Kategoria: itsehoito

  • Kun tun­teet hyök­kää­vät kimp­puun

    Kaik­ki tie­däm­me mil­lais­ta on, kun ”kup­pi menee nurin” tai ”pää räjäh­tää”. Tapah­tuu jotain, mikä saa mie­lem­me aivan sekai­sin. Tämän tun­ne­kuo­hun val­las­sa tulem­me sit­ten teh­neek­si tai sano­neek­si jotain, mitä myö­hem­min kat­ke­ras­ti kadum­me. Toi­si­naan kuo­hu voi jää­dä pääl­le päi­vä­kausik­si ja pus­kea mie­lia­lan lat­tian­ra­jaan. Tyy­pil­lis­tä on, että kuo­hah­duk­sen tapah­tues­sa emme itse edes oikein huo­maa mitä meis­sä tar­kal­leen tapah­tui.…

  • Buli­mian itse­hoi­to – apua näl­käi­sel­le sydä­mel­le

    Saim­me kah­den kol­le­ga­ni kans­sa juu­ri val­miik­si buli­mian itse­hoi­to-oppaan. Kir­jan kir­joit­ta­mi­seen läh­ti kipi­nä sii­tä aja­tuk­ses­ta, että buli­mi­aa sai­ras­ta­vat usein kär­si­vät sai­rau­ten­sa kans­sa yksin jopa usei­ta vuo­sia eivät­kä uskal­la tai halua ker­toa ongel­mas­taan kenel­le­kään. Asia voi tun­tua lii­an hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tai hävet­tä­väl­tä eikä sitä tee mie­li jakaa kenen­kään kans­sa. Jos­kus käy niin­kin, että apua on kyl­lä suu­rin toi­vein…