Kategoria: hoitosuhde

 • Sel­viy­ty­jän para­ne­mis­ta­ri­na hoi­ta­van hen­ki­lön näkö­kul­mas­ta (osa 2)

  Edel­li­ses­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sam­me vai­kean ano­rek­sian sai­ras­ta­nut Sel­viy­ty­jä ker­toi oman tari­nan­sa. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa Sel­viy­ty­jän mat­kaa seu­ran­nee­na hoi­ta­va­na hen­ki­lö­nä ker­ron omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni mil­tä para­ne­mi­nen näyt­ti ulos­päin. Sain kun­nian seu­ra­ta Sel­viy­ty­jän para­ne­mis­mat­kaa jo hänen sai­rau­ten­sa var­hai­sis­ta vai­heis­ta alkaen. Muis­tan vie­lä­kin elä­väs­ti, kuin­ka hänes­tä alus­ta saak­ka välit­tyi mah­ta­va päät­tä­väi­syys. Hän istui ensim­mäi­sis­sä tapaa­mi­sis­sam­me sel­kä suo­ra­na tuo­lin reu­nal­la ja kävi kes­kus­te­lu­ja…

 • Uuden työn­te­ki­jän muis­ti­lis­ta syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­ta­mi­nen on oma maa­il­man­sa ja sii­hen pereh­ty­mi­nen vie het­ken. Uut­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Mitä syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta tuli­si aina­kin ymmär­tää, kun koh­taa ensim­mäi­siä ker­to­ja syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van poti­laan? Koko­sin Ome­na­tu­paan muis­ti­lis­tan, jota voi­vat hyö­dyn­tää kaik­ki syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via koh­taa­vat ammat­ti­lai­set, mut­ta on sii­tä apua lähei­sil­le­kin. 1. Syö­mis­häi­riöi­tä on eri­lai­sia ja jokai­nen sai­ras­tu­nut on yksi­löl­li­nen Syö­mis­häi­riöi­tä…

 • Kos­ke­tus syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Hoi­toa­lal­la puhu­taan toi­si­naan saa­ko poti­las­ta kos­ket­taa: Voi­ko hoi­ta­