Kategoria: myötätunto

  • Myö­tä­tun­to ja para­ne­mi­nen – mitä tut­ki­muk­set sano­vat?

    Olin mar­ras­kuus­sa mie­len­ter­veys­mes­suil­la pitä­mäs­sä luen­non myö­tä­tun­toi­ses­ta hoi­to-ottees­ta ja luen­toa val­mis­tel­les­sa­ni sukel­sin kir­jal­li­suu­teen tut­ki­maan mil­lais­ta tut­ki­mus­tie­toa myö­tä­tun­nos­ta on ole­mas­sa hoi­to­työn saral­la. Olen aina tien­nyt myö­tä­tun­non ole­van tär­keä osa psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia ja lähei­siä sekä amma­til­li­sia ihmis­suh­tei­ta, mut­ta nyt minul­le val­ke­ni kuin­ka kes­kei­nen osa se on myös fyy­sis­tä para­ne­mis­ta. Sai­ras­ta­vien ihmis­ten para­ne­mi­seen vai­kut­taa mer­kit­tä­väs­ti se, kuin­ka hei­tä hoi­ta­vat…

  • Nega­tii­vi­nen ajat­te­lu voi asua arjes­sam­me lähes huo­maa­mat­to­mas­ti

    Huo­ma­sin yhte­nä päi­vä­nä moit­ti­va­ni itseä­ni täy­sin jär­jet­tö­mäs­tä syys­tä. Otin aja­tuk­sis­sa­ni neu­le­ta­kin yltä­ni, vaik­ka minul­la ei ollut sii­hen mitään tar­vet­ta. Tuos­sa het­kes­sä sanoin itsel­le­ni ääneen ”höl­mö Ven­la”. Sanat lausut­tua­ni tajusin moit­ti­mi­sen jär­jet­tö­myy­den. Yri­tin pai­ka­ta sitä itsel­le­ni. Menin pei­lin eteen ja sanoin itsel­le­ni ”ei Ven­la, et ole höl­mö. Type­rä kun noin ajat­te­lit.”. Dadam ja hup­sis­ta. Tein siis…

  • Jou­lu­lah­jak­si myö­tä­tun­to

    Lähei­sem­me koh­da­tes­sa vai­kean tilan­teen elä­mäs­sään useim­pien meis­tä on help­poa tun­tea myö­tä­tun­toa hän­tä koh­taan. Loh­du­tus, läm­min kat­se ja halaus tule­vat kuin itses­tään. Toi­vom­me hänel­le voi­maa kes­tää vas­toin­käy­mi­nen ja pyrim­me aut­ta­maan hän­tä kai­kil­la osaa­mil­lam­me tavoil­la. Haluam­me hänen pää­se­vän tasa­pai­noon mah­dol­li­sim­man pian ja teem­me hänen olon­sa hel­pot­ta­mi­sek­si kai­ken min­kä osaam­me. Entä­pä sit­ten kun itse jou­dum­me pulaan tai kun…