Kategoria: hoitomalli

 • Elä­mä osas­ton ulko­puo­lel­la syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

  Koro­nae­pi­de­mia on vai­kut­ta­nut vii­me aikoi­na elä­määm­me monel­la taval­la. Yksi mer­kit­tä­vä muu­tos elä­mäs­sä on var­mas­ti monil­la ollut sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen vähe­ne­mi­nen ja ajan viet­tä­mi­nen enem­män koto­na. Koro­nae­pi­de­mian vuok­si ase­te­tut vält­tä­mät­tö­mät rajoi­tuk­set ovat vai­kut­ta­neet väis­tä­mät­tö­mäs­ti myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­den arkeen. Koro­na-viruk­sen tar­tun­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si elä­mää osas­ton ulko­puo­lel­la ei ole voi­tu tois­tai­sek­si samal­la taval­la mah­dol­lis­taa ja sal­lia kuin…

 • Uuden työn­te­ki­jän muis­ti­lis­ta syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­ta­mi­nen on oma maa­il­man­sa ja sii­hen pereh­ty­mi­nen vie het­ken. Uut­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Mitä syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta tuli­si aina­kin ymmär­tää, kun koh­taa ensim­mäi­siä ker­to­ja syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van poti­laan? Koko­sin Ome­na­tu­paan muis­ti­lis­tan, jota voi­vat hyö­dyn­tää kaik­ki syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via koh­taa­vat ammat­ti­lai­set, mut­ta on sii­tä apua lähei­sil­le­kin. 1. Syö­mis­häi­riöi­tä on eri­lai­sia ja jokai­nen sai­ras­tu­nut on yksi­löl­li­nen Syö­mis­häi­riöi­tä…

 • Kos­ke­tus syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Hoi­toa­lal­la puhu­taan toi­si­naan saa­ko poti­las­ta kos­ket­taa: Voi­ko hoi­ta­ja hala­ta poti­las­ta onni­tel­lak­seen jos­tain tai loh­dut­taak­seen? Voi­ko silit­tää vaik­ka ahdis­tuk­sen het­kel­lä kevyes­ti olka­pää­tä tai voi­ko hie­roa poti­las­ta poti­laan ren­tou­tu­mis­ta hel­pot­taak­seen? Jois­sa­kin hoi­to­pai­kois­sa on teh­ty sel­vä ohjeis­tus – poti­las­ta ei saa kos­ket­taa, sil­lä kos­ket­ta­mi­nen voi lou­ka­ta poti­las­ta ja kos­ke­tus­kiel­to tur­vaa hoi­ta­vaa hen­ki­löä muun muas­sa häi­rin­nän ja epä­asial­li­sen koh­te­lun…

 • Ensim­mäi­siä koke­muk­sia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen har­joit­te­lua­sun­nos­ta

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­to­jak­sot ovat usein pit­kiä osas­tol­le tule­vien syö­mis­häi­riön mut­kik­kuu­den vuok­si. Tämän vuok­si osas­to­hoi­to pyri­tään lopet­ta­maan asteit­tain. Asteit­tai­nen hoi­don lopet­ta­mi­nen paran­taa myös muu­tok­sen pysy­vyyt­tä koko­vuo­ro­kau­ti­sen tuen pää­tyt­tyä. Aikuis­ten ja aikuis­tu­vien nuor­ten koh­dal­la koko­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don lop­pu­vai­hei­siin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa onkin nyt otet­tu kokei­luun itse­näis­ty­mis­tä tuke­va lomai­lu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen vuo­kraa­mas­sa har­joit­te­lua­sun­nos­sa. Sen tar­koi­tus on val­mis­tel­la toi­pu­vaa myö­hem­pään hoi­don vai­hee­seen eli itse­näi­sen…

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mi­nen ajan saa­tos­sa (osa 2)

  Tam­mi­kuun alus­sa Ome­na­tu­vas­sa jul­kais­tiin kir­joi­tus, joka käsit­te­li Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mis­tä hoi­toi­deo­lo­gian ja arjen hoi­to­työn yhteen­so­vit­ta­mi­sen, hen­ki­lö­kun­nan kehit­ty­mi­sen ja hoi­to­mal­lin kehit­ty­mi­sen näkö­kul­mis­ta. Täs­sä kir­joi­tuk­sen toi­ses­sa osas­sa kuvaan kehit­ty­mi­ses­tä seu­ran­nei­ta muu­tok­sia kon­kreet­ti­sem­min. Lopuk­si myös poh­din tule­vai­suu­den kehit­tä­mis­nä­ky­miä. Käy­tän­teem­me ovat muut­tu­neet monin pai­koin vuo­sien saa­tos­sa. Käy­tän­tei­tä muu­te­taan var­sin usein tar­peen mukaan. Täs­sä kuvaan nyt ehkä nii­tä kai­kis­ta suu­rim­pia…

