Kategoria: ruoka

 • Ruo­ka­rau­haa etsi­mäs­sä

  Ruo­ka­rau­haa etsi­mäs­sä

  Ruo­ka ja syö­mi­nen ovat monel­la tapaa mer­ki­tyk­sel­li­siä asioi­ta elä­mäs­sä niin hyväs­sä kuin pahas­sa. Joil­la­kin suh­de ruo­kaan on yksin­ker­tai­nen ja ongel­ma­ton, mut­ta pal­jon on ihmi­siä, jot­ka kipui­le­vat eri­ta­soi­ses­ti syö­mi­sen­sä kans­sa. Yhä useam­pi vali­tet­ta­vas­ti sai­ras­tuu syö­mis­häi­ri­öön, jol­loin tulee entis­tä­kin tär­keäm­mäk­si miet­tiä mitä ja miten ruos­ta ja syö­mi­ses­tä yli­pään­sä puhu­taan. Kenen­kään ruo­kai­lua ei hel­po­ta yhtään lukui­sat tar­peet­to­mat fraa­sit…

 • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

  Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

 • Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ate­ria­suun­ni­tel­mat ja ruu­at

  Ome­na­tu­van kom­ment­tei­hin tulee usein kysy­myk­siä, miten Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ate­ria­suun­ni­tel­mat on raken­net­tu, saa­ko ruo­ka­va­lioon itse vai­kut­taa ja mil­lais­ta ruo­kaa on tar­jol­la. Niin­pä pää­tin­kin kir­joit­taa aihees­ta oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Aihe on sinän­sä hie­man haas­ta­va, sil­lä tie­dän, että se usein kiin­nos­taa, mut­ta samal­la myös pelot­taa osaa luki­jois­tam­me. Ate­ria­suun­ni­tel­ma ja ruo­ka­va­lioon vai­kut­ta­mi­nen Ate­ria­suun­ni­tel­mat ovat aina yksi­löl­li­siä ja nii­tä päi­vi­te­tään yhdes­sä ravit­se­mus­te­ra­peu­tin…

 • Jou­lu­miet­tei­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta – Kado­te­tus­ta jou­lus­ta koh­ti ilon juh­laa

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen jou­lu­tun­nel­mas­sa on oman­lai­sia piir­tei­tä. Jou­lun odo­tuk­ses­sa ei ole havait­ta­vis­sa ihan sitä rie­mu­miel­tä, jota kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kil­kut­te­le­vat jou­lu­lau­lut rai­kaa­vat ilmoil­le. Jän­ni­tys­tä sen sijaan esiin­tyy mel­koi­nen mää­rä. Monil­la jou­luun saat­taa kyt­key­tyä ikä­viä muis­to­ja rii­te­lys­tä, ahdis­tuk­ses­ta ja syö­mis­häi­riön oirei­den voi­mis­tu­mi­ses­ta. Jou­lu ja sen ilo onkin monil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le ikään kuin kado­tet­tu. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa jou­lun pel­koa pyri­tään häl­ven­tä­mään ja jou­lun…

 • Kur­kis­tus lou­nas­ryh­mään

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä kokoon­tuu tiis­tai­sin lou­nas­ryh­mä. Lou­nas­ryh­mään voi­vat osal­lis­tua hoi­dos­saan jo hie­man pidem­mäl­lä ole­vat. Ryh­mäs­sä suun­ni­tel­laan, val­mis­te­taan ja syö­dään lou­nas sekä toi­si­naan myös lei­pä ja väli­pa­la. Lou­nas­ryh­män ylei­se­nä tavoit­tee­na on laa­jen­taa osal­lis­tu­jien ruo­ka­va­li­koi­maa koh­ti taval­lis­ta ja moni­puo­lis­ta ruo­ka­va­lio­ta. Ryh­mää ohjaa ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me Riik­ka. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Riik­ka lou­nas­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa Pää­sin seu­raa­maan lou­nas­ryh­mää yhte­nä tiis­tai­na. Samal­la sain kuul­la…