­vat huo­mio­ta oireil­laan.

  Saa­tan olla yksin koke­muk­se­ni kans­sa, mut­ta teks­tis­tä­si tuli itsel­le­ni kuva, että syö­mis­häi­riö on jotain eri­tyis­tä ja tavoi­tel­ta­vaa. Jotain sel­lais­ta, jol­la saa huo­mio­ta ja paa­po­mis­ta. Että syö­mis­häi­riö on jol­lain taval­la aivan eri­tyi­nen sai­raus ja nime­no­maan sii­nä mie­les­sä, että tämä var­mas­ti tukee nii­den mui­den mah­dol­lis­ten tapaus­ten sai­ras­tu­mis­yri­tyk­siä, jot­ka myös halua­vat saa­da huo­mio­ta hin­nal­la mil­lä hyvän­sä.

  Fak­ta on myös, että syö­mis­häi­riöi­nen halusi tai ei — ärsyt­tää käy­tök­sel­lään ympä­ris­töään. Sitä seik­kaa on aivan tur­ha hys­sy­tel­lä ja lakais­ta maton alle, sil­lä niin se on.

  Itse sai­ras­ta­va­na en ole kos­kaan samais­tu­nut huo­mion­ha­kua syö­mis­häi­riön kaut­ta hake­viin, mut­ta tie­dän var­sin hyvin että oirei­lu ärsyt­tää ympä­ris­töä ja kyl­lä jos­kus se voi olla jopa tahal­lis­ta. Minul­la ei kui­ten­kaan ole tar­vet­ta kiis­tää tätä fak­taa, sil­lä emme me syö­mis­häi­riöi­set mitään puh­tai­ta pyhi­myk­siä ole sen enem­pää kuin muut­kaan ihmi­set.

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Kii­tos kom­men­tis­ta­si. Kyl­lä huo­mion tar­ve tosi­aan on monel­la­kin yksi kes­kei­sis­tä sai­ras­tu­mi­sen syis­tä. Point­ti­ni teks­tis­sä oli, että sai­ras­tu­neen hädän vaka­vuut­ta ei sai­si mis­tään syys­tä vähä­tel­lä. Mones­ti kun kuu­lee puhut­ta­van huo­mion­ha­kui­suu­des­ta syö­mis­häi­riöis­sä, sii­tä puhu­taan niin kuin se oikeut­tai­si ole­maan otta­mat­ta tosis­saan sai­ras­tu­neen tilan­net­ta. Jos joku tar­vit­see huo­mio­ta niin kipeäs­ti, että jou­tuu sitä saa­dak­seen tur­vau­tu­maan syö­mis­häi­riö­oi­rei­luun, on mie­les­tä­ni tär­ke­ää suo­da hänel­le huo­mio­ta. Ajat­te­len, että sil­loin on kyse tär­keäs­tä tar­pees­ta eikä pik­ku oikus­ta, jon­ka voi ohit­taa vähä­tel­len.

  On tot­ta, että tuon mie­lel­lä­ni esil­le sitä puol­ta syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vis­ta, että he ovat herk­kiä ja iha­nia ja että hei­dät pitää ottaa vaka­vas­ti. Myös sii­tä tyk­kään puhua, että ärsyt­tä­väl­tä näyt­tä­vä käy­tös ja oirei­lu ei sai­si aiheut­taa halut­to­muut­ta hoi­taa syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­via hyvin. En tar­koi­ta lakais­ta maton alle sitä tosi­seik­kaa, että ärsyt­tä­vää käy­tös­tä esiin­tyy todel­la pal­jon, mut­ta kos­ka tämä seik­ka on useim­mil­le niin päi­vän sel­vä ja sai­ras­ta­vien iha­nuut­ta on jos­kus tämän vuok­si vai­keam­paa näh­dä — haluan mie­luum­min toi­mia tämän sei­kan esil­le tuo­ja­na.

  Täy­tyy kyl­lä sanoa, että itseä­ni ei hait­taa sai­ras­ta­van “ärsyt­tä­vä” tai huo­mion­ha­kui­nen käy­tös. Uskon, että hän toi­mii niin jos­tain hyväs­tä syys­tä. Ja jok­seen­kin aina kes­kus­te­lut sai­ras­tu­neen kans­sa pal­jas­ta­vat näin ole­van­kin. Kai­ken­lai­nen käy­tös ja kaik­ki sanat ovat infor­maa­tio­ta jos­tain oleel­li­ses­ta — ja mie­lel­lä­ni tut­kin ute­li­aa­na yhdes­sä sai­ras­tu­neen kans­sa mis­tä on kyse. Ärsyyn­ty­mi­sel­lä ei oikein ole paik­kaa täl­lai­ses­sa ase­tel­mas­sa.

  Ter­vei­sin Pia C

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos vas­tauk­ses­ta! En voi olla hyö­dyn­tä­mät­tä tilai­suut­ta kysyä vih­doin­kin asian­tun­ti­jal­ta hänen aja­tuk­si­aan videos­ta, joka pal­jon syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pyö­rii ja herät­tää kes­kus­te­lua. Sikä­li kun se liip­paa lähel­tä aihet­ta, jos­ta täl­lä­kin het­kel­lä kes­kus­te­lem­me. Oli­sin hyvin kii­tol­li­nen, mikä­li sai­sin kuul­la mie­li­pi­teen videos­sa esi­te­tys­tä kat­san­ta kan­nas­ta tai yli­pää­tään jotain aat­tei­ta mitä se alan asian­tun­ti­jas­sa herät­tää.

