Syö­mis­häi­riöt ja kuor­mit­ta­va pitäi­si-ajat­te­lu

Ystä­vä­ni sanoi minul­le taan­noin: ”Mun elä­mäs­sä oli aiem­min sel­keä suun­ta. Mul­la oli kaik­ki suun­ni­tel­tu­na. Tie­sin, mitä haluan.  En kui­ten­kaan ollut onnel­li­nen. Nyt mun elä­mäs­sä ei ole suun­taa enkä tie­dä tule­vas­ta mitään, mut­ta olen onnel­li­sem­pi kuin kos­kaan.”

Pysäh­dyin miet­ti­mään asi­aa. Miten ihmi­nen voi olla onnel­li­sem­pi, kun elä­mäl­tä puut­tuu sel­keä suun­ta? Aika­ni asi­aa mutus­tel­tua­ni oival­sin, että kyse on vapau­des­ta, kont­rol­lis­ta luo­pu­mi­ses­ta ja täs­sä het­kes­sä elä­mi­ses­tä. Ystä­vä­ni lausah­dus ei var­mas­ti­kaan tar­koit­ta­nut sitä, että mitään ei voi suun­ni­tel­la, vaan sitä, että on vapaa ”minun pitäi­si” –ajat­te­lus­ta. Vapaus tar­koit­taa sitä, että ei tar­vit­se hokea itsel­leen koko ajan, että pitäi­si olla esi­mer­kik­si ahke­ram­pi, kau­niim­pi, ural­laan eteen­päin kii­tä­vä, itse­ään jat­ku­vas­ti kehit­tä­vä ja aikan­sa tehok­kaam­min käyt­tä­vä täy­del­li­syys.

Pitäi­si-ajat­te­lu käy pit­kän pääl­le ras­kaak­si. Se vie huo­mion kai­kis­ta niis­tä asioi­ta, jot­ka ovat hyvin jo nyt. Se estää usein huo­maa­mas­ta, kuin­ka ahke­ra, kau­nis, ural­laan eteen­päin mene­vä, itse­ään kehit­tä­vä ja aikan­sa tehok­kaas­ti käyt­tä­vä hyvä ihmi­nen on jo nyt. Se estää hel­pos­ti ilon pie­nis­tä het­kis­tä. Se tukah­dut­taa spon­taa­ni­suu­den, sil­lä se estää tart­tu­mas­ta elä­män eteen tuo­miin yllät­tä­viin mah­dol­li­suuk­siin, jos ne eivät sovi ihmi­sen itsel­leen teke­mään elä­män­suun­ni­tel­maan. Pahim­mil­laan pitäi­si-ajat­te­lu estää toi­mi­mas­ta omaa hyvin­voin­tia edis­tä­väl­lä taval­la, kos­ka tavoit­teet ovat niin suu­ria ja kei­no­ja tai voi­mia nii­den saa­vut­ta­mi­sek­si ei ole. Sen sijaan, että ihmi­nen edis­täi­si omaa hyvin­voin­ti­aan täs­sä het­kes­sä, vaik­ka vain ihan pie­nil­lä teoil­la, ihmi­nen kes­kit­tyy­kin kuun­te­le­maan mie­len­sä nega­tii­vi­sia pitäi­si-moit­tei­ta.

Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van pää on usein täyn­nä koh­tuut­to­mia pitäi­si-aja­tuk­sia. Elä­mä on usein suun­ni­tel­tu niin val­miik­si, että jokai­nen poik­kea­ma suun­ni­tel­mas­ta nos­taa pin­taan suun­nat­to­man ahdis­tuk­sen. Toi­pu­mi­sel­le voi olla vai­kea antaa aikaa, kos­ka toi­pu­mis­työ vie aikaa elä­män­suun­ni­tel­man aska­reil­ta. Kaik­ki muu pait­si oma ter­veys menee etusi­jal­le, sil­lä syö­mis­häi­riö on tai­ta­va uskot­te­le­maan, että lopul­ta sen kans­sa voi saa­vut­taa kaik­ki pää­mää­rät. Syö­mis­häi­riö tois­taa jat­ku­vas­ti, että ihmi­sen pitäi­si toi­mia sai­rau­den mukaan, kos­ka nyt hän on vain huo­no ja sää­lit­tä­vä ihmi­sen raa­ki­le. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riön pitäi­si-vaa­ti­muk­set vain lisään­ty­vät, eikä nii­tä voi kos­kaan täy­sin saa­vut­taa.

