Kategoria: Oman Elämänsä Urheilija -projekti

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 2: Nai­sur­hei­li­jan hor­mo­naa­li­nen ehkäi­sy

  Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu ‑jut­tusar­jan ensim­mäi­ses­sä osas­sa käsi­tel­tiin nai­sur­hei­li­jan koh­taa­mia haas­tei­ta liit­tyen har­joit­te­luun kuu­kau­tis­kier­ron eri vai­heis­sa. Kier­toon kuu­lu­via sykli­siä hor­mo­ni­muu­tok­sia ja nii­den aiheut­ta­mia oirei­ta voi­daan mani­pu­loi­da hor­mo­naa­li­sel­la ehkäi­syl­lä, joka ylei­ses­ti mää­ri­tel­lään sateen­var­jo­ter­mik­si mil­le tahan­sa ras­kaut­ta ehkäi­se­väl­le ja kehon omaa hor­mo­ni­toi­min­taa muut­ta­val­le kei­no­te­koi­sel­le hor­mo­nil­le (Rive­ra 1999). Hor­mo­naa­li­sen ehkäi­syn käyt­tö on suh­teel­li­sen yleis­tä: noin puo­let nai­sur­hei­li­jois­ta käyt­tää sitä ras­kau­den…

 • Kuu­kau­tis­kier­to ja urhei­lu, osa 1: Nai­sur­hei­li­ja, tie­dos­ta kuu­kau­tis­kier­to­si vai­ku­tuk­set urhei­lusuo­ri­tuk­seen

  Herä­tys­kel­lon ääni on tänään joten­kin eri­tyi­sen aggres­sii­vi­nen. Sil­miä on vai­kea saa­da auki, eikä nor­maa­lis­ti piris­tä­vä kah­vi tun­nu toi­mi­van nor­maa­liin tapaan­sa. Vat­sas­sa kier­tää, aamu­puu­ro juut­tuu kurk­kuun ja olo on kiuk­kui­nen eikä kenen­kään kans­sa huvi­ta jutel­la. Aamut­ree­neis­sä jalat tun­tu­vat ras­kail­ta ja keho pai­na­val­ta. Räm­pien har­joi­tus tulee teh­tyä, vaik­ka liik­keet ovat kuin hidas­te­tus­ta fil­mis­tä ja tun­tuu kuin joku…

 • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

  Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

 • Urhei­lu ja syö­mis­häi­riöt – Val­men­ta­jal­la on väliä

  Suo­men Val­men­ta­jat ry:n Val­men­ta­jal­la on väliä- kam­pan­jas­sa on mää­ri­tel­ty hyvän urhei­lu­val­men­nuk­sen peri­aat­tei­ta. Hyvä val­men­nus on ihmi­sen val­men­ta­mis­ta, val­men­ta­ja aut­taa urhei­li­jaa löy­tä­mään sisäi­sen moti­vaa­tion­sa ja omat voi­ma­va­ran­sa. Se vaa­tii val­men­ta­jal­ta tai­toa raken­taa ja ohja­ta urhei­li­jan kehi­tys­pro­ses­sia koko­nais­val­tai­ses­ti huo­mioi­den urhei­li­jan polun eri vai­heet. Kaik­ki tämä tapah­tuu hyväs­sä ja luot­ta­muk­sel­li­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa urhei­li­jan kans­sa. Näin toi­mies­sa huo­ma­taan parem­min myös…

 • Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja – mis­sä men­nään nyt

  Urhei­li­joi­den ris­ki syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen häi­riin­ty­mi­seen ja syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­mi­seen on suu­ri. Tämä on nos­tet­tu esiin täs­sä blo­gis­sa aiem­min­kin, esi­mer­kik­si Pian kir­joit­ta­mas­sa teks­tis­sä, jos­sa hän ker­toi Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tis­ta, joka Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa on käyn­nis­tet­ty ennal­taeh­käi­se­mään urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä. Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­ti on nyt toden teol­la käyn­nis­sä ja on aika päi­vit­tää sen kuu­lu­mi­sia. Ker­ra­taan­pa alkuun nyt kui­ten­kin, mik­si…