  Taval­laan ymmär­rän myös sinun näke­mys­tä­si. Ajat­te­len kui­ten­kin, että mikä­li oirei­lu ei aiheut­tai­si niin suu­ria tun­tei­ta, jak­sai­si­ko vain huo­mion vuok­si oirei­le­va jat­kaa sitä vai kek­si­si­kö hän ken­ties raken­ta­vam­man kei­non huo­mion saan­tiin? Mie­les­tä­ni sii­hen ei ole yksi­se­lit­teis­tä vas­taus­ta, että oirei­le­val­le täy­tyi­si heti lan­get­taa kaik­ki maa­il­man huo­mio. Pään sillt­te­ly voi pahim­mas­sa tapauk­ses­sa liet­soa mui­ta­kin käyt­tä­mään samo­ja, epä­ra­ken­ta­via kei­no­ja. Kuten erääs­sä toi­ses­sa kom­men­tis­sa­ni tote­sin; jos­tain­han MOT-doku­men­tin­kin tyt­tö on alun­pe­rin saa­nut pää­hän­sä että halu­aa juu­ri syö­mis­häi­riön. Entä­pä jos hänel­lä ei oli­si ollut kuvaa, että sil­lä saa huo­mio­ta ja paa­po­mis­ta? Oli­si­ko hän kos­kaan alka­nut tie­toi­ses­ti tavoit­te­le­maan sai­raut­ta ja yllä­pi­tä­mään oirei­lua? Emme voi tie­tää, mut­ta uskal­lan epäil­lä asi­aa.

  Link­kaa­mas­sa­ni videos­sa puhu­ja on sitä miel­tä, että ano­rek­si­aan pitäi­si suh­tau­tua kepeäm­min. Hän ker­too, että kau­his­te­lu ja pas­saa­mi­nen vain yllä­pi­ti­vät aikoi­naan hänen oirei­lu­aan. Videol­la puhuu siis koke­mus­asian­tun­ti­ja.

  Itseä­ni lähin­nä inhot­taa, että meis­tä syö­mis­häi­riöi­sis­tä maa­lail­laan jotain enke­lei­tä. Haluan olla taval­li­nen ihmi­nen sii­nä mis­sä muut­kin, en mikään eri­tyis­herk­kä, kilt­ti tai per­fek­tio­nis­ti vain diag­noo­sin takia.

  Lop­puun vie­lä kysy­mys; Pitäi­si­kö mie­les­tä­si oirei­lun tie­toi­sel­la opet­te­le­mi­sel­la ja yllä­pi­dol­la, jot­ta sai­si olla syö­mis­häi­riö diag­noo­sin alla, olla eri diag­nos­ti­nen nimi kuin syö­mis­häi­riöl­lä jon­ka kan­ta­ja ei itse ole kos­kaan pyr­ki­nyt syö­mis­häi­ri­öön eikä tie­toi­ses­ti yllä­pi­dä oirei­lua sik­si että “toi­min näin kos­ka syö­mis­häi­riö­diag­noo­sin saa­dak­se­ni minun täy­tyy”? Toi­vot­ta­vas­ti sait kiin­ni aja­tuk­ses­ta­ni. Tar­koi­tan lähin­nä sen kal­tai­sia tapauk­sia, mis­tä täs­sä on puhut­tu.

  http://omilla-rajoilla.blogspot.fi/2011/09/naemma-en-valttynyt-miljoonilta.html?m=1

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Tie­dok­si tähän­kin kom­ment­ti­ket­juun, että hah­mot­te­lem­me Pian kans­sa tämän kes­kus­te­lun innoit­ta­ma­na laa­jem­paa aihea­lu­een tar­kas­te­lua. Jul­kai­sem­me jos­sain vai­hees­sa aihees­ta joko blo­gi­kir­joi­tuk­sen tai sit­ten vas­tauk­sen tähän ket­juun.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Pahoin pel­kään, että tulos­sa taas sem­mos­ta mats­kua että her­kät tei­ni­ty­töt saa lisäyl­lyk­kei­tä tavo­tel­la ano­rek­si­aa…

 6. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Eli puo­lus­tus­pu­het­ta sii­tä kuin­ka ano­re­kik­ko kai­paa ympä­ril­leen sili­tyk­siä ja pum­pu­lia, joten nii­tä hänel­le suo­ta­koon. Ano­rek­ti­kot ovat epäit­sek­käi­tä, herk­kiä ja per­fek­tio­nis­te­ja; pahan maa­il­man uhre­ja. Jne.
  Huo­mion­ha­ku sai­ras­tut­ta­mal­la itsen­sä on aina vää­rä kei­no. Moni roik­kuu kiin­ni oireis­saan vain sik­si, että saa sil­lä huo­mio­ta. Kiva sit­ten saa­da epi­lep­siat, osteo­po­roo­sit ja lap­set­to­muu­det vain sik­si, että se nyt vaan oli niin jän­nää alkaa ano­rek­ti­kok­si.

 7. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  itsel­lä­ni on toi­vo­ton tun­ne ano­rek­sian paran­tu­mi­seen kun yli 10vuotta sai­ras­ta­nut ja ikää­kin yli 30vuotta. Onko mah­dol­li­suuk­sia? Täl­lä het­kel­lä on epä­var­muut­ta ja vai­kea vas­taa­not­taa apua. Apua on saa­ta­vil­la mut­ta olen sen ver­ran “itse­päi­nen” että haluan teh­dä asiat itse ja sel­viy­tyä yksin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *