Kategoria: projektit

  • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti — vuo­si 2020

    Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin tämän vuo­den maa­lis­kuus­sa. Heti alkuun pääs­tyäm­me maa­il­ma muut­tui radi­kaa­lil­la taval­la. Koro­na­vi­rus iski kovaa koko yhteis­kun­taan, myl­ler­si rutii­nit, sekoit­ti arjen ja on sii­tä asti hal­lin­nut enem­män ja vähem­män elä­mää ja mediaot­si­koi­ta. Pro­jek­tim­me koh­de­ryh­mät, urhei­li­jat ja hei­dän val­men­ta­jan­sa, jou­tui­vat myös täy­sin uuteen tilan­tee­seen. Kil­pai­lut, pelit ja har­joi­tuk­set perut­tiin laa­jal­la rin­ta­mal­la. Esi­mer­kik­si monen…

  • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

    Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

  • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Oman elä­män­sä urhei­li­ja ‑pro­jek­ti

    Syys­kuus­sa kir­joi­tin blo­gi­kir­joi­tuk­sen urhei­li­joi­ta koh­taa­vis­ta syö­mis­häi­riöis­tä ja mai­nit­sin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pro­jek­tis­ta, jon­ka avul­la pyri­tään aut­ta­maan pulaan jou­tu­nei­ta urhei­li­joi­ta. Kut­suim­me tam­mi­kuus­sa muu­ta­mia asian­tun­ti­joi­ta pala­ve­riin kans­sam­me ideoi­maan pro­jek­tim­me sisäl­töä. Asian­tun­ti­joit­tem­me jou­kos­sa oli hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat itse muka­na urhei­lu­val­men­nuk­ses­sa ja myös hen­ki­löi­tä, joi­den lap­set ovat urhei­lu­val­men­net­ta­via. Saim­me mukaan monen­lai­sia näkö­kul­mia urhei­li­joi­den syö­mi­son­gel­miin ja elä­män­hal­lin­taan liit­ty­vis­tä vai­keuk­sis­ta. Ryh­mäm­me kiin­nit­ti huo­mio­ta…