Kategoria: joulu

 • Koro­na­maa­il­ma opet­taa mil­lais­ta on sai­ras­taa syö­mis­häi­riö­tä

  Koro­na on aihe, joka puhut­taa luon­nol­li­ses­ti eni­ten tämän vuo­den­vaih­teen aikaan. Se on puhut­ta­nut koko vuo­den ja luul­ta­vas­ti jou­dum­me poh­ti­maan sitä vie­lä ensi vuon­na­kin. Koro­nan vai­ku­tuk­set ovat ulot­tu­neet myös­kin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­viin aiheut­taen ahdis­tuk­sen voi­mis­tu­mis­ta ja sitä kaut­ta oirei­den pahe­ne­mis­ta. Eri puo­lil­la maa­il­maa syö­mis­häi­riö­vas­taa­no­tot ovat saa­neet aikai­sem­paa run­saam­mas­sa mää­rin yhtey­den­ot­to­ja ahdin­koon jou­tu­neil­ta sai­ras­tu­neil­ta ja hei­dän lähei­sil­tään. Maa­il­ma…

 • Onni omiin käsiin

  Jou­lun aikaa on hyvä hyö­dyn­tää pysäh­ty­mi­seen. Miten men­nyt vuo­si tuli elet­tyä? Mitä sii­tä oli­si muka­va siir­tää tule­vaan vuo­teen? Olin­ko elä­mä­ni kapel­li­mes­ta­ri vai soit­te­lin­ko viu­lua­ni mui­den ihmis­ten tai ken­ties eri­lais­ten mie­le­ni pak­ko­jen joh­dol­la? Haluan­ko muut­taa jotain vai men­nään­kö van­hoil­la? Aika usein tun­tuu, että elä­mä heit­te­lee halua­maan­sa suun­taan kysy­mät­tä lupaa. Ihmi­set teke­vät asioi­ta, jot­ka satut­ta­vat. Han­ka­lat elä­män…

 • Stres­si jou­lu­blo­gis­ta – Mitä jos vain toi­vot­tai­sin­kin armol­lis­ta jou­lua!

  Itsel­le­ni jou­lu on ollut läpi elä­mä­ni se kai­kis­ta tär­kein ja rak­kain juh­la. Koko jou­lu­kuu menee yleen­sä joten­kin jou­lu­hu­mun voi­mal­la, vaik­ka vuo­den pimein aika muu­ten mei­naa mie­len pääl­tä ottaa­kin. Osit­tain ehkä sik­si on vai­kea myö­täe­lää sitä, miten jot­kut syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vat jou­lun koke­vat. Huo­ma­sin jo mar­ras­kuus­sa, kuin­ka stres­si alkoi hii­piä Ome­na­tu­van jou­lun blo­giai­heen ideoi­mi­ses­ta. Jou­lu­kir­joi­tuk­sen teke­mi­nen on…

 • Jou­lu­lah­jak­si myö­tä­tun­to

  Lähei­sem­me koh­da­tes­sa vai­kean tilan­teen elä­mäs­sään useim­pien meis­tä on help­poa tun­tea myö­tä­tun­toa hän­tä koh­taan. Loh­du­tus, läm­min kat­se ja halaus tule­vat kuin itses­tään. Toi­vom­me hänel­le voi­maa kes­tää vas­toin­käy­mi­nen ja pyrim­me aut­ta­maan hän­tä kai­kil­la osaa­mil­lam­me tavoil­la. Haluam­me hänen pää­se­vän tasa­pai­noon mah­dol­li­sim­man pian ja teem­me hänen olon­sa hel­pot­ta­mi­sek­si kai­ken min­kä osaam­me. Entä­pä sit­ten kun itse jou­dum­me pulaan tai kun…

 • Jou­lu­miet­tei­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­ta – Kado­te­tus­ta jou­lus­ta koh­ti ilon juh­laa

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen jou­lu­tun­nel­mas­sa on oman­lai­sia piir­tei­tä. Jou­lun odo­tuk­ses­sa ei ole havait­ta­vis­sa ihan sitä rie­mu­miel­tä, jota kaup­pa­kes­kuk­sis­sa kil­kut­te­le­vat jou­lu­lau­lut rai­kaa­vat ilmoil­le. Jän­ni­tys­tä sen sijaan esiin­tyy mel­koi­nen mää­rä. Monil­la jou­luun saat­taa kyt­key­tyä ikä­viä muis­to­ja rii­te­lys­tä, ahdis­tuk­ses­ta ja syö­mis­häi­riön oirei­den voi­mis­tu­mi­ses­ta. Jou­lu ja sen ilo onkin monil­le syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neil­le ikään kuin kado­tet­tu. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa jou­lun pel­koa pyri­tään häl­ven­tä­mään ja jou­lun…