Pitäi­si-ajat­te­lun muka­naan tuo­ma kont­rol­loin­ti on siis kes­kei­ses­sä ase­mas­sa monen syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van arjes­sa ja tule­vai­suu­den hah­mot­ta­mi­ses­sa. Jokai­nen tai lähes jokai­nen teko on pyr­ki­mys pääs­tä kor­keal­le ase­tet­tui­hin vaa­ti­muk­siin. Päi­vä­ryt­mi on muo­dos­tu­nut vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si. Sai­ras­tu­nut kont­rol­loi itse­ään ja lähes kaik­kea, jot­ta mikään ei estäi­si pitäi­si-vaa­ti­muk­siin vas­taa­mis­ta.

Todel­li­suu­des­sa kukaan ei kui­ten­kaan voi kont­rol­loi­da kaik­kea. Elä­mäs­sä ja arjes­sa sat­tuu ja tapah­tuu itses­tä riip­pu­mat­to­mia asioi­ta. Aika­tau­lut muut­tu­vat, kau­pas­ta onkin lop­pu­nut jokin tiet­ty lei­pä, ei saa­kaan halua­maan­sa opis­ke­lu­paik­kaa, tut­ta­va tulee­kin yllät­täen vie­rai­lul­le, sää ei ole­kaan sitä mitä ennus­tet­tiin tai itsel­le tulee­kin fluns­sa. Lis­ta on lopu­ton. Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­va kau­his­tuu näis­tä yllä­tyk­sis­tä.

Miten pitäi­si-ajat­te­lus­ta sit­ten voi­si luo­pua? Osas­to­hoi­dos­sa yksi kei­no on tar­jo­ta syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­val­le vapaa­ta jat­ku­vas­ta kau­kai­sen tule­vai­suu­den suun­nit­te­lus­ta. Hoi­don alus­sa kes­ki­ty­tään ter­veh­ty­mi­seen. Toi­pu­val­la on lupa olla ja unoh­taa het­kek­si elä­män­suun­ni­tel­mat. Hänen ei var­si­nai­ses­ti tar­vit­se olla vas­tuus­sa juu­ri mis­tään. Saman­ai­kai­ses­ti hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta vah­vis­taa puheil­laan ja toi­min­ta­ta­voil­laan, että toi­pu­va on hyvä ilman jat­ku­vaa täy­del­li­syy­teen pyr­ki­mys­tä­kin. Itse­tun­non vah­vis­tu­mi­nen on yksi kes­kei­sim­mis­tä pitäi­si-ajat­te­lua kar­si­vis­ta teki­jöis­tä.

Myös mind­ful­ness eli tie­toi­nen hyväk­sy­vän läs­nä­olon tai­to aut­taa pääs­tä­mään irti pitäi­si-ajat­te­lus­ta. Tule­vai­suu­den sijaan huo­mio kiin­nit­tyy tähän het­keen. Ihmi­nen oppii huo­maa­maan mie­leen­sä lipu­vat pitäi­si-aja­tuk­set, mut­ta samal­la kyke­nee ole­maan tart­tu­mat­ta nii­hin tuo­mit­se­vas­ti ja itse­ään syyl­lis­täen. Mind­ful­ness voi aut­taa teke­mään hyvin­voin­ti­te­ko­ja täs­sä het­kes­sä.