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen osas­to­hoi­don kehit­ty­mi­nen ajan saa­tos­sa (osa 1)

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kö ava­si oven­sa vuon­na 2004. Ajan saa­tos­sa hoi­tom­me on kehit­ty­nyt monel­la taval­la. Haas­tat­te­lin alus­ta asti muka­na ollei­ta osas­ton­hoi­ta­jiam­me sii­tä, miten hoi­tom­me on kehit­ty­nyt ja miten kehit­tä­mis­tä on teh­ty. Lisä­sin jouk­koon myös hie­man omia näke­myk­siä­ni hoi­don kehit­ty­mi­ses­tä. Aihe oli sen ver­ran laa­ja, että pää­tin jakaa sen kah­teen kir­joi­tuk­seen. Tämä ensim­mäi­nen osa käsit­te­lee hoi­toi­deo­lo­gian…

 • Syö­mis­häi­riö ja trau­mat

  Suo­men Syö­mis­häi­riöyh­dis­tys jär­jes­ti vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen jäse­nil­lan, jos­sa pidet­tiin kak­si alus­tus­ta aihees­ta syö­mis­häi­riö ja trau­mat. Alus­tus­ten pitä­ji­nä oli­vat Ras­mus Iso­maa ja Mari­ta Kai­ja­nen. Osoit­tau­tui, että trau­ma on han­ka­la tut­ki­muk­sen koh­de, sil­lä trau­mak­si luo­ki­tel­ta­vat koke­muk­set eivät aina ole tut­ki­mus­mie­les­sä sel­kei­tä. Tär­keä­nä aihee­na sitä kui­ten­kin tut­ki­taan pal­jon ja vas­tauk­sia pyri­tään löy­tä­mään ymmär­ryk­sen lisää­mi­sek­si ja parem­pien hoi­to­muo­to­jen kehit­tä­mi­sek­si.…

 • Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don pituu­des­ta on ollut syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pal­jon kes­kus­te­lua vii­me aikoi­na. Pit­kiä hoi­to­ja tar­jo­taan yhä har­vem­mil­le ja lyhyi­tä hoi­to­ja suo­si­taan, kos­ka nii­den aja­tel­laan ole­van edul­li­sem­pia. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovas­sa raha­pu­las­sa ja sääs­tö­pai­neet ovat suu­ret. Itse ajat­te­len, että hoi­to­jen pituus ei sai­si olla itsei­sar­vo, vaan poti­laal­le tuli­si tar­jo­ta hänen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen­sa sopi­va ja hänen para­ne­mi­sen­sa par­hai­ten…

 • Usein kysyt­tyä: Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön hoi­to­mal­li

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään usein Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön hoi­to­mal­lis­ta. Kitey­tet­ty­nä voi­daan tode­ta, että hoi­to­mal­lim­me perus­ta­na on syö­mis­häi­riön taus­tal­la ole­vien psyyk­kis­ten syi­den ymmär­tä­mi­nen ja tavoit­tee­nam­me on ulot­taa hoi­don paran­ta­vat vai­ku­tuk­set mie­len syviin ker­rok­siin pysy­vän para­ne­mis­tu­lok­sen aikaan­saa­mi­sek­si. Hoi­to­mal­lim­me kes­kei­siä näkö­kul­mia ovat myös arjen työs­ken­te­lyäm­me ohjaa­vat arvot. Arvo­jam­me ovat asuk­kaan kun­nioit­ta­mi­nen, yksi­löl­li­syys ja itse­mää­rää­mi­soi­keus, hoi­don inten­sii­vi­syys, jat­ku­vuus ja koko­nais­val­tai­suus, innos­tu­nut…

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tari­na

  Syö­mis­häi­riö­kes­kus näki päi­vän­va­lon hie­man yli 13 vuot­ta sit­ten 2.6.2002. Sitä edel­si noin 3–4 vuot­ta sin­ni­käs­tä val­mis­te­lu­työ­tä. Olin 1990-luvun lopus­sa työs­sä HYKS:ssä, joka oli tuol­loin ainoa paik­ka Suo­mes­sa, jos­sa oltiin havah­dut­tu sii­hen, että syö­mis­häi­riöi­den hoi­to vaa­tii eri­kois­osaa­mis­ta. Siel­lä alkoi nii­hin aikoi­hin syö­mis­häi­riöi­den hoi­toa käsit­te­le­vä tut­ki­mus­pro­jek­ti, jos­sa oli muka­na tut­ki­joi­ta kah­des­ta­kym­me­nes­tä euroop­pa­lai­ses­ta maas­ta. Minul­la oli suu­ri kun­nia…