Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?

Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mis­ta käsit­te­le­väs­sä jut­tusar­jas­sa poh­di­taan seu­raa­vak­si, miten urhei­li­jan kan­nat­taa pala­ta har­joi­tus­ten pariin syö­mis­häi­riöis­tä toi­pues­saan. Kuten aiem­mis­sa­kin teks­teis­sä on ker­rot­tu, para­ne­mis­pro­ses­sit ovat aina yksi­löl­li­siä, mikä pätee myös paluuseen urhei­lun pariin. Lisäk­si paluuseen vai­kut­taa oleel­li­ses­ti muun muas­sa se, kuin­ka vaka­va syö­mis­häi­riö on ollut, miten urhei­li­ja on oireil­lut ja min­kä tasoi­sen urhei­lun pariin hän palaa.

Yleis­pä­te­vää, kai­kil­le sopi­vaa ohjet­ta ei siis voi antaa, joten täs­sä teks­tis­sä ker­ro­taan tyy­pil­li­sis­tä paluuseen liit­ty­vis­tä sei­kois­ta. Paluun on hyvä tapah­tua vähi­tel­len, eikä har­joi­tus­oh­jel­maa toden­nä­köi­ses­ti voi eikä kan­na­ta alkaa heti toteut­taa sii­nä laa­juu­des­saan kuin ennen sai­ras­tu­mis­ta.

Täs­sä teks­tis­sä on käy­tet­ty läh­tei­nä eri­lai­sia ulko­maa­lais­ten hoi­tokli­ni­koi­den ohjeis­tuk­sia paluus­ta urhei­lun ja lii­kun­nan pariin syö­mis­häi­riön jäl­keen, urhei­li­joi­den haas­tat­te­lui­ta sekä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen koke­muk­sia aihee­seen liit­tyen. 

Osal­la urhei­li­jois­ta urhei­lu voi pysyä muka­na arjes­sa myös syö­mis­häi­riö­hoi­don ohel­la, jos hoi­to­tii­mi kat­soo sen koko­nai­suu­den kan­nal­ta jär­ke­väk­si rat­kai­suk­si. Urhei­lu voi esi­mer­kik­si moti­voi­da para­ne­maan ja tuo­da tär­kei­tä voi­ma­va­ro­ja para­ne­mi­seen, jol­loin sen jat­ka­mi­nen voi olla perus­tel­tua ja kan­na­tet­ta­vaa­kin. Hoi­don pitää myös edis­tyä, ravit­se­mus­va­lin­to­jen tukea urhei­lua ja eli­mis­tön tilan olla sel­lai­nen, että urhei­lu on tur­val­lis­ta. Usein urhei­lua kui­ten­kin myös näil­lä urhei­li­joil­la keven­ne­tään mää­räl­li­ses­ti ja tehol­li­ses­ti, jot­ta eli­mis­tö saa parem­min voi­mia palau­tu­mi­seen.

Osa jouk­kueur­hei­li­jois­ta saat­taa hoi­don aika­na­kin osal­lis­tua jouk­ku­een har­joi­tuk­siin, esi­mer­kik­si seu­raa­mal­la har­joi­tuk­sia tai teke­mäl­lä nii­den aika­na esi­mer­kik­si tai­to­har­joit­tei­ta ja liik­ku­vuus­har­joit­te­lua. Tämä voi mer­kit­tä­väs­ti tukea para­ne­mis­ta, kos­ka täl­löin urhei­li­ja ei jää yksin, vaan kokee edel­leen kuu­lu­van­sa jouk­ku­ee­seen ja lisäk­si arjen ryt­mi säi­lyy tut­tu­na ja tavan­omai­se­na, mut­ta har­joi­tuk­set eivät ole fyy­si­ses­ti lii­an kuor­mit­ta­via.

Osa urhei­li­jois­ta puo­les­taan voi jou­tua jät­tä­mään urhei­lun koko­naan pois syö­mis­häi­riö­hoi­don ajak­si, jos onnis­tu­nut hoi­to sitä vaa­tii. Esi­mer­kik­si jos veriar­vois­sa on lii­an iso­ja poik­kea­mia, pai­no on lii­an mata­la, urhei­li­ja ei suos­tu muut­ta­maan ravit­se­mus­tot­tu­muk­si­aan urhei­le­mis­ta tuke­vik­si, urhei­luun liit­tyy hyvin pakon­omai­sia aja­tuk­sia, tai har­joi­tus­ten väliin jät­tä­mi­ses­tä koe­taan kovaa syyl­li­syyt­tä, ei urhei­lun pariin ole jär­ke­vää pala­ta ennen kuin näi­tä asioi­ta on saa­tu työs­tet­tyä.