Yksi kei­no pitäi­si-ajat­te­lus­ta irti pääs­tä­mi­seen on myös suun­ni­tel­mien teke­mi­nen toi­vei­den ja itsel­le mie­lek­käi­den mah­dol­li­suuk­sien näkö­kul­mas­ta. Toi­pu­vaa aute­taan tun­nis­ta­maan omat todel­li­set arvon­sa, jot­ka eivät nouse syö­mis­häi­riön vaa­ti­muk­sis­ta – ”minun pitäi­si”- aja­tuk­set muu­te­taan vähi­tel­len ”minä haluan” ‑aja­tuk­sik­si. Ajan kans­sa jat­ku­van elä­män kont­rol­loin­nin rin­nal­le alkaa nous­ta uusien mah­dol­li­suuk­sien näke­mis­tä ja elä­mää voi taas alkaa suun­ni­tel­la uudel­la taval­la ilman koh­tuut­to­mia vaa­ti­muk­sia. Kun aiem­min toi­pu­va on esi­mer­kik­si aja­tel­lut, ”minun pitäi­si mat­kus­taa enem­män ja näh­dä maa­il­maa”, niin nyt aja­tus voi­kin olla ”minä haluan mat­kus­taa ja näh­dä maa­il­maa”. Jäl­kim­mäi­nen aja­tus on huo­mat­ta­vas­ti mie­lek­kääm­pi ja tuot­taa enem­män hyvin­voin­tia. Sii­nä haa­veil­laan ja toteu­te­taan haa­vei­ta mie­lek­kääl­lä taval­la. Ensim­mäi­ses­sä puo­les­taan syyl­lis­te­tään itseä, ja mikä­li jos­kus maa­il­mal­la mat­kaa­mi­nen toteu­tuu­kin, niin reis­suis­ta tulee hel­pos­ti vain vaa­ti­mus­ten mukai­sia suo­ri­tuk­sia.

Mah­dol­li­suuk­sien näke­mi­sen val­la­tes­sa sijaa pitäi­si-ajat­te­lul­ta, voi ihmi­nen lopul­ta pää­tyä tilan­tee­seen, jota ystä­vä­ni kuva­si. Onnel­li­suus muo­dos­tuu­kin mah­dol­li­suuk­sis­ta, ei luk­koon lyö­dyis­tä jous­ta­mat­to­mis­ta suun­ni­tel­mis­ta. Pitäi­si-aja­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen avaa uusia ovia tule­vai­suu­teen – tule­vai­suu­teen, jos­ta haa­vei­lee aidos­ti ja jon­ka voi myös saa­vut­taa.

Mil­lais­ta pitäi­si-ajat­te­lua sinä itses­sä­si tun­nis­tat? Miten olet pääs­syt sii­tä irti?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

6 vastausta artikkeliin “Syö­mis­häi­riöt ja kuor­mit­ta­va pitäi­si-ajat­te­lu”

 1. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hei! Minua kiin­nos­tai­si tie­tää tar­kem­min, mik­si osas­to­hoi­dot ovat kes­kuk­ses­san­ne niin pit­kiä? Tie­dän hen­ki­lön, joka oli koko­nai­sen vuo­den koko­päi­po­ti­laa­na, vaik­ka ainoa oire oli niuk­ka syö­mi­nen. Täl­lä tar­koi­tan sitä, että oirei­luun ei kuu­lu­nut pak­ko­lii­kun­taa, oksen­te­lua tms. Oli kyky sal­lia itsel­leen välil­lä myös herk­ku­ja jne. Kui­ten­kin hän oli koko­nai­sen vuo­den kal­liis­sa, monia hyö­dyt­tä­väs­sä hoi­dos­sa koko­vuo­ro­kau­ti­ses­ti. Samal­la ystä­vä­ni, jon­ka tilan­ne on todel­la vaka­va ja pak­ko-oirei­den sekä sään­tö­jen täyt­tä­mä, sai vain muu­ta­man kuu­kau­den suo­si­tuk­sen hoi­toon­ne. Mis­tä täl­lai­set erot joh­tu­vat? Kaik­ki ovat yksi­löi­tä, mut­ta kyl­lä mie­les­tä­ni huo­mion­ha­ku­kei­no­na käy­tet­ty niu­kem­pi syö­mi­nen on aja­tuk­sen­ta­sol­la­kin hel­pom­min kit­ket­tä­vis­sä kuin monioi­rei­nen syö­mis­häi­riö, jos­sa ruo­ka aiheut­taa jopa pel­ko­ti­lo­ja ja min­kään­lais­ta sal­li­vuut­ta tai kykyä tor­jua sai­raut­ta ei ole.

