Kategoria: Syömishäiriökeskuksen palvelut

 • Ajan­koh­tais­ta – Koro­na­vi­rus, syö­mis­häi­riöt ja Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­ta

  Koro­na­vi­rus vai­kut­taa mei­dän kaik­kien elä­mään täl­lä het­kel­lä ajan, jon­ka pituu­des­ta kenel­lä­kään ei ole var­muut­ta. Pan­de­mian kai­kis­ta vai­ku­tuk­sis­ta elä­määm­me ei myös­kään ole tie­toa ja huo­li saat­taa olla monil­la kova. Lis­ta­sim­me kysy­myk­siä, joi­ta tilan­ne voi nyt syö­mis­häi­riöi­den ja hoi­don näkö­kul­mas­ta aiheut­taa. Lisää kysy­myk­siä voit jät­tää kom­ment­tei­hin. Pyrim­me vas­taa­maan nii­hin par­haam­me mukaan. 1. Vai­kut­taa­ko syö­mis­häi­riö vas­tus­tus­ky­ky­kyy­ni ja mah­dol­li­sen…

 • Fysio­te­ra­pia ja psy­ko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään usein fysio­te­ra­pi­aa ja psy­ko­fyy­sis­tä fysio­te­ra­pi­aa. Monil­la on var­maan jon­kin­lai­nen mie­li­ku­va fysio­te­ra­pias­ta. Mie­li­ku­vis­sa fysio­te­ra­peu­tin kans­sa ehkä jum­pa­taan ja fysio­te­ra­peut­ti hie­roo välil­lä. Mie­li­ku­va ei var­mas­ti­kaan ole täy­sin vir­heel­li­nen, mut­ta kovin sup­peak­si se jää. Psy­ko­fyy­si­ses­tä fysio­te­ra­pias­ta mie­li­ku­vat voi­vat olla vie­lä sup­peam­mat. Sik­si pää­tin­kin haas­ta­tel­la psy­ko­fyy­sis­tä fysio­te­ra­peut­tiam­me Iidaa sii­tä, mitä fysio­te­ra­pia ja psy­ko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia…

 • Urhei­li­jat ja syö­mis­häi­riöt – mitä tapah­tuu urhei­lu-uran jäl­keen?

  Syö­mis­häi­riöi­den on jo pit­kään tie­det­ty vai­vaa­van urhei­li­joi­ta sekä har­ras­te­lu- että kil­pa­ta­sol­la. Urhei­lua­no­rek­sia ja kil­pai­lu­ja edel­tä­neen pai­non­pu­do­tuk­sen jäl­kei­nen ahmin­ta on ollut pit­kään tie­dos­sa ja sii­tä on puhut­tu mel­ko pal­jon. Urhei­lu-uran jäl­keen ilme­ne­vät syö­mis­vai­keu­det ovat kui­ten­kin olleet esil­lä sel­väs­ti vähem­män. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tera­piayk­si­kös­sä on vuo­sien var­rel­la havait­tu, että urhei­li­jat saat­ta­vat löy­tää itsen­sä mel­ko eksyk­sis­tä urhei­lu-uran jäl­keen. Kun lap­suu­des­ta…

 • Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don pituu­des­ta on ollut syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pal­jon kes­kus­te­lua vii­me aikoi­na. Pit­kiä hoi­to­ja tar­jo­taan yhä har­vem­mil­le ja lyhyi­tä hoi­to­ja suo­si­taan, kos­ka nii­den aja­tel­laan ole­van edul­li­sem­pia. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovas­sa raha­pu­las­sa ja sääs­tö­pai­neet ovat suu­ret. Itse ajat­te­len, että hoi­to­jen pituus ei sai­si olla itsei­sar­vo, vaan poti­laal­le tuli­si tar­jo­ta hänen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen­sa sopi­va ja hänen para­ne­mi­sen­sa par­hai­ten…

 • Koh­taa­mi­sia puhe­li­mes­sa

  Ajan­va­raus- ja pal­ve­le­va puhe­lim­me on asiak­kait­tem­me moni­puo­li­ses­sa käy­tös­sä. Soit­ta­jal­le se on pikai­nen pyräh­dys puhe­li­mit­se ajan­va­raus­toi­veis­sa tai tilan­near­vioi­ta hoi­toon hakeu­tu­mi­ses­ta ja hoi­don alkusuo­si­tuk­ses­ta Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Pal­ve­le­vaan puhe­li­meen vas­taa sai­raan­hoi­ta­ja Mer­ja Ruha­la, jol­le pal­ve­le­vaan puhe­li­meen vas­taa­mi­ses­ta on muo­dos­tu­nut ajan saa­tos­sa myös itsel­le tär­keä ja mie­le­käs osa työ­tä. Mer­jal­le pal­ve­le­vaan puhe­li­meen vas­taa­mi­nen on ihmi­sen koh­taa­mis­ta – tari­nan kuun­te­lua ja…