Kategoria: ravitsemus

 • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

  Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

 • Poh­ja­ton näl­kä ja pai­non­nousu ”yli tar­peen” osa­na ali­ra­vit­se­muk­sen kor­jaan­tu­mis­ta

  Kir­joi­tin tou­ko­kuus­sa Ome­na­tu­vas­sa poh­jat­to­mas­ta näläs­tä. Yksi luki­ja kysyi, miten pit­käl­le poh­jat­to­maan näl­kään vas­taa­mi­nen on nor­maa­lia. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa pyrin­kin nyt tuo­hon kysy­myk­seen vas­taa­maan. Luki­jan kysy­mys­tä poh­ties­sa­ni, jäin kui­ten­kin miet­ti­mään eri­tyi­ses­ti sitä, kuin­ka pal­jon kysy­myk­sen taus­tal­la oli pel­koa sii­tä, että näl­kään vas­ta­tes­sa pai­no nousee lii­kaa. Monil­la syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­la, joil­la syö­mis­häi­riö on joh­ta­nut ali­ra­vit­se­muk­seen tai jopa näl­kiin­ty­mi­seen, onkin…

 • Poh­ja­ton näl­kä ja loput­to­mal­ta tun­tu­va väsy­mys syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

  Syö­mis­häi­riöis­sä on usei­ta eri­lai­sia toi­pu­mi­sen vai­hei­ta. Niis­sä syö­mis­häi­riöis­sä, jois­sa oire­ku­va on joh­ta­nut ali­ra­vit­se­muk­seen, yksi täl­lai­nen toi­pu­mi­sen vai­he voi olla poh­ja­ton näl­kä. Kaik­ki eivät sitä koe, mut­ta jol­le­kin se tulee. Syö­mis­häi­riöis­sä, jois­sa levon mää­rä puo­les­taan on jos­sain sai­ras­ta­mi­sen vai­hees­sa jää­nyt lii­an vähäi­sek­si ja lii­kun­ta muut­tu­nut pakon­omai­sek­si, voi toi­pu­va koh­da­ta loput­to­mal­ta tun­tu­van väsy­myk­sen. Nämä ovat toi­pu­mi­sen vai­hei­ta,…

 • Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ate­ria­suun­ni­tel­mat ja ruu­at

  Ome­na­tu­van kom­ment­tei­hin tulee usein kysy­myk­siä, miten Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ate­ria­suun­ni­tel­mat on raken­net­tu, saa­ko ruo­ka­va­lioon itse vai­kut­taa ja mil­lais­ta ruo­kaa on tar­jol­la. Niin­pä pää­tin­kin kir­joit­taa aihees­ta oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Aihe on sinän­sä hie­man haas­ta­va, sil­lä tie­dän, että se usein kiin­nos­taa, mut­ta samal­la myös pelot­taa osaa luki­jois­tam­me. Ate­ria­suun­ni­tel­ma ja ruo­ka­va­lioon vai­kut­ta­mi­nen Ate­ria­suun­ni­tel­mat ovat aina yksi­löl­li­siä ja nii­tä päi­vi­te­tään yhdes­sä ravit­se­mus­te­ra­peu­tin…