Kategoria: kuntoutuminen

  • Elä­mä osas­ton ulko­puo­lel­la syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

    Koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na elä­määm­me monel­la taval­la. Yksi mer­kit­tä­vä muu­tos elä­mäs­sä on var­mas­ti monil­la ollut sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähe­ne­mi­nen ja ajan viet­tä­mi­nen enem­män koto­na. Koro­nae­pi­de­mian vuok­si ase­te­tut vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet väis­tä­mät­tö­mäs­ti myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den arkeen. Koro­na-viruk­sen tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si elä­mää osas­ton ulko­puo­lel­la ei ole voi­tu tois­tai­sek­si samal­la taval­la mah­dol­lis­taa ja sal­lia kuin…

  • Syö­mis­häi­riöt ja toi­min­ta – Näkö­kul­ma toi­min­ta­te­ra­pias­ta

    Toi­min­ta­te­ra­peu­tin kou­lu­tuk­sen käy­nee­nä, olen eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut ihmi­sen toi­min­nas­ta. Koen, että syö­mis­häi­riöt (eri­tyi­ses­ti ano­rek­sia ja buli­mia) muut­ta­vat sai­ras­tu­nei­den toi­min­taa mones­ti hyvin saman­suun­tai­ses­ti, vaik­ka yksi­löl­li­siä ero­ja on toki val­ta­vas­ti. Tar­koi­tuk­se­ni on täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa antaa esi­merk­ki, kuin­ka syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen toi­min­taa voi tar­kas­tel­la ja mil­lai­sia sisäl­tö­jä toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi esi­mer­kik­si olla. Kir­joi­tuk­se­ni on yleis­ku­vaus, eikä siten tie­ten­kään suo­raan kaik­kien tilan­tei­ta…