Kategoria: paranemisen vaikutukset kehoon

  • Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

    Syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen – 2021 teks­tit koot­tu­na yhteen

    Tänä vuon­na Ome­na­tu­van blo­gi­teks­tien tee­ma­na on ollut syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen. Olem­me hel­mi-loka­kuun 2021 aika­na jul­kais­sut yhteen­sä 13 kir­joi­tus­ta eri­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta para­ne­mi­seen liit­tyen. Täs­tä koos­te­teks­tis­tä löy­dät pie­net mais­tiai­set kai­kis­ta teks­teis­tä sekä suo­rat lin­kit kysei­siin kir­joi­tuk­siin. Teks­teis­sä on poh­dit­tu muun muas­sa sitä, miten para­ne­mi­nen vai­kut­taa psyyk­ki­seen voin­tiin, kehoon, kuu­kau­tis­kier­toon ja urhei­li­jansuo­ri­tus­ky­kyyn, mil­lai­sia vai­hei­ta para­ne­mi­ses­sa on ja mil­lai­sia ter­vei­tä…

  • Miten syö­mis­häi­riöis­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa kehoon?

    Tätä kir­joi­tus­ta var­ten haas­tat­te­lin las­ten­tau­tien eri­kois­lää­kä­ri Nina Kase­vaa, joka työs­ken­te­lee Las­ten ja nuor­ten lää­kä­ria­se­ma Pik­ku­jä­tis­sä. Nina on meil­le vuo­sien takai­nen tut­tu, sil­lä hänen luo­naan käy­vät monet Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­dos­sa ole­vat nuo­ret ja nuo­ret aikui­set, joi­ta Nina hoi­taa hoi­to­mal­liim­me sopi­val­la läm­möl­lä ja vii­sau­del­la. Oli­kin luon­te­vaa kään­tyä Ninan puo­leen ja kysyä hänen näke­myk­si­ään syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van asiak­kaan kehon toi­pu­mi­sen…