Kategoria: parantumisen tunnusmerkit

 • Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

  Tänä vuon­na Ome­na­tu­van blo­gi­teks­tien tee­ma­na on ollut syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen. Olem­me hel­mi-loka­kuun 2021 aika­na jul­kais­sut yhteen­sä 13 kir­joi­tus­ta eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta para­ne­mi­seen liit­tyen. Täs­tä koos­te­teks­tis­tä löy­dät pie­net mais­tiai­set kai­kis­ta teks­teis­tä sekä suo­rat lin­kit kysei­siin kir­joi­tuk­siin. Teks­teis­sä on poh­dit­tu muun muas­sa sitä, miten para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin, kehoon, kuu­kau­tis­kier­toon ja urhei­li­jansuo­ri­tus­ky­kyyn, mil­lai­sia vai­hei­ta para­ne­mi­ses­sa on ja mil­lai­sia ter­vei­tä…

 • Para­ne­mi­sen vai­heet

  Para­ne­mi­sen vai­heet

  Syö­mis­häi­riöi­den kul­ku nou­dat­taa usein mel­ko saman­lais­ta reit­tiä riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä syö­mis­häi­riö on kysees­sä. Para­ne­mi­sen vai­heet ovat Sai­rau­den alka­mi­nen, Kuher­rus­vai­he, Kär­si­mys­vai­he, Toi­ve muu­tok­ses­ta, Muu­tos­ten teke­mi­nen ja Para­ne­mi­nen. Vai­hei­den tun­te­mi­nen on hyö­dyl­lis­tä sik­si, että sen avul­la voi arvioi­da, mis­sä vai­hees­sa oma tai lähei­sen sai­raus on ja mitä on vie­lä odo­tet­ta­vis­sa. Tie­tä­mys niis­tä voi myös tuo­da ideoi­ta kuhun­kin…

 • Ero syö­mis­häi­riös­tä voi tun­tua rak­kaas­ta luo­pu­mi­sel­ta

  Syö­mis­häi­riös­tä irti­pääs­tä­mi­nen voi olla kuin ero rak­kaas­ta, mut­ta kuor­mit­ta­vas­ta, tuhoi­sas­ta ja alis­ta­vas­ta puo­li­sos­ta. Ero­pro­ses­sin aika­na, lop­pu­met­reil­lä var­sin­kin, voi tun­tea ikä­vää, kai­puu­ta ja pel­koa tule­vas­ta. Jokin mitä ennen oli, on eron jäl­keen pois­sa. Toi­seen ei voi enää tur­vau­tua, ei kuun­nel­la toi­sen ohjei­ta, eikä toi­ses­ta ole enää seu­raa. Samal­la ne ikä­vät asiat, mit­kä eroon ovat ehkä joh­ta­neet­kin,…

 • Jou­lu­miet­tei­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta – Kado­te­tus­ta jou­lus­ta koh­ti ilon juh­laa

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen jou­lu­tun­nel­mas­sa on oman­lai­sia piir­tei­tä. Jou­lun odo­tuk­ses­sa ei ole havait­ta­vis­sa ihan sitä rie­mu­miel­tä, jota kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kil­kut­te­le­vat jou­lu­lau­lut rai­kaa­vat ilmoil­le. Jän­ni­tys­tä sen sijaan esiin­tyy mel­koi­nen mää­rä. Monil­la jou­luun saat­taa kyt­key­tyä ikä­viä muis­to­ja rii­te­lys­tä, ahdis­tuk­ses­ta ja syö­mis­häi­riön oirei­den voi­mis­tu­mi­ses­ta. Jou­lu ja sen ilo onkin monil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le ikään kuin kado­tet­tu. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa jou­lun pel­koa pyri­tään häl­ven­tä­mään ja jou­lun…