Kategoria: Oman Elämänsä Urheilija -projekti

 • Urhei­lu­val­men­ta­jil­le

  Urhei­lu­val­men­ta­jil­le

  Tie­toa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä ja syö­mis­häi­riöis­tä Elä­män näl­kään ‑podcas­tis­sa käy­tiin kes­kus­te­lua urhei­li­jois­ta ja urhei­luun liit­ty­vis­tä ilmiöis­tä, jot­ka saat­ta­vat altis­taa urhei­li­jaa häi­riin­ty­nee­seen syö­mi­seen. Val­men­ta­jien tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta urhei­li­joi­den ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin, kos­ka ne ovat urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­vyn perus­pi­la­rei­ta. Urhei­lu­ym­pä­ris­töön liit­ty­vien ter­veys­ris­kien ymmär­tä­mi­nen on tär­keä osa val­men­nus­osaa­mis­ta. Urhei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen Kir­joit­ta­jat:Maria Heik­ki­lä, elin­tar­vi­ke­tie­tei­den toh­to­riPia Char­pen­tier, Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Täs­tä…

 • Urhei­li­jan huol­ta­jil­le

  Urhei­li­jan huol­ta­jil­le

  Tie­toa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä ja syö­mis­häi­riöis­tä Urhei­lu on ensi­si­jai­ses­ti hyvä ja posi­tii­vi­nen asia, mut­ta on hyvä tun­nis­taa sii­hen liit­ty­vät mah­dol­li­set ris­kit. Urhei­luun liit­tyy lukui­sia ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­viä omi­nai­suuk­sia. Urhei­lu­har­ras­tuk­sen kaut­ta saa­daan sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja, jot­ka voi­vat kes­tää läpi elä­män. Urhei­lu opet­taa tär­kei­tä tai­to­ja esi­mer­kik­si ajan­käyt­töön, ravin­toon ja mui­hin ter­veel­li­siin elin­ta­poi­hin liit­tyen. Fyy­si­nen aktii­vi­suus jo itses­sään…

 • Urhei­li­jal­le

  Urhei­li­jal­le

  Tietoa urheilijan häiriintyneestä syömisestä

 • Urhei­lu­ra­vit­se­mus

  Urhei­lu­ra­vit­se­mus

  Kir­joit­ta­jat:Maria Heik­ki­lä, Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den toh­to­riIda Hei­ku­ra, Lii­kun­ta­tie­tei­den toh­to­riIda Löf­berg, Ter­veys­tie­tei­den kan­di­daat­ti Täs­tä osios­ta löy­dät tie­toa seu­raa­vis­ta aiheis­ta: Urhei­lu­ra­vit­se­muk­sen perus­teetUrhei­li­jan ener­gian­saan­ti ja suh­teel­li­nen ener­gia­va­jeNai­sur­hei­li­jal­le Urhei­li­jan opti­maa­li­nen kehit­ty­mi­nen vaa­tii riit­tä­väs­ti moni­puo­lis­ta har­joit­te­lua, lepoa ja ravin­toa. Hyvin koos­tet­tu ruo­ka­va­lio aut­taa urhei­li­jaa pysy­mään ter­vee­nä, har­joit­te­le­maan tehok­kaas­ti ja palau­tu­maan har­joi­tuk­sis­ta. Jokai­sen tavoit­teel­li­sen urhei­li­jan ja pal­jon liik­ku­van on hyvä ymmär­tää, miten urhei­lu…

 • Urhei­li­jan psyyk­ki­nen hyvin­voin­ti

  Urhei­li­jan psyyk­ki­nen hyvin­voin­ti

  Kir­joit­ta­ja:Han­na-Kai­sa Rani­nen, Lii­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri (lii­kun­tap­sy­ko­lo­gia) Täs­tä osios­ta löy­dät tie­toa seu­raa­vis­ta aiheis­ta: Urhei­lu mie­len hyvin­voin­nin voi­ma­va­ra­naUrhei­lu­maa­il­man kuor­mi­tus­te­ki­jätKehon­ku­va ja psyyk­ki­nen hyvin­voin­tiUrhei­li­jan psyyk­ki­set tai­dot Urhei­li­jan psyyk­ki­nen hyvin­voin­ti ja mie­len tai­to­jen opet­te­lu on tär­ke­ää omas­sa lajis­sa menes­ty­mi­sen ja koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin kan­nal­ta. Jokai­nen urhei­li­ja koh­taa ural­laan vas­toin­käy­mi­siä, sekä vai­kei­ta tun­tei­ta ja aja­tuk­sia. Urhei­li­jan on tär­ke­ää tun­nis­taa omat voi­ma­va­ran­sa ja stres­si­te­ki­jän­sä,…

 • Urhei­li­jan elä­män­hal­lin­ta

  Urhei­li­jan elä­män­hal­lin­ta

  Kir­joit­ta­jat:Satu Lin­na­sal­mi, Toi­min­ta­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­ja, Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Han­na Salo, Toi­min­ta­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­ja, Met­ro­po­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Täs­tä osios­ta löy­dät tie­toa seu­raa­vis­ta aiheis­ta: Elä­män­hal­lin­nan perus­teetUrhei­li­jan arkiUrhei­li­jai­den­ti­teet­tiUrhei­lu-uran lopet­ta­mi­nen Elä­män­hal­lin­nan perus­teet Hyvät elä­män­hal­lin­ta­tai­dot aut­ta­vat urhei­li­jaa sel­viä­mään arjes­ta ja har­joi­tuk­sis­ta niin urhei­lu-uran aika­na kuin sen pää­tyt­tyä­kin. Urhei­li­ja voi koh­da­ta arjes­saan stres­siä ja kuor­mi­tus­ta, epä­on­nis­tu­mi­sia tai louk­kaan­tu­mi­sia. Kaik­ki suun­ni­tel­mat eivät aina mene niin kuin urhei­li­ja toi­voi­si. Uran…

 • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin mate­ri­aa­li­pank­ki

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin mate­ri­aa­li­pank­ki

  Val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muu urhei­li­jan lähi­pii­ri ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä, tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa. Kaik­kiin näi­hin liit­tyen löy­tyy tie­toa ja vink­ke­jä täl­le sivuil­le koo­tuis­ta oppais­ta ja muus­ta läh­de­ma­te­ri­aa­lis­ta. Sivun mate­ri­aa­lit ovat vapaas­ti jaet­ta­vis­sa, tulos­tet­ta­vis­sa ja käy­tet­tä­vis­sä (läh­de­viit­teet huo­mioi­den) kai­kil­le urhei­li­joi­den paris­sa toi­mi­vil­le. OEU-oppaat Val­men­ta­jao­pas ITeo­ri­aa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä: mitä häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen on…

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt ‑verk­ko­kurs­si

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on haas­ta­tel­lut urhei­lu­val­men­ta­jia, kysel­lyt hei­dän mie­li­pi­tei­tään ja saa­nut sel­keän näke­myk­sen sii­tä, että val­men­ta­jat halua­vat tie­toa useis­ta eri­lai­sis­ta urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä tee­mois­ta. Miten häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä voi tun­nis­taa? Miten syö­mis­häi­riö ote­taan puheek­si urhei­li­jan kans­sa? Miten voin omal­la toi­min­nal­la­ni ennal­taeh­käis­tä häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä ja syö­mis­häi­riöi­tä? Miten puhua pai­nos­ta ja kehos­ta urhei­li­joil­le? Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja-pro­jek­ti on jo…

 • Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Urhei­li­jan syö­mis­häi­riö­hoi­to – mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too

  Täs­sä blo­gis­sa käy­dään läpi, mitä tut­ki­mus­kir­jal­li­suus ker­too urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riö­hoi­dos­ta ja mie­ti­tään, mil­lai­sia estei­tä hyväl­lä hoi­dol­la voi olla. Kir­joit­ta­ja ei itse ole syö­mis­häi­riö­hoi­don toteut­ta­ja, pikem­min­kin hän tar­kas­te­lee asi­aa lii­kun­ta­lää­ke­tie­tei­li­jän ja urhei­lu­val­men­ta­jan sil­mä­la­seil­la. Tut­ki­mus­kir­jal­li­suu­des­sa urhei­li­jat tuo­daan esiin eri­tyi­se­nä ryh­mä­nä, jol­la on eri­tyi­set tar­peet. Näi­den eri­tyis­tar­pei­den ymmär­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää kat­soa esiin­ty­vyys­lu­ku­jen ja ris­ki­te­ki­jä­luet­te­loi­den taak­se. Tari­nat syö­mis­häi­riön taus­tal­la ovat…

 • Uuni­tuo­reet oppaat urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä val­men­ta­jil­le ja van­hem­mil­le saa­ta­vil­la nyt ilmai­sek­si

  Val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muu urhei­li­jan lähi­pii­ri ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä, tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa. Sik­si olem­me kir­joit­ta­neet kat­ta­vat oppaat avuk­si urhei­li­jan tuke­mi­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Kat­so vin­kit teks­tin lopus­sa esi­tel­tä­vis­tä oppais­ta ja net­ti­si­vuil­tam­me. Syö­mi­sen häi­riöt ovat väes­tös­sä kas­va­va ongel­ma. Sama vali­tet­ta­va tren­di näkyy myös urhei­lus­sa. Urhei­li­joil­la häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on ylei­sem­pää kuin muus­sa…

 • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti — vuo­si 2020

  Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja- pro­jek­ti käyn­nis­tet­tiin tämän vuo­den maa­lis­kuus­sa. Heti alkuun pääs­tyäm­me maa­il­ma muut­tui radi­kaa­lil­la taval­la. Koro­na­vi­rus iski kovaa koko yhteis­kun­taan, myl­ler­si rutii­nit, sekoit­ti arjen ja on sii­tä asti hal­lin­nut enem­män ja vähem­män elä­mää ja mediaot­si­koi­ta. Pro­jek­tim­me koh­de­ryh­mät, urhei­li­jat ja hei­dän val­men­ta­jan­sa, jou­tui­vat myös täy­sin uuteen tilan­tee­seen. Kil­pai­lut, pelit ja har­joi­tuk­set perut­tiin laa­jal­la rin­ta­mal­la. Esi­mer­kik­si monen…

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 3: Nai­sur­hei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja kuu­kau­tis­häi­riöt

  Urhei­li­ja kokee hel­pos­ti ole­van­sa kor­kei­den fyy­sis­ten ja psyyk­kis­ten vaa­ti­mus­ten koh­tee­na. Hänen tuli­si löy­tää tasa­pai­no riit­tä­vän syö­mi­sen, levon ja har­joit­te­lun välil­lä, sel­vi­tä päi­vit­täi­sis­tä arjen haas­teis­ta, sie­tää epä­var­muut­ta sekä kye­tä pet­ty­mys­ten ja han­ka­lien tun­tei­den käsit­te­lyyn. Syö­mi­nen, joka on urhei­li­jan elä­mäs­sä usein jo val­miik­si koros­tu­nees­sa ase­mas­sa, saa­te­taan kokea hel­pos­ti kont­rol­loi­ta­vak­si asiak­si, jon­ka avul­la lan­gat pysy­vät omis­sa käsis­sä kaa­ok­sen­kin…