Kategoria: hyväksyvä läsnäolo

  • Hil­jen­ty­mi­sen mah­ta­va voi­ma

    Olin jou­lu­kuun alus­sa mind­ful­ness-pio­nee­rin, Lee­na Pen­na­sen, Hil­jai­suu­den ret­rii­tis­sä. Ret­riit­ti kes­ti kol­me päi­vää, joi­den aika­na teim­me aamus­ta iltaan eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joi­tuk­sia. Täy­des­sä hil­jai­suu­des­sa. Mei­tä oli ehkä noin 30, emme­kä ret­rii­tin kes­täes­sä puhu­neet kes­ke­näm­me, emme edes kat­so­neet toi­siam­me — ollak­sem­me häi­rit­se­mät­tä tois­tem­me tilaa. Sään­töi­hin kuu­lui myös, että kän­ny­kät pysyi­vät lau­kus­sa, kir­jo­ja ei luet­tu eikä muis­tiin­pa­no­ja kir­joi­tel­tu. Tar­koi­tus oli…

  • Syö­mis­häi­riöt ja kuor­mit­ta­va pitäi­si-ajat­te­lu

    Ystä­vä­ni sanoi minul­le taan­noin: ”Mun elä­mäs­sä oli aiem­min sel­keä suun­ta. Mul­la oli kaik­ki suun­ni­tel­tu­na. Tie­sin, mitä haluan.  En kui­ten­kaan ollut onnel­li­nen. Nyt mun elä­mäs­sä ei ole suun­taa enkä tie­dä tule­vas­ta mitään, mut­ta olen onnel­li­sem­pi kuin kos­kaan.” Pysäh­dyin miet­ti­mään asi­aa. Miten ihmi­nen voi olla onnel­li­sem­pi, kun elä­mäl­tä puut­tuu sel­keä suun­ta? Aika­ni asi­aa mutus­tel­tua­ni oival­sin, että kyse…

  • Mind­ful­ness – voin­nin kohen­ta­mi­sen tai­to

    Mind­ful­ness on täl­lä het­kel­lä kovin muo­di­kas lähes­ty­mis­ta­pa psy­ko­te­ra­pian ken­täl­lä. Monet eri­lai­set psy­ko­te­ra­peut­ti­set suun­tauk­set ovat otta­neet sen omak­seen ja sitä on sovel­let­tu tähän men­nes­sä useim­pien mie­len­ter­vey­de­non­gel­mien sekä monien somaat­tis­ten­kin vai­vo­jen hoi­toon. Itse tutus­tuin mind­ful­nes­siin hie­man yli 10 vuot­ta sit­ten ja olen sii­tä asti ollut ihas­tu­nut sen hyvää teke­viin vai­ku­tuk­siin niin omas­sa elä­mäs­sä­ni kuin asiak­kait­te­ni­kin elä­mäs­sä. Jon…