Kategoria: mindfulness

  • Koro­na­maa­il­ma opet­taa mil­lais­ta on sai­ras­taa syö­mis­häi­riö­tä

    Koro­na on aihe, joka puhut­taa luon­nol­li­ses­ti eni­ten tämän vuo­den­vaih­teen aikaan. Se on puhut­ta­nut koko vuo­den ja luul­ta­vas­ti jou­dum­me poh­ti­maan sitä vie­lä ensi vuon­na­kin. Koro­nan vai­ku­tuk­set ovat ulot­tu­neet myös­kin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­viin aiheut­taen ahdis­tuk­sen voi­mis­tu­mis­ta ja sitä kaut­ta oirei­den pahe­ne­mis­ta. Eri puo­lil­la maa­il­maa syö­mis­häi­riö­vas­taa­no­tot ovat saa­neet aikai­sem­paa run­saam­mas­sa mää­rin yhtey­den­ot­to­ja ahdin­koon jou­tu­neil­ta sai­ras­tu­neil­ta ja hei­dän lähei­sil­tään. Maa­il­ma…

  • Hil­jen­ty­mi­sen mah­ta­va voi­ma

    Olin jou­lu­kuun alus­sa mind­ful­ness-pio­nee­rin, Lee­na Pen­na­sen, Hil­jai­suu­den ret­rii­tis­sä. Ret­riit­ti kes­ti kol­me päi­vää, joi­den aika­na teim­me aamus­ta iltaan eri­lai­sia medi­taa­tio­har­joi­tuk­sia. Täy­des­sä hil­jai­suu­des­sa. Mei­tä oli ehkä noin 30, emme­kä ret­rii­tin kes­täes­sä puhu­neet kes­ke­näm­me, emme edes kat­so­neet toi­siam­me — ollak­sem­me häi­rit­se­mät­tä tois­tem­me tilaa. Sään­töi­hin kuu­lui myös, että kän­ny­kät pysyi­vät lau­kus­sa, kir­jo­ja ei luet­tu eikä muis­tiin­pa­no­ja kir­joi­tel­tu. Tar­koi­tus oli…

  • Mind­ful­ness – voin­nin kohen­ta­mi­sen tai­to

    Mind­ful­ness on täl­lä het­kel­lä kovin muo­di­kas lähes­ty­mis­ta­pa psy­ko­te­ra­pian ken­täl­lä. Monet eri­lai­set psy­ko­te­ra­peut­ti­set suun­tauk­set ovat otta­neet sen omak­seen ja sitä on sovel­let­tu tähän men­nes­sä useim­pien mie­len­ter­vey­de­non­gel­mien sekä monien somaat­tis­ten­kin vai­vo­jen hoi­toon. Itse tutus­tuin mind­ful­nes­siin hie­man yli 10 vuot­ta sit­ten ja olen sii­tä asti ollut ihas­tu­nut sen hyvää teke­viin vai­ku­tuk­siin niin omas­sa elä­mäs­sä­ni kuin asiak­kait­te­ni­kin elä­mäs­sä. Jon…