Jos urhei­lu on ollut ennen syö­mis­häi­riö­hoi­toa luon­teel­taan pakon­omais­ta, tulee pakon­omai­sia asen­tei­ta tai käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja saa­da muu­tet­tua hoi­don aika­na ennen kuin urhei­lua on jär­ke­vää tai tur­val­lis­ta jat­kaa. Täl­lai­sia epä­ter­vei­tä käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja ovat esi­mer­kik­si liik­ku­mi­nen vain kalo­rei­den kulu­tuk­sen ja pai­non kont­rol­loin­nin takia, hyvin anka­ra ja jous­ta­ma­ton suh­tau­tu­mi­nen har­joit­te­luun sekä har­joit­te­lu vam­mois­ta ja sai­rauk­sis­ta huo­li­mat­ta. Myös tun­tei­den sää­te­lyä tulee har­joi­tel­la syö­mis­häi­riö­hoi­don yhtey­des­sä. Hei­kot tun­tei­den­sää­te­ly­tai­dot ja raken­ta­vien kei­no­jen puu­te käsi­tel­lä nega­tii­vi­sia tun­tei­ta ovat usein syö­mis­häi­riön taus­tal­la. Saman­tyyp­pi­nen yhteys on usein lii­al­li­sel­la lii­kun­nal­la ja tun­tei­den sää­te­lyn vai­keu­del­la.

Fyy­si­nen aktii­vi­suus on tut­ki­tus­ti teho­kas stres­sin­hal­lin­ta­kei­no ja se voi paran­taa psyyk­kis­tä ter­veyt­tä sekä tuo­da jopa elä­män­mit­tai­sia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Sik­si sen voi­maa myös­kään para­ne­mi­seen moti­voi­va­na teki­jä­nä ei tuli­si aliar­vioi­da. On kui­ten­kin tar­koin sel­vi­tet­tä­vä, mis­sä vai­hees­sa lii­kun­taa ja urhei­lua on jär­ke­vää ottaa mukaan syö­mis­häi­riö­hoi­toon. Kaik­ki läh­tee liik­keel­le sii­tä, että on sel­vi­tet­tä­vä, mik­si urhei­li­ja halu­aa pala­ta urhei­lun pariin. On aivan eri asia halu­ta pala­ta sik­si, kos­ka naut­tii urhei­lus­ta ja kai­paa jouk­kuet­taan kuin halu­ta pala­ta sik­si, että on huo­lis­saan sii­tä, mil­tä keho esi­mer­kik­si näyt­tää, jos ei pian ala tree­na­ta.

Paluu urhei­lun ja lii­kun­nan pariin on hyvin yksi­löl­lis­tä. Sii­hen vai­kut­ta­vat esi­mer­kik­si seu­raa­vat teki­jät: mis­sä vai­hees­sa para­ne­mi­nen on ja kuin­ka hyvin se on edis­ty­nyt, eli­mis­tön tila ja ravit­se­mus­ti­la, urhei­lu­taus­ta, urhei­luun liit­ty­vät asen­teet ja tun­teet sekä syyt ja motii­vit urhei­le­mi­seen.

On hyvä tie­dos­taa, että lii­kun­ta­käyt­täy­ty­mi­nen alkaa yleen­sä muut­tua jo ennen var­si­nais­ta syö­mis­häi­riö­oi­rei­lua. Lisään­ty­nyt lii­kun­ta on monil­la näin ollen ensim­mäi­nen syö­mis­häi­riö­oi­re – usein myös vii­mei­nen. Lii­al­li­nen lii­kun­ta on usein yhtey­des­sä vaka­vam­paan syö­mis­häi­riön muo­toon ja kor­keam­paan ris­kiin sai­ras­tua uudel­leen. Sik­si syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa ei voi­da sivuut­taa kes­kus­te­lui­ta urhei­lun ja lii­kun­nan mää­ris­tä ja motii­veis­ta.

Yhdes­sä hoi­ta­van tahon ja val­men­ta­jan kans­sa on sovit­ta­va, miten paluu urhei­lun pariin toteu­te­taan. Jos hoi­ta­val­ta tahol­ta on lupa sii­hen, että urhei­lun saa vah­vem­min taas ottaa mukaan päi­vit­täi­siin rutii­nei­hin, tuli­si se toteut­taa jär­ke­väs­ti ja nousu­joh­tei­ses­ti.

On tär­ke­ää, että moniam­ma­til­li­nen hoi­to­tii­mi laa­tii yhdes­sä urhei­li­jan val­men­ta­jan kans­sa jär­ke­vän har­joi­tus­suun­ni­tel­man, jota urhei­li­ja pys­tyy toteut­ta­maan myös hoi­don päät­ty­mi­sen jäl­keen. On tär­ke­ää, että urhei­li­ja ote­taan tähän suun­nit­te­lu­pro­ses­siin mukaan. Urhei­lua ei tule aloit­taa tai lisä­tä ennen kuin koko hoi­to­tii­mil­tä on tähän lupa ja yhtei­sym­mär­rys.

Jos tavoit­tee­na on pala­ta kil­paur­hei­lun pariin, on tär­ke­ää, että tähän täh­tää­vä har­joi­tus­oh­jel­ma on laa­dit­tu huo­lel­la yhdes­sä hoi­to­tii­min kans­sa. Urhei­li­jan seu­ran­ta on tär­ke­ää, jot­ta voi­daan huo­leh­tia sii­tä, ettei syö­mis­häi­riö­oi­rei­lua ala uudes­taan esiin­tyä. Sik­si on tär­ke­ää, että val­men­ta­jat ja muut urhei­li­jan lähi­pii­ris­sä tie­täi­si­vät urhei­li­jan sai­ras­te­tus­ta syö­mis­häi­riös­tä, jot­ta he osai­si­vat puut­tua mah­dol­li­siin varoi­tus­merk­kei­hin sen uusi­mi­ses­ta.

Eten­kin, jos urhei­lu on ollut koko­naan pois­sa arjes­ta, on sen aloit­ta­mi­nen kevyes­ti vält­tä­mä­tön­tä. Näin väl­ty­tään eri­lai­sil­ta ongel­mil­ta, joi­ta lii­an kova aloit­ta­mi­nen voi aiheut­taa. Hoi­don aika­na teh­ty tär­keä para­ne­mis­työ voi myös ottaa taka­pak­kia, jos paluu urhei­luun on lii­an nopea ja kuor­mit­ta­va. Aiem­min kevääl­lä kir­joi­tim­me sii­tä, mitä kaik­kia hait­to­ja häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja sii­hen usein vah­vas­ti liit­ty­vä ener­gia­va­je voi aiheut­taa urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­vyl­le ja ter­vey­del­le. On tär­ke­ää, että paluu urhei­lun pariin on mal­til­li­nen, jot­ta samoi­hin nega­tii­vi­siin vai­ku­tuk­siin ei tör­mä­tä heti uudes­taan.

Ener­gia­va­je vai­kut­taa esi­mer­kik­si hor­mo­ni­toi­min­taan, lui­den tihey­teen, aineen­vaih­dun­taan, vas­tus­tus­ky­kyyn, kas­vuun ja kehi­tyk­seen, ruo­an­su­la­tus­ka­na­van toi­min­taan, kehon­koos­tu­muk­seen sekä psyyk­ki­seen ter­vey­teen. Kun suku­puo­li­hor­mo­nien tuo­tan­to häi­riin­tyy, nai­sur­hei­li­jan kuu­kau­tis­kier­to häi­riin­tyy ja mie­sur­hei­li­jal­la puo­les­taan tes­tos­te­ro­ni­ta­sot las­ke­vat. Urhei­lusuo­ri­tus­ta ener­gia­va­je hei­ken­tää lukui­sil­la tavoil­la. Esi­mer­kik­si kes­tä­vyys­ky­ky ja lihas­voi­ma heik­ke­ne­vät, samoin koor­di­naa­tio ja kes­kit­ty­mis­ky­ky, jol­loin louk­kaan­tu­mis­ris­ki kas­vaa. Urhei­li­ja myös ärtyy ja masen­tuu her­kem­min, ja hänen har­joi­tus­vas­teen­sa on hei­ken­ty­nyt. Nämä haas­teet vai­vaa­vat usein syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut­ta urhei­li­jaa. Hoi­don aika­na näis­tä on tar­koi­tus pääs­tä eroon. Lii­an voi­ma­kas paluu urhei­lun pariin voi kui­ten­kin tuo­da oireet pian takai­sin, mikä enti­ses­tään koros­taa rau­hal­li­sen ja nousu­joh­tei­sen paluun mer­ki­tys­tä.

Kun paluu sit­ten on jär­ke­väs­ti suun­ni­tel­tu ja mal­til­li­nen, on urhei­li­jal­la riit­tä­väs­ti ener­gi­aa käy­tös­sään palau­tu­mi­seen ja nii­hin har­joi­tuk­siin, joi­ta ohjel­maan on hoi­to­tii­min kans­sa lai­tet­tu. Tämä on yksi urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­don tär­keis­tä tavoit­teis­ta. Kos­ka monet ter­vey­teen ja suo­ri­tus­ky­kyyn nega­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­vat asiat joh­tu­vat ener­gia­va­jees­ta, urhei­li­jan syö­mis­häi­riös­tä para­ne­mi­sen tavoit­tee­na on, että ener­gian­saan­ti saa­daan palau­tet­tua sel­lai­sel­le tasol­le, joka tukee ter­veyt­tä ja toi­saal­ta myös mah­dol­lis­taa täy­si­pai­noi­sen urhei­lun. Kun urhei­li­jal­la on riit­tä­väs­ti ener­gi­aa käy­tös­sään, voi liik­ku­mi­nen tun­tua aivan eri­lai­sel­ta kuin ennen syö­mis­häi­riö­hoi­toa. Urhei­li­jal­le voi tul­la jopa yllä­tyk­se­nä, kuin­ka hyväl­tä liik­ku­mi­nen tun­tuu, kuin­ka hyvin sitä jak­saa ja kuin­ka nopeas­ti har­joi­tuk­sis­ta palau­tuu, kun ener­gi­aa saa­daan riit­tä­väs­ti. Myös vam­ma­ris­ki pie­ne­nee mer­kit­tä­väs­ti, kun ener­gi­aa ja ravin­toai­nei­ta saa­daan riit­tä­väs­ti.

Monel­le sopii se, että paluu urhei­lun pariin tapah­tuu ryh­mä­muo­toi­sen liik­ku­mi­sen paris­sa. Tähän on muu­ta­mia syi­tä. Ensin­nä­kin moni on saat­ta­nut ennen sai­ras­tu­mis­taan har­joi­tel­la pal­jon yksin, ehkä jopa pii­los­sa muil­ta ja myös itse hoi­to­jak­son aika­na saat­taa esiin­tyä yksi­näi­syy­den tun­net­ta, jos esi­mer­kik­si on jou­tu­nut jää­mään pois jouk­ku­een tai har­joi­tus­ryh­män tree­neis­tä. Lii­kun­nan sosi­aa­li­nen puo­li voi näin ollen jo itses­sään olla hyvä koke­mus, mut­ta lisäk­si ryh­mäs­sä liik­ku­mi­nen voi opet­taa sii­hen, ettei liik­keel­le tar­vit­se aina läh­teä yksin, vaan koke­mus voi olla monin ker­roin parem­pi, kun sen pää­see jaka­maan mui­den kans­sa.

Toi­saal­ta jos ryh­mä­muo­toi­nen liik­ku­mi­nen ei tun­nu alkuun­kaan omal­ta jutul­ta, vaan ennem­min­kin ahdis­ta­val­ta, voi liik­ku­mi­sen aloit­taa myös yksin. Täl­löin­kin on kui­ten­kin tär­ke­ää pitää huol­ta sii­tä, että paluu on rau­hal­li­nen ja nousu­joh­tei­nen ja lii­kun­ta tuot­taa iloa.

Kevyi­tä liik­ku­mis­muo­to­ja aivan para­ne­mi­sen alku­tai­pa­leel­le ovat esi­mer­kik­si rau­hal­li­nen joo­ga ja käve­ly luon­nos­sa. Näi­tä molem­pia voi hyvin myös teh­dä ryh­mäs­sä, mikä onkin monel­le suo­si­tel­ta­va rat­kai­su. Näis­sä urhei­li­jan on help­po myös kes­kit­tyä esi­mer­kik­si hen­gi­tyk­seen­sä ja sii­hen, että on läs­nä juu­ri täs­sä het­kes­sä. Luon­nos­sa voi kuun­nel­la myös esi­mer­kik­si lin­tu­jen ääniä ja ais­tia ympä­röi­viä väre­jä ja tuok­su­ja. Näin kes­kit­ty­mis­tä vie­dään pois asiois­ta, joi­ta monel­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neel­la urhei­luun on aiem­min ehkä liit­ty­nyt: esi­mer­kik­si har­joi­tuk­sen kes­toon, kilo­met­rei­hin ja kulu­tet­tui­hin kalo­rei­hin.

