Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti — vuo­si 2020

Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin tämän vuo­den maa­lis­kuus­sa. Heti alkuun pääs­tyäm­me maa­il­ma muut­tui radi­kaa­lil­la taval­la. Koro­na­vi­rus iski kovaa koko yhteis­kun­taan, myl­ler­si rutii­nit, sekoit­ti arjen ja on sii­tä asti hal­lin­nut enem­män ja vähem­män elä­mää ja mediaot­si­koi­ta. Pro­jek­tim­me koh­de­ryh­mät, urhei­li­jat ja hei­dän val­men­ta­jan­sa, jou­tui­vat myös täy­sin uuteen tilan­tee­seen. Kil­pai­lut, pelit ja har­joi­tuk­set perut­tiin laa­jal­la rin­ta­mal­la. Esi­mer­kik­si monen pal­loi­lu­la­jin kausi kes­key­tyi, eikä mes­ta­ruuk­sis­ta pelat­tu vuon­na 2020. Jal­ka­pal­lon EM-kisat ja kesä­olym­pia­lai­set siir­tyi­vät vuo­del­la eteen­päin. Kaik­ki kevääl­lä tapah­tu­nut oli tämän ajan ihmi­sil­le täy­sin ennen­nä­ke­mä­tön­tä. Tun­tui vai­keal­ta uskoa, että yksi virus voi vai­kut­taa niin rajul­la taval­la koko ihmis­kun­nan elä­mään. Var­mas­ti lähes jokai­nen meis­tä jou­tui opet­te­le­maan uusia työ­ta­po­ja, arki­ru­tii­ne­ja sekä aivan uuden­lai­sen tavan suh­tau­tua asioi­hin.

Täs­tä myl­ler­ryk­ses­tä huo­li­mat­ta Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­ti ehti olla mones­sa muka­na ensim­mäi­sen vuo­ten­sa aika­na. Saim­me usei­ta hie­no­ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta pro­jek­tim­me toteut­ta­mi­seen, esi­mer­kik­si Suo­men Val­men­ta­jat, Pää­kau­pun­ki­seu­dun urhei­lua­ka­te­mia URHEAn, Kil­pa- ja huip­pu-urhei­lun tut­ki­mus­kes­kus KIHUn sekä lukui­sia laji­liit­to­ja.

Heti alus­ta alkaen aloi­tim­me vies­tin­nän sosi­aa­li­ses­sa medias­sa Face­boo­kis­sa, Twit­te­ris­sä ja Ins­ta­gra­mis­sa. Jo parin kuu­kau­den jäl­keen tote­sim­me, että Ins­ta­gram on kana­va, jon­ka kaut­ta tavoi­tam­me par­hai­ten ihmi­siä. Kui­ten­kin on tär­ke­ää olla esil­lä mah­dol­li­sim­man monel­la foo­ru­mil­la. Pyrim­me aluk­si infor­moi­maan pro­jek­tis­tam­me ja tuo­maan info­graa­fien muo­dos­sa perus­tie­toa häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä, niin urhei­li­jan kan­nal­ta kuin ylei­ses­ti­kin. Syk­syl­lä saim­me mukaan hie­no­ja urhei­li­ja­per­soo­nia, jot­ka halusi­vat jakaa koke­muk­sen­sa syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­mi­ses­ta ja sii­tä toi­pu­mi­ses­ta.

Pari pro­jek­tim­me suo­jis­sa teh­tyä opin­näy­te­työ­tä­kin ehti val­mis­tua vuo­den aika­na. Lii­kun­na­noh­jaa­ja Eetu Viti­kai­nen teki lop­pu­työn­sä ammat­ti­kor­kea­kou­lu Arca­daan otsi­kol­la Häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen mie­sur­hei­li­joil­la: sys­te­maat­ti­nen­kir­jal­li­suus­kat­saus. Erit­täin hyvä kat­saus tut­ki­mus­tie­toon aihees­ta, jos­ta ei puhu­ta eikä tie­de­tä lähel­le­kään riit­tä­väs­ti. Toi­min­ta­te­ra­peu­tit Han­na Salo ja Satu Lin­na­sal­mi puo­les­taan teki­vät lop­pu­työn­sä Met­ro­po­li­aan urhei­li­jan uran lopet­ta­mi­sen mah­dol­li­sis­ta ongel­mis­ta toi­min­ta­te­ra­pian näkö­kul­mas­ta. Urhei­lu-uran lopet­ta­mi­seen liit­tyy esi­mer­kik­si teki­jöi­tä, jot­ka nos­ta­vat häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ris­kiä. Näkö­kul­mia elä­män­hal­lin­taan­kil­paur­hei­lu-uran päät­tyes­sä – Opas uran­sa päät­tä­väl­le urhei­li­jal­le sisäl­tää teo­reet­ti­sen osuu­den sekä oppaan, jos­sa on kon­kreet­ti­sia ja sel­kei­tä ohjei­ta urhei­li­jal­le. Teem­me par­haam­me, että tämä mai­nio opas sai­si laa­jan luki­ja­kun­nan urhei­lu­yh­tei­söis­sä.

