Kategoria: tietoinen läsnäolo

  • Koro­na­maa­il­ma opet­taa mil­lais­ta on sai­ras­taa syö­mis­häi­riö­tä

    Koro­na on aihe, joka puhut­taa luon­nol­li­ses­ti eni­ten tämän vuo­den­vaih­teen aikaan. Se on puhut­ta­nut koko vuo­den ja luul­ta­vas­ti jou­dum­me poh­ti­maan sitä vie­lä ensi vuon­na­kin. Koro­nan vai­ku­tuk­set ovat ulot­tu­neet myös­kin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­viin aiheut­taen ahdis­tuk­sen voi­mis­tu­mis­ta ja sitä kaut­ta oirei­den pahe­ne­mis­ta. Eri puo­lil­la maa­il­maa syö­mis­häi­riö­vas­taa­no­tot ovat saa­neet aikai­sem­paa run­saam­mas­sa mää­rin yhtey­den­ot­to­ja ahdin­koon jou­tu­neil­ta sai­ras­tu­neil­ta ja hei­dän lähei­sil­tään. Maa­il­ma…

  • Hil­jen­ty­mi­sen mah­ta­va voi­ma

    Olin jou­lu­kuun alus­sa mind­ful­ness-pio­nee­rin, Lee­na Pen­na­sen, Hil­jai­suu­den ret­rii­tis­sä. Ret­riit­ti kes­ti kol­me päi­vää, joi­den aika­na teim­me aamus­ta iltaan eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joi­tuk­sia. Täy­des­sä hil­jai­suu­des­sa. Mei­tä oli ehkä noin 30, emme­kä ret­rii­tin kes­täes­sä puhu­neet kes­ke­näm­me, emme edes kat­so­neet toi­siam­me — ollak­sem­me häi­rit­se­mät­tä tois­tem­me tilaa. Sään­töi­hin kuu­lui myös, että kän­ny­kät pysyi­vät lau­kus­sa, kir­jo­ja ei luet­tu eikä muis­tiin­pa­no­ja kir­joi­tel­tu. Tar­koi­tus oli…