  Kii­tos mie­len­kiin­toi­sis­ta blo­gi­teks­teis­tä!

 2. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Kii­tos kom­men­tis­ta­si. Pit­kän hoi­don kes­kei­sin perus­te on sii­nä, että haluam­me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa var­mis­taa, että toi­pu­mi­nen tapah­tuu myös aja­tuk­sen tasol­la, ei vain toi­min­nan. Niu­kan syö­mi­sen­kin taus­tal­la on yleen­sä pal­jon elä­mää rajoit­ta­via ajat­te­lu­mal­le­ja. Samoin huo­mion­ha­kui­suu­den. Kaik­ki rajoi­tuk­set eivät vält­tä­mät­tä näy vain ja ainoas­taan syö­mi­ses­sä ja liik­ku­mi­ses­sa. Ter­veh­ty­mi­nen vaa­tii aja­tus­mal­lien muu­tos­ta. Pit­kän hoi­don perus­teis­ta voit lukea lisää tääl­tä: http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/2016/05/miksi-pitkilla-syomishairiohoidoilla-on_20.html

  En voi ottaa kan­taa juu­ri ystä­vä­si tai kenen­kään muun­kaan meil­lä olleen poti­laan tilan­tee­seen, mut­ta ylei­ses­ti voin tode­ta, että kaik­ki eivät saa tar­vit­se­maan­sa hoi­toa. Mak­susi­to­muk­sia ei vält­tä­mät­tä myön­ne­tä vaik­ka tar­ve hoi­dol­le oli­si suu­ri. Täs­sä koh­din on pal­jon epä­ta­sa-arvoa kun­tien välil­lä.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 3. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Hei­tän­pä kysy­myk­sen ilmoil­le ylä­puo­lel­la käy­dyn kes­kus­te­lun innoit­ta­ma­na. Olen pit­kään tätä poh­ti­nut, mut­ta en kos­kaan ole saa­nut tilai­suut­ta tai uskal­lus­ta kysyä ammat­ti­lai­sel­ta mielipidettä/näkemystä asi­aan:

  Aika ajoin jos­sain pomp­paa esil­le syö­mis­häi­riö ja sii­hen lii­tet­ty huo­mion­ha­kui­suus. Eräs tyt­tö ker­toi blo­gis­saan “api­noi­neen­sa” sai­rau­ten­sa jol­tain muul­ta ja että koko sai­raus oli kek­sit­tyä. Hän sanoi jokai­sen ano­rek­ti­kon luo­van sai­rau­ten­sa itse.

  Toi­se­na esi­merk­ki­nä doku­ment­ti, jos­sa tei­dän­kin hen­ki­lö­kun­taa oli muka­na ker­to­mas­sa syö­mis­häi­riöis­tä. Tar­koi­tuk­se­na oli rik­koa käsi­tys “tren­dik­kääs­tä muo­ti-ilmiös­tä” ja ker­toa, ettei syö­mis­häi­röi­nen valit­se sai­raut­taan. Kui­ten­kin ohjel­mas­sa haas­ta­tel­tu Aino ker­toi heti ensim­mäi­se­nä, että TAVOITTELI syö­mis­häi­riö­tä saa­dak­seen huo­mio­ta ja kir­joit­ti päi­vä­kir­jaan­sa aikoi­naan “hom­maa­van­sa vaik­ka ano­rek­sian”. Jää­kö siis epä­sel­vyyt­tä sii­tä, onko sai­raus ollut oma valin­ta?

  Mikä­li syö­mis­häi­riö on tie­tois­ta huo­mion­ha­kua syö­mät­tö­myy­del­lä, onko koko sai­raut­ta oikeas­ti ole­mas­sa? Eikö häi­riö ole sil­loin lop­pu­jen lopuk­si joku muu kuin itse syö­mi­nen, mikä­li sel­lais­ta val­lan­käyt­töä läh­tee tie­toi­ses­ti har­ras­ta­maan? Mai­nit­ta­koon, että mai­nit­se­ma­ni blog­gaa­ja ker­toi ettei sai­raut­ta ole oikeas­ti ole­mas­sa, sil­lä se on ano­rek­tik­ko­jen oma kek­sin­tö. En ole kos­kaan kuul­lut jon­kun läh­te­neen tavoit­te­le­maan masen­nus­ta, skit­so­fre­ni­aa, syö­pää tai mitään muu­ta­kaan sai­raut­ta. Onko siis oikein käyt­tää val­tion raho­ja erit­täin kal­lii­seen yksi­tyis­hoi­toon, jos koko tou­hu on oma kek­sin­tö? Toki sel­lai­nen ihmi­nen tar­vit­see hoi­toa, mut­ta mil­lais­ta hoi­toa? Onko yksi­tyi­nen SYÖ­MIS­HÄI­RIÖkli­nik­ka oikea paik­ka vai onko kysees­sä enem­män per­soo­nal­li­suus­häi­riö tms. ja sii­hen tar­vit­ta­va apu?
  Buli­mial­la ja BEDil­lä onkin jo eri­lai­nen mai­ne. En ole kuul­lut kenel­tä­kään nii­tä sai­ras­ta­val­ta, että he haluai­si­var olla sai­rai­ta tai että he oli­si­vat teh­neet tie­toi­sen pää­tök­sen läh­teä sai­ras­tut­ta­maan itse­ään.

  En tie­dä saa­ko sepus­tuk­ses­ta­ni mitään tolk­kua, toi­voi­sin kui­ten­kin kuu­le­va­ni mitä aja­tuk­sia se herät­tää teis­sä.

  (Mikä­li kiin­nos­taa niin blog­gaa­jan sanat olen otta­nut videol­ta nimel­tä “ano­rek­ti­kot on pel­le­jä” ja MOT-Ano­rek­tik­ko apua doku­men­tis­ta (tai sen käsi­kir­joi­tuk­ses­ta) löy­tyy Ainon sanat.)

 4. Syömishäiriökeskus avatar

  Hei! Tuo­ta huo­mio­ha­kusuut­ta on käsi­tel­ty yhdes­sä Pian blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa. Läy­dät sen tääl­tä: http://syomishairiokeskus.blogspot.fi/2016/06/onko-syomishairion-sairastaminen.html. Kir­joi­tuk­ses­sa on myös pal­jon kes­kus­te­lua aihees­ta.

  Itse uskon, että syö­mis­häi­riö on oire jol­le­kin. Kai­kil­la on yksi­löl­li­nen syy sai­rau­del­le, eikä nii­tä syi­tä tule vähä­tel­lä. Syö­mis­häi­riöi­den­kin hoi­dos­sa tar­vi­taan usein lähes­ty­mis­ta­po­ja monien sai­rauk­sien hoi­dos­ta. Jos­kus ne voi­vat olla esi­mer­kik­si per­soo­nal­li­suus­häi­riöi­hin, masen­nuk­seen tai vaik­ka trau­ma­taus­taan liit­ty­viä. Koko­nais­ku­va var­mas­ti­kin rat­kai­see mis­tä apua kan­nat­taa hakea. Hoi­don tuli­si olla koko­nais­val­tais­ta. Tähän pyrim­me Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ja hoi­to­mal­lim­me sisäl­tää­kin ele­ment­te­jä jous­ta­vas­ti ihmi­sen tilan­teen mukaan myös mui­den sairauksien/häiriöiden hoi­dos­ta. Muut diag­noo­sit eivät ole yleen­sä este hoi­dol­le.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