Urhei­luun palaa­mi­sen alku­tai­pa­leel­le voi liit­tyä teki­jöi­tä, joi­ta voi olla jär­ke­vää alkuun väl­tel­lä. Tämä ei tar­koi­ta, ettei­kö näi­tä ehkä jos­sain vai­hees­sa voi­si olla ohjel­mas­sa, mut­ta ensin on var­mis­tet­ta­va, että sekä fyy­si­nen että hen­ki­nen toi­pu­mi­nen ovat hyväl­lä mal­lil­la. Yksi esi­merk­ki on urhei­lu­muo­don valin­ta: esi­mer­kik­si lenk­kei­lyn on alkuun hyvä olla käve­lyä tai kor­kein­taan hölk­käi­lyä kave­rei­den tai per­heen­jä­sen­ten kans­sa, ei siis kova­te­hois­ta juok­sua. Myös esi­mer­kik­si joo­gas­ta vali­taan alkuun rau­hal­li­sia muo­to­ja, jois­sa kes­ki­ty­tään tie­toi­seen läs­nä­oloon, eikä esi­mer­kik­si voi­ma­har­joi­tuk­siin. Nume­roi­hin (mm. vauh­ti, kes­to) kes­kit­ty­mis­tä tuli­si myös vält­tää. Monel­le tämä voi tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kik­si syke­mit­ta­rit ja urhei­luso­vel­luk­set jäte­tään tauol­le, sil­lä ne voi­vat ajaa kes­kit­ty­mis­tä sel­lai­siin asioi­hin, jot­ka tuke­vat epä­ter­vet­tä käyt­täy­ty­mis­tä. Voi olla myös jär­ke­vää alkuun väl­tel­lä sel­lai­sia paik­ko­ja ja vaik­ka­pa sosi­aa­li­sen median kana­via, joil­la tie­tää kes­ki­tyt­tä­vän lii­kaa esi­mer­kik­si pai­noon, ruo­ka­va­lioi­hin tai kalo­rei­hin.

On tär­ke­ää, että urhei­li­ja voi­si naut­tia urhei­lus­ta ja tun­tea olon­sa hyväk­si pala­tes­saan urhei­lun pariin. Hänen tuli­si myös löy­tää sopi­va tasa­pai­no urhei­lun ja muun elä­män välil­lä. Urhei­lun ei tuli­si mää­rit­tää koko elä­mää ja kaik­kia aika­tau­lu­ja, ei edes huip­pu­ta­sol­la. Jos urhei­lu aiheut­taa nega­tii­vi­sia tun­tei­ta ja hei­ken­tää esi­mer­kik­si kehon­ku­vaa, on lii­an aikais­ta pala­ta sen pariin. Voi myös olla, että hoi­to­jak­son aika­na urhei­li­ja ymmär­tää, että ei edes halua jat­kaa urhei­lua. Tämä on myös tär­keä ja hyvä oival­lus. Hoi­don aika­na voi­daan poh­tia, halu­aa­ko urhei­li­ja jat­kaa kui­ten­kin liik­ku­mis­ta esi­mer­kik­si jon­kun ihan uuden lajin paris­sa tai luon­toon tutus­tuen, vai anne­taan­ko sen täs­sä vai­hees­sa koko­naan olla.

Monet urhei­li­jat palaa­vat jopa kil­paur­hei­lun pariin, vaik­ka oli­si­vat sai­ras­ta­neet syö­mis­häi­riön. Paluu voi osal­la tapah­tua jopa kuu­kausis­sa, osal­la se voi vie­dä vuo­sia. Kai­kil­la paluu kil­paur­hei­luun ei edes ole tavoit­tee­na, vaan esi­mer­kik­si se, että voi­si sään­nöl­li­ses­ti käy­dä kun­to­sa­lil­la tai juok­se­mas­sa. Huo­li­mat­ta sii­tä, mil­le tasol­le tavoit­te­lee, on hyvin toden­nä­köis­tä, että paluu urhei­lun pariin on täy­sin mah­dol­lis­ta – pie­nin aske­lin, naut­tien ja itsel­le sopi­vaan tah­tiin.

Kesä­ter­vei­sin,
Maria Heik­ki­lä

3 vastausta artikkeliin “Miten urhei­li­ja palaa har­joit­te­le­maan syö­mis­häi­riös­tä toi­pues­saan?”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Ei lii­ty tähän, mut­ta mua kiin­nos­taa että kuin­ka hoi­dos­san­ne estät­te lai­tos­tu­mi­sen? Esi­mer­kik­si jos teil­le tuli­si asia­kas, jol­la on per­soo­nal­li­suus­häi­riö jon­ka vuok­si esi­mer­kik­si pit­kiä sai­raa­la yms. jak­so­ja tuli­si vält­tää? Saa­ko tääl­lä muu­ten kysel­lä mitä vain toi­min­taan­ne tai syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vää, vaik­ka se ei liit­tyi­si kir­joi­tuk­seen?

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei!

  Lai­tos­tu­mi­nen tapah­tuu yleen­sä sil­loin, kun ihmi­nen pys­tyi­si hoi­ta­maan asioi­taan, mut­ta lai­tok­ses­sa ole­mi­sen vuok­si hänen ei sal­li­ta niin teh­dä. Täl­löin ihmi­sen toi­min­ta­ky­ky taan­tuu tasol­le, joka on alhai­sem­pi kuin se muu­ten oli­si. Meil­lä pyri­tään sii­hen, että poti­laat teki­si­vät itse kaik­ki asiat, jot­ka pys­ty­vät teke­mään ilman, että jou­tu­vat sii­nä samal­la tur­vau­tu­maan oirei­luun. Eli meil­lä itse­näis­tä toi­min­taa rajoi­te­taan vain sil­loin, kun omas­sa varas­sa toi­mi­mi­nen joh­taa oirei­le­mi­seen. Omien asioi­den hoi­ta­mi­nen oman kapa­si­tee­tin mukai­ses­ti siis estää näke­myk­sem­me mukaan lai­tos­tu­mi­sen.

  Tilan­tees­sa, jos­sa poti­laal­la on per­soo­nal­li­suus­häi­riö, joka aiheut­taa hänel­le vai­keut­ta sopeu­tua lai­tos­hoi­toon, onkin syy­tä har­ki­ta onko osas­to­hoi­to paras vaih­toeh­to. Tähän kui­ten­kin yleen­sä pää­dy­tään sel­lai­ses­sa tilan­tees­sa, jos­sa poti­las omas­sa varas­sa ollees­san on joko niin itse­tu­hoi­nen että on vaa­ras­sa kuol­la ilman hoi­toa tai hänel­lä on niin suu­ria vai­keuk­sia ruok­kia tai muu­ten huo­leh­tia itses­tään, että hänen ter­vey­ten­sä tai hen­ken­sä on vaa­ras­sa ilman osas­to­hoi­toa. Täl­löin kat­so­taan, että osas­to­hoi­toon tule­mi­nen on kui­ten­kin pie­nem­pi paha. Vuo­sien var­rel­la meil­lä on ollut usei­ta poti­lai­ta, joil­la on per­soo­nal­li­suus­häi­riö­diag­noo­si ja toi­si­naan se aset­taa­kin omat haas­teen­sa osas­to­hoi­dol­le. Täl­löin pyrim­me mah­dol­li­sim­man pal­jon sopeut­ta­maan omal­ta osal­tam­me tilan­net­ta niin, että hoi­to mah­dol­lis­tui­si ja myös har­joit­te­le­maan poti­laan kans­sa uusia tai­to­ja (esim. tun­ne­sää­te­ly ja ‑ilmai­se­mi­nen, kyky pyy­tää apua jne.), joi­den oppi­mi­nen aut­tai­si hoi­don onnis­tu­mi­ses­sa. Usein täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa jou­dum­me miet­ti­mään tilan­net­ta yksi­löl­li­ses­ti sekä poti­laan kan­nal­ta että huo­mioi­maan myös yhtei­sön aset­ta­mat vaa­ti­muk­set. Yhteis­työl­lä näis­tä tilan­teis­ta usein pääs­tään kivas­ti eteen­päin.

  Kysel­lä ja kom­men­toi­da tie­tys­ti saa. Pyrim­me vas­taa­maan kom­ment­tei­hin jär­ke­väs­sä ajas­sa. Nyt se kesä­lo­mien takia vii­väs­tyi. Toki toi­voi­sim­me, että kysy­myk­set liit­tyi­si­vät jol­la­kin taval­la kysei­siin teks­tei­hin. Jos SHK:n toi­min­ta kiin­nos­taa tar­kem­min, voit ottaa yhteyt­tä esi­mer­kik­si info­pos­tiim­me: info@syomishairiokeskus.fi

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos, en tien­nyt­kään että on s‑posti, jos­sa kysyä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *