Kategoria: perfektionismi

  • Hyvä ja paha täy­del­li­syys

    Syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä puhu­taan usein per­fek­tio­nis­mis­ta, täy­del­li­syy­den tavoit­te­lus­ta. Sitä pide­tään jopa yhte­nä syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­mi­sen ris­ki­te­ki­jöis­tä. Per­fek­tio­nis­mia tut­ki­neet hen­ki­löt ovat nimen­neet kak­si per­fek­tio­nis­min muo­toa, nega­tii­vi­nen ja posi­tii­vi­nen. Posi­tii­vi­nen per­fek­tio­nis­mi voi par­haim­mil­laan olla eteen­päin vie­vä voi­ma, jon­ka avul­la ihmi­nen tekee toi­mis­saan hyvää jäl­keä. Tämä niit­tää hänel­le menes­tys­tä ja luot­ta­mus­ta hyvä­nä teki­jä­nä. Posi­tii­vi­seen per­fek­tio­nis­miin kuu­luu kyky olla tyy­ty­väi­nen teke­mi­sien­sä…

  • Syö­mis­häi­riöt ja kuor­mit­ta­va pitäi­si-ajat­te­lu

    Ystä­vä­ni sanoi minul­le taan­noin: ”Mun elä­mäs­sä oli aiem­min sel­keä suun­ta. Mul­la oli kaik­ki suun­ni­tel­tu­na. Tie­sin, mitä haluan.  En kui­ten­kaan ollut onnel­li­nen. Nyt mun elä­mäs­sä ei ole suun­taa enkä tie­dä tule­vas­ta mitään, mut­ta olen onnel­li­sem­pi kuin kos­kaan.” Pysäh­dyin miet­ti­mään asi­aa. Miten ihmi­nen voi olla onnel­li­sem­pi, kun elä­mäl­tä puut­tuu sel­keä suun­ta? Aika­ni asi­aa mutus­tel­tua­ni oival­sin, että kyse…

  • Hyvä, parem­pi, täy­del­li­nen

    Työs­sä­ni syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien paris­sa olen tör­män­nyt usein itsel­le­ni­kin osit­tain tut­tuun täy­del­li­syy­den tavoit­te­luun, per­fek­tio­nis­miin. Olen tavan­nut ihmi­siä, joi­den tavoit­teet ovat niin kor­keal­la, että har­va jos kukaan nii­hin ylet­täi­si. Syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien per­fek­tio­nis­mi saat­taa­kin saa­da koh­tuut­to­mia mit­ta­suh­tei­ta ja sai­raut­ta yllä­pi­tä­viä piir­tei­tä. Pahim­mil­laan sai­ras­tu­neet ruos­ki­vat itsen­sä veres­li­hal­le vaa­ti­muk­sis­saan ja tavoit­teis­saan. Pak­ko-oirei­sel­ta­kin täy­del­li­syy­den tavoit­te­lu välil­lä vai­kut­taa. Per­fek­tio­nis­mil­la on mie­les­tä­ni usein…