 5. Anonyymi avatar
  Anonyymi

  Kii­tos vin­kis­tä! Kävin luke­mas­sa kysei­sen pos­tauk­sen. Itseä­ni jäi poh­di­tut­ta­maan kes­kus­te­luis­sa muu­ten­kin (ilman vas­taus­ta) jää­neet poh­din­nat sii­tä, että eikö huo­mion anto sai­raal­le käyt­täy­ty­mi­sel­le vain vaih­vis­ta toi­min­taa? Ja mikä­li sai­raus todel­la on tie­tois­ta huo­mion­ha­kua, niin onko kyse todel­la sai­rau­des­ta vai jos­tain muus­ta? On kui­ten­kin mel­ko itse­käs ja häi­riin­ty­nyt käy­tös­ta­pa aiheut­taa muis­sa tie­toi­ses­ti huol­ta nään­nyt­tä­mäl­lä itse­ään. Täl­löin oman jär­ke­ni mukaan myös paran­tu­mi­nen on täy­sin “sai­ras­tu­neen” omas­ta pää­tök­ses­tä. Eli hoi­dos­sa on kar­keas­ti sanot­tu­na “oikeas­ti ja lei­kis­ti” sai­rai­ta. Jäl­kim­mäi­sil­le syö­mis­häi­riö­tit­te­li tun­tuu ole­van meriit­ti. Osas­toil­le ja let­kui­hin halu­taan. Lähei­siä kidu­te­taan tie­toi­ses­ti. Täl­lai­set asiak­kaat var­mas­ti roik­kui­si­vat kli­ni­kal­lan­ne vaik­ka lopun elä­mään­sä, mikä­li koke­vat siel­lä ole­van­sa huo­mion ja hyy­säyk­sen kes­ki­pis­tee­nä. Näi­tä asioi­ta­han ei sai­si sanoa ääneen. Syö­mis­häi­riöiiä kuu­lui­si eti­ket­tien mukaan sää­liä tai “ihail­la”. MOT sun muut herät­tä­vät kyl­lä ihan päin­vas­tai­sia tun­te­muk­sia.

 6. Syömishäiriökeskus avatar

  Mikä­li hen­ki­löl­lä on huo­mio­ha­kui­suut­ta, niin kyl­lä hän sii­tä huo­loi­mat­ta voi tar­vi­ta hoi­toa. Sil­loin hoi­don yksi tär­keä ele­ment­ti on käsi­tel­lä huo­mio­ha­kui­suut­ta. Tera­pias­sa esi­mer­kik­si tar­kas­tel­laan mik­si ihmi­nen ei huo­maa saa­maan­sa huo­mio­ta, mik­si saa­tu huo­mio ei rii­tä. Samal­la esi­mer­kik­si osas­to­hoi­dos­sa huo­mio­ta pyri­tään anta­maan niis­sä tilan­teis­sa, kun sitä ei ole ns. “haka­mal­la haet­tu” (sori, en nyt osaa tätä parem­min ilmais­ta). Huo­mi­ha­kuis­ta käy­tös­tä ei taas ns. pal­ki­ta. Huo­mio­ha­kui­suus on ongel­ma­na vai­kea ja psyyk­kis­tä hyvin­voin­tia kuor­mit­ta­va. Huo­mio­ha­kui­nen­kin ihmi­nen voi tar­vi­ta kipeäs­ti hoi­toa. Jäl­leen koko­nais­ku­va rat­kai­see mis­sä hoi­toa kan­nat­taa tar­jo­ta.

  Ter­vei­sin,

  Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *