Kategoria: harjoituksia

 • Kun tun­teet hyök­kää­vät kimp­puun

  Kaik­ki tie­däm­me mil­lais­ta on, kun ”kup­pi menee nurin” tai ”pää räjäh­tää”. Tapah­tuu jotain, mikä saa mie­lem­me aivan sekai­sin. Tämän tun­ne­kuo­hun val­las­sa tulem­me sit­ten teh­neek­si tai sano­neek­si jotain, mitä myö­hem­min kat­ke­ras­ti kadum­me. Toi­si­naan kuo­hu voi jää­dä pääl­le päi­vä­kausik­si ja pus­kea mie­lia­lan lat­tian­ra­jaan. Tyy­pil­lis­tä on, että kuo­hah­duk­sen tapah­tues­sa emme itse edes oikein huo­maa mitä meis­sä tar­kal­leen tapah­tui.…

 • Hil­jen­ty­mi­sen mah­ta­va voi­ma

  Olin jou­lu­kuun alus­sa mind­ful­ness-pio­nee­rin, Lee­na Pen­na­sen, Hil­jai­suu­den ret­rii­tis­sä. Ret­riit­ti kes­ti kol­me päi­vää, joi­den aika­na teim­me aamus­ta iltaan eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joi­tuk­sia. Täy­des­sä hil­jai­suu­des­sa. Mei­tä oli ehkä noin 30, emme­kä ret­rii­tin kes­täes­sä puhu­neet kes­ke­näm­me, emme edes kat­so­neet toi­siam­me — ollak­sem­me häi­rit­se­mät­tä tois­tem­me tilaa. Sään­töi­hin kuu­lui myös, että kän­ny­kät pysyi­vät lau­kus­sa, kir­jo­ja ei luet­tu eikä muis­tiin­pa­no­ja kir­joi­tel­tu. Tar­koi­tus oli…

 • Nega­tii­vi­nen ajat­te­lu voi asua arjes­sam­me lähes huo­maa­mat­to­mas­ti

  Huo­ma­sin yhte­nä päi­vä­nä moit­ti­va­ni itseä­ni täy­sin jär­jet­tö­mäs­tä syys­tä. Otin aja­tuk­sis­sa­ni neu­le­ta­kin yltä­ni, vaik­ka minul­la ei ollut sii­hen mitään tar­vet­ta. Tuos­sa het­kes­sä sanoin itsel­le­ni ääneen ”höl­mö Ven­la”. Sanat lausut­tua­ni tajusin moit­ti­mi­sen jär­jet­tö­myy­den. Yri­tin pai­ka­ta sitä itsel­le­ni. Menin pei­lin eteen ja sanoin itsel­le­ni ”ei Ven­la, et ole höl­mö. Type­rä kun noin ajat­te­lit.”. Dadam ja hup­sis­ta. Tein siis…

 • Mind­ful­ness – voin­nin kohen­ta­mi­sen tai­to

  Mind­ful­ness on täl­lä het­kel­lä kovin muo­di­kas lähes­ty­mis­ta­pa psy­ko­te­ra­pian ken­täl­lä. Monet eri­lai­set psy­ko­te­ra­peut­ti­set suun­tauk­set ovat otta­neet sen omak­seen ja sitä on sovel­let­tu tähän men­nes­sä useim­pien mie­len­ter­vey­de­non­gel­mien sekä monien somaat­tis­ten­kin vai­vo­jen hoi­toon. Itse tutus­tuin mind­ful­nes­siin hie­man yli 10 vuot­ta sit­ten ja olen sii­tä asti ollut ihas­tu­nut sen hyvää teke­viin vai­ku­tuk­siin niin omas­sa elä­mäs­sä­ni kuin asiak­kait­te­ni­kin elä­mäs­sä. Jon…