Kategoria: kirjallisuus

  • Aja­tuk­sia toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

    Sain taan­noin ennak­koon luet­ta­vak­si juu­ri pai­noon lähe­te­tyn Ans­si Miet­ti­sen kir­jan Elä­mä on ympy­rän muo­toi­nen – Kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lu. Kir­jas­sa Ans­si kuvaa, kuin­ka kuu­den vai­heen itse­tut­kis­ke­lun kehää tois­ta­mal­la on mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la ja muut­taa omaa toi­min­taan­sa. Kir­ja on Ans­sin hen­ki­lö­koh­tai­sen tut­ki­mus­mat­kan tulos. Kir­jas­ta ins­pi­roi­tu­nee­na ajat­te­lin, että voi­sin kir­joit­taa syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen pro­ses­sis­ta, mikä koke­muk­se­ni mukaan on har­voin –…

  • Buli­mian itse­hoi­to – apua näl­käi­sel­le sydä­mel­le

    Saim­me kah­den kol­le­ga­ni kans­sa juu­ri val­miik­si buli­mian itse­hoi­to-oppaan. Kir­jan kir­joit­ta­mi­seen läh­ti kipi­nä sii­tä aja­tuk­ses­ta, että buli­mi­aa sai­ras­ta­vat usein kär­si­vät sai­rau­ten­sa kans­sa yksin jopa usei­ta vuo­sia eivät­kä uskal­la tai halua ker­toa ongel­mas­taan kenel­le­kään. Asia voi tun­tua lii­an hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tai hävet­tä­väl­tä eikä sitä tee mie­li jakaa kenen­kään kans­sa. Jos­kus käy niin­kin, että apua on kyl­lä suu­rin toi­vein…