Kategoria: Syömishäiriökeskuksen arkea

 • Elä­mä osas­ton ulko­puo­lel­la syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

  Koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na elä­määm­me monel­la taval­la. Yksi mer­kit­tä­vä muu­tos elä­mäs­sä on var­mas­ti monil­la ollut sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähe­ne­mi­nen ja ajan viet­tä­mi­nen enem­män koto­na. Koro­nae­pi­de­mian vuok­si ase­te­tut vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet väis­tä­mät­tö­mäs­ti myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den arkeen. Koro­na-viruk­sen tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si elä­mää osas­ton ulko­puo­lel­la ei ole voi­tu tois­tai­sek­si samal­la taval­la mah­dol­lis­taa ja sal­lia kuin…

 • Päi­vä Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

  Sain taan­noin toi­veen Ome­na­tu­van luki­jal­ta, että ker­toi­sin hie­man osas­ton arjes­ta. Pää­tin­kin tart­tua toi­vee­seen. Täs­sä kuvaus yhdes­tä satun­nai­ses­ta päi­väs­tä. Aamu  Saa­vun töi­hin klo: 7.28. Työ­ka­ve­ri­ni istuu jo kan­sa­lias­sa kuun­te­le­mas­sa aamu­ra­port­tia yöhoi­ta­jal­ta ja hörp­pii kah­via. Hyvä niin, sil­lä olen havain­nut, että ilman kah­via kysei­nen hoi­ta­ja ei aina oikein käyn­nis­ty. Hänel­lä oli­kin aikoi­naan kah­vi­kup­pi, jos­sa luki ”THE BOSS”.…

 • Aikui­nen sai­ras­taa (Osa 1): Aikui­nen osas­to­hoi­dos­sa

  Syö­mis­häi­riöt miel­le­tään hel­pos­ti vain nuor­ten sai­rauk­sik­si. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riö ei kat­so ikää. Aikui­sia ja jopa ikään­ty­nei­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via on usei­ta. Ome­na­tu­pa on saa­nut pal­jon toi­vei­ta kir­joit­taa aikuis­ten syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien hoi­dos­ta ja yli­pään­sä aikuis­ten syö­mis­häi­riöis­tä. Tänään tuo­hon toi­vee­seen vas­ta­taan kir­joi­tus­sar­jan ensim­mäi­sel­lä osal­la. Miten aikui­sen osas­to­hoi­to ero­aa nuor­ten hoi­dos­ta? Mil­lai­sia asioi­ta aikuis­ten koh­dal­la tulee huo­mioi­da osas­to­hoi­dos­sa? Aikui­sen taus­ta­ti­lan­teen…

 • Ole­mi­sen sie­tä­mät­tö­myys

  Nyky­maa­il­mas­sa ole­mi­sen tai­to on monil­la hei­ken­ty­nyt. Luon­tai­nen, syn­nyn­näi­nen ole­mi­sen tai­to on pii­lou­tu­nut jon­ne­kin jat­ku­van teke­mi­sen maa­il­maan. Sitä maa­il­maa värit­tä­vät muun muas­sa har­ras­tuk­set, liik­ku­mi­nen, työ, mat­kus­ta­mi­nen ja jat­ku­va kii­re. Sii­hen maa­il­maan kuu­luu myös ver­tai­lu: Mitä ja miten sinä teit ver­sus mitä ja miten minä tein? Teke­mi­nen pitäi­si joten­kin hioa huip­puun­sa, saa­vut­taa jotain, ja usein jopa mon­ta…

 • Kur­kis­tus lou­nas­ryh­mään

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä kokoon­tuu tiis­tai­sin lou­nas­ryh­mä. Lou­nas­ryh­mään voi­vat osal­lis­tua hoi­dos­saan jo hie­man pidem­mäl­lä ole­vat. Ryh­mäs­sä suun­ni­tel­laan, val­mis­te­taan ja syö­dään lou­nas sekä toi­si­naan myös lei­pä ja väli­pa­la. Lou­nas­ryh­män ylei­se­nä tavoit­tee­na on laa­jen­taa osal­lis­tu­jien ruo­ka­va­li­koi­maa koh­ti taval­lis­ta ja moni­puo­lis­ta ruo­ka­va­lio­ta. Ryh­mää ohjaa ravit­se­mus­te­ra­peut­tim­me Riik­ka. Ravit­se­mus­te­ra­peut­ti Riik­ka lou­nas­ryh­mää val­mis­te­le­mas­sa Pää­sin seu­raa­maan lou­nas­ryh­mää yhte­nä tiis­tai­na. Samal­la sain kuul­la…