Kategoria: kilpaurheilu

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu, stres­si ja val­men­ta­jan roo­li

  Kil­paur­hei­li­jat ja hui­pul­le täh­tää­vät urhei­li­jat aloit­ta­vat urhei­lun usein jo pie­ne­nä lap­se­na. Jos har­joit­te­lu on alus­ta asti tavoit­teel­lis­ta, saat­ta­vat har­joi­tus­mää­rät nous­ta suu­rek­si jo hyvin var­hain. Val­men­ta­ja on urhei­li­jan elä­mäs­sä tär­keä hen­ki­lö, jol­la on moni­nai­nen roo­li. Jois­sain tapauk­sis­sa val­men­ta­jan ja urhei­li­jan suh­de saat­taa kes­tää var­hai­ses­ta lap­suu­des­ta aikui­suu­teen, jol­loin suh­tees­ta kehit­tyy eri­tyi­nen ja val­men­ta­ja kul­kee urhei­li­jan rin­nal­la urhei­li­jan…

 • Tuo­rei­ta tut­ki­musuu­ti­sia Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta – ruo­ka­va­lion rajoit­ta­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat yhtey­des­sä vam­moi­hin nai­sur­hei­li­joil­la

  Tuo­rei­ta tut­ki­musuu­ti­sia Jyväs­ky­län yli­opis­tos­ta – ruo­ka­va­lion rajoit­ta­mi­nen ja syö­mis­häi­riöt ovat yhtey­des­sä vam­moi­hin nai­sur­hei­li­joil­la

  Tämän­ker­tai­ses­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa käsi­tel­lään tuo­ret­ta, Jyväs­ky­län yli­opis­ton lii­kun­ta­tie­teel­li­ses­sä tie­de­kun­nas­sa teh­tyä tut­ki­mus­ta, jos­sa sel­vi­tet­tiin rajoit­tu­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen, syö­mis­häi­riöi­den sekä kuu­kau­tis­kier­ron häi­riöi­den ylei­syyt­tä suo­ma­lai­sil­la nai­sur­hei­li­joil­la. Lisäk­si tut­kit­tiin, onko näi­den teki­jöi­den ylei­syy­des­sä ero­ja urhei­li­joi­den tason, iän tai laji­tyy­pin suh­teen tar­kas­tel­tu­na. Tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­tiin myös edel­lä mai­nit­tu­jen teki­jöi­den yhteyt­tä vam­mo­jen ilmaan­tu­mi­seen sekä vam­ma­vuo­ro­kausien luku­mää­rään vas­taus­het­keä edel­tä­vän vuo­den aika­na. Käyn seu­raa­vak­si läpi sitä,…

 • Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

  Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mis­ta käsit­te­le­väs­sä jut­tusar­jas­sa poh­di­taan seu­raa­vak­si, miten urhei­li­jan kan­nat­taa pala­ta har­joi­tus­ten pariin syö­mis­häi­riöis­tä toi­pues­saan. Kuten aiem­mis­sa­kin teks­teis­sä on ker­rot­tu, para­ne­mis­pro­ses­sit ovat aina yksi­löl­li­siä, mikä pätee myös paluuseen urhei­lun pariin. Lisäk­si paluuseen vai­kut­taa oleel­li­ses­ti muun muas­sa se, kuin­ka vaka­va syö­mis­häi­riö on ollut, miten urhei­li­ja on oireil­lut ja min­kä tasoi­sen urhei­lun pariin hän palaa. Yleis­pä­te­vää, kai­kil­le sopi­vaa…

 • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­kyyn?

  Syö­mi­sen häi­riöt, oli­vat ne sit­ten diag­nos­ti­set kri­tee­rit täyt­tä­viä syö­mis­häi­riöi­tä tai lie­vem­pää häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä, vai­kut­ta­vat nega­tii­vi­ses­ti sekä urhei­li­jan ter­vey­teen että suo­ri­tus­ky­kyyn. Kun para­ne­mi­nen syö­mis­häi­riöis­tä käyn­nis­tyy, alkaa muu­tok­sia tapah­tua myös urhei­li­jan ter­vey­des­sä ja suo­ri­tus­ky­vys­sä. Osa muu­tok­sis­ta tapah­tuu kui­ten­kin hyvin hitaas­ti, eikä suo­ri­tus­ky­vyn voi odot­taa palaa­van sai­ras­tu­mis­ta edel­tä­väl­le tasol­le het­kes­sä. Käsit­te­len täs­sä teks­tis­sä aluk­si sitä, miten syö­mis­häi­riöt vai­kut­ta­vat…

 • Uuni­tuo­reet oppaat urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä val­men­ta­jil­le ja van­hem­mil­le saa­ta­vil­la nyt ilmai­sek­si

  Val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muu urhei­li­jan lähi­pii­ri ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä, tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa. Sik­si olem­me kir­joit­ta­neet kat­ta­vat oppaat avuk­si urhei­li­jan tuke­mi­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Kat­so vin­kit teks­tin lopus­sa esi­tel­tä­vis­tä oppais­ta ja net­ti­si­vuil­tam­me. Syö­mi­sen häi­riöt ovat väes­tös­sä kas­va­va ongel­ma. Sama vali­tet­ta­va tren­di näkyy myös urhei­lus­sa. Urhei­li­joil­la häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on ylei­sem­pää kuin muus­sa…

 • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti — vuo­si 2020

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin tämän vuo­den maa­lis­kuus­sa. Heti alkuun pääs­tyäm­me maa­il­ma muut­tui radi­kaa­lil­la taval­la. Koro­na­vi­rus iski kovaa koko yhteis­kun­taan, myl­ler­si rutii­nit, sekoit­ti arjen ja on sii­tä asti hal­lin­nut enem­män ja vähem­män elä­mää ja mediaot­si­koi­ta. Pro­jek­tim­me koh­de­ryh­mät, urhei­li­jat ja hei­dän val­men­ta­jan­sa, jou­tui­vat myös täy­sin uuteen tilan­tee­seen. Kil­pai­lut, pelit ja har­joi­tuk­set perut­tiin laa­jal­la rin­ta­mal­la. Esi­mer­kik­si monen…

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 3: Nai­sur­hei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja kuu­kau­tis­häi­riöt

  Urhei­li­ja kokee hel­pos­ti ole­van­sa kor­kei­den fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten vaa­ti­mus­ten koh­tee­na. Hänen tuli­si löy­tää tasa­pai­no riit­tä­vän syö­mi­sen, levon ja har­joit­te­lun välil­lä, sel­vi­tä päi­vit­täi­sis­tä arjen haas­teis­ta, sie­tää epä­var­muut­ta sekä kye­tä pet­ty­mys­ten ja han­ka­lien tun­tei­den käsit­te­lyyn. Syö­mi­nen, joka on urhei­li­jan elä­mäs­sä usein jo val­miik­si koros­tu­nees­sa ase­mas­sa, saa­te­taan kokea hel­pos­ti kont­rol­loi­ta­vak­si asiak­si, jon­ka avul­la lan­gat pysy­vät omis­sa käsis­sä kaa­ok­sen­kin…

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 2: Nai­sur­hei­li­jan hor­mo­naa­li­nen ehkäi­sy

  Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu ‑jut­tusar­jan ensim­mäi­ses­sä osas­sa käsi­tel­tiin nai­sur­hei­li­jan koh­taa­mia haas­tei­ta liit­tyen har­joit­te­luun kuu­kau­tis­kier­ron eri vai­heis­sa. Kier­toon kuu­lu­via sykli­siä hor­mo­ni­muu­tok­sia ja nii­den aiheut­ta­mia oirei­ta voi­daan mani­pu­loi­da hor­mo­naa­li­sel­la ehkäi­syl­lä, joka ylei­ses­ti mää­ri­tel­lään sateen­var­jo­ter­mik­si mil­le tahan­sa ras­kaut­ta ehkäi­se­väl­le ja kehon omaa hor­mo­ni­toi­min­taa muut­ta­val­le kei­no­te­koi­sel­le hor­mo­nil­le (Rive­ra 1999). Hor­mo­naa­li­sen ehkäi­syn käyt­tö on suh­teel­li­sen yleis­tä: noin puo­let nai­sur­hei­li­jois­ta käyt­tää sitä ras­kau­den…

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 1: Nai­sur­hei­li­ja, tie­dos­ta kuu­kau­tis­kier­to­si vai­ku­tuk­set urhei­lusuo­ri­tuk­seen

  Herä­tys­kel­lon ääni on tänään joten­kin eri­tyi­sen aggres­sii­vi­nen. Sil­miä on vai­kea saa­da auki, eikä nor­maa­lis­ti piris­tä­vä kah­vi tun­nu toi­mi­van nor­maa­liin tapaan­sa. Vat­sas­sa kier­tää, aamu­puu­ro juut­tuu kurk­kuun ja olo on kiuk­kui­nen eikä kenen­kään kans­sa huvi­ta jutel­la. Aamut­ree­neis­sä jalat tun­tu­vat ras­kail­ta ja keho pai­na­val­ta. Räm­pien har­joi­tus tulee teh­tyä, vaik­ka liik­keet ovat kuin hidas­te­tus­ta fil­mis­tä ja tun­tuu kuin joku…

 • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

  Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt – Val­men­ta­jal­la on väliä

  Suo­men Val­men­ta­jat ry:n Val­men­ta­jal­la on väliä- kam­pan­jas­sa on mää­ri­tel­ty hyvän urhei­lu­val­men­nuk­sen peri­aat­tei­ta. Hyvä val­men­nus on ihmi­sen val­men­ta­mis­ta, val­men­ta­ja aut­taa urhei­li­jaa löy­tä­mään sisäi­sen moti­vaa­tion­sa ja omat voi­ma­va­ran­sa. Se vaa­tii val­men­ta­jal­ta tai­toa raken­taa ja ohja­ta urhei­li­jan kehi­tys­pro­ses­sia koko­nais­val­tai­ses­ti huo­mioi­den urhei­li­jan polun eri vai­heet. Kaik­ki tämä tapah­tuu hyväs­sä ja luot­ta­muk­sel­li­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa urhei­li­jan kans­sa. Näin toi­mies­sa huo­ma­taan parem­min myös…

 • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja – mis­sä men­nään nyt

  Urhei­li­joi­den ris­ki syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen häi­riin­ty­mi­seen ja syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­mi­seen on suu­ri. Tämä on nos­tet­tu esiin täs­sä blo­gis­sa aiem­min­kin, esi­mer­kik­si Pian kir­joit­ta­mas­sa teks­tis­sä, jos­sa hän ker­toi Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tis­ta, joka Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa on käyn­nis­tet­ty ennal­taeh­käi­se­mään urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä. Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­ti on nyt toden teol­la käyn­nis­sä ja on aika päi­vit­tää sen kuu­lu­mi­sia. Ker­ra­taan­pa alkuun nyt kui­ten­kin, mik­si…