Well­ness Foundry ‑yri­tyk­sen kans­sa kehi­tim­me mobii­li­kurs­sin val­men­ta­jil­le urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Kysei­nen pilot­ti­ver­sio sai tes­taa­jil­taan erin­omai­set arviot, joten sen kehit­tä­mis­tä jat­ke­taan mie­luus­ti tule­vai­suu­des­sa. Meil­le eri­tyi­sen tär­keä tie­to oli, että val­men­ta­jat piti­vät mil­loin tahan­sa puhe­li­mes­sa suo­ri­tet­ta­van kurs­sin hel­pok­si ja vai­vat­to­mak­si tavak­si kou­lut­taa itse­ään. Verk­ko­kurs­sit ovat ehdot­to­mas­ti päi­vän sana, min­kä vuok­si on tär­ke­ää saa­da mate­ri­aa­le­ja siir­ret­tyä myös näil­le alus­toil­le.

Samas­sa pilo­tis­sa toteu­tim­me nuo­ril­le urhei­li­joil­le suun­na­tun inter­ven­tion, jos­sa he vii­kon ajan­ku­va­si­vat omia ate­rioi­taan Meal­Log­ger-sovel­luk­seen, sai­vat tsemp­paa­via kom­ment­te­ja ravit­se­mus­asian­tun­ti­jal­ta sekä näki­vät pilo­tis­sa muka­na ole­vien huip­pu-urhei­li­joi­den kuvia ate­riois­taan. Lisäk­si heil­le pidet­tiin pie­ni luen­to urhei­lu­ra­vit­se­muk­ses­ta ja he sai­vat tutus­tua eri verk­ko­si­säl­töi­hin saa­dak­seen lisäin­for­maa­tio­ta aihees­ta. Omien mate­ri­aa­liem­me lisäk­si urhei­li­jat tutus­tui­vat erin­omai­siin Ter­ve Urhei­li­ja ‑sivus­ton aineis­toi­hin. Ter­ve Urhei­li­ja ‑sivut muu­ten uudis­tui­vat tänä syk­sy­nä ja ovat entis­tä ehom­mat. Kan­nat­taa tutus­tua!

Myös täs­tä pilo­tis­ta saim­me nuo­ril­ta urhei­li­joil­ta hyvää palau­tet­ta. Kon­sep­ti oli heis­tä kiin­nos­ta­va ja toi heil­le uut­ta tie­toa urhei­lu­ra­vit­se­muk­ses­ta. Muka­na olleet huip­pu-urhei­li­jat­kin oli­vat tyy­ty­väi­siä osal­lis­tu­mi­seen­sa. Omas­sa nuo­ruu­des­saan he oli­si­vat kai­van­neet enem­män tie­toa ravit­se­muk­ses­ta.

Pää­kau­pun­ki­seu­dun urhei­lua­ka­te­mian kans­sa aloi­tim­me mie­len­kiin­toi­sen pilot­ti-inter­ven­tion. Ensim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa pyri­tään löy­tä­mään toi­mi­va tapa seu­loa nuor­ten urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä, ja raken­taa seu­lon­nan tulos­ten mukaan kou­lu­tus­mal­li sekä hoi­to­pol­ku nii­tä tar­vit­se­vil­le. Täl­lai­set inter­ven­tiot ovat koh­tuul­li­sen har­vi­nai­sia maa­il­man­laa­jui­ses­ti­kin. Toi­vom­me, että tämän pilo­tin myö­tä urhei­lun paris­sa kiin­nos­tu­taan enem­män löy­tä­mään sys­te­maat­ti­sia mal­le­ja urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen sekä hoi­ta­mi­seen.

Pro­jek­tis­sam­me olem­me miet­ti­neet pal­jon eri­lai­sia tapo­ja esit­tää asioi­ta ja tavoit­taa ihmi­siä. Punai­nen lan­ka kai­ken tämän poh­din­nan ympä­ril­lä on digi­taa­li­suus. Ihmi­set hake­vat tie­toa ver­kos­ta ja yhä useam­mal­la se tapah­tuu kän­ny­käl­lä. Inter­ne­tis­tä löy­tyy tänä päi­vä­nä tie­toa enem­män kuin voi jär­jel­lä käsit­tää. Tie­don löy­tä­mi­nen ei ole enää ongel­ma, mut­ta tie­don laa­dun arvioi­mi­nen sitä­kin suu­rem­pi. Infor­maa­tio­tul­vas­ta voi olla täy­sin mah­do­ton­ta arvioi­da luo­tet­ta­vaa ja laa­duk­kaas­ti teh­tyyn tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa tie­toa. Tämän vuok­si meil­lä täy­tyy olla luo­tet­ta­via ins­ti­tuu­tioi­ta, medioi­ta sekä esi­mer­kik­si pro­jek­te­ja, jot­ka eivät niin­kään tuo­ta tie­toa, mut­ta arvioi­vat ja pro­ses­soi­vat sitä koh­de­ryh­mil­leen sopi­vik­si.

Täl­lä peri­aat­teel­la olem­me raken­ta­neet Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin net­ti­si­vu­ja. Olem­me pyr­ki­neet teke­mään kat­ta­van koko­nai­suu­den, jos­ta löy­tyy luo­tet­ta­vaa tie­toa niin urhei­li­joil­le, val­men­ta­jil­le kuin van­hem­mil­le. Kai­ken sivuil­la sano­tun täy­tyy perus­tua hyvään tut­ki­muk­seen tai vähin­tään pit­kään klii­ni­seen koke­muk­seen. Asian­tun­ti­ja­ver­kos­tos­tam­me löy­tyi lois­ta­via kir­joit­ta­jia monil­le tär­keil­le aiheil­le.

Samoil­la peri­aat­teil­la olem­me teh­neet oppaat urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­ses­tä niin val­men­ta­jil­le kuin van­hem­mil­le. Luo­tet­ta­van tie­don löy­det­tä­vyys ja ymmär­ret­tä­vyys on aikam­me suu­rim­pia haas­tei­ta mis­sä tahan­sa aihees­sa. Olem­me myös käyt­tä­neet tark­kaa har­kin­taa, miten asiat esi­te­tään kul­le­kin koh­de­ryh­mäl­le. Syö­mis­häi­riö­ai­hees­ta vies­ti­mi­sen täy­tyy olla lop­puun asti mie­tit­tyä ja sen­si­tii­vis­tä. Onnek­si apu­nam­me täs­sä on lukui­sia alan asian­tun­ti­joi­ta Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta ja Syö­mis­häi­riö­lii­tos­ta.

Val­men­ta­jien oppaat löy­ty­vät koh­ta sivuil­tam­me sekä suo­men- että ruot­sin­kie­li­si­nä. Tai­tos­sa on myös opas nuor­ten urhei­li­joi­den van­hem­mil­le. Kan­nat­taa seu­ra­ta some­ka­na­viam­me, jois­sa ker­rom­me, kos­ka net­ti­si­vum­me ovat val­miit, ja kaik­ki oppaat siel­tä ladat­ta­vis­sa. Men­nyt vuo­si on ollut todel­la mie­len­kiin­toi­nen ja yllä­tyk­sel­li­nen, eikä aina miel­lyt­tä­väl­lä taval­la. Toi­vot­ta­vas­ti ensi vuo­dek­si saam­me tar­vit­ta­vat resurs­sit voi­dak­sem­me jat­kaa hyvin alka­nut­ta työ­tä ja syven­tää yhteis­työ­ku­vioi­ta laji­liit­to­jen sekä KIHUn kans­sa. Ja, toi­vot­ta­vas­ti myös pää­sem­me kaik­ki pian takai­sin nor­maa­liin arkeen.

Tul­kaa tutus­tu­maan:

www.facebook.com/oeu2020
www.twitter.com/oeu_2020
www.instagram.com/oeu_2020/

Jou­ni Kui­va­lai­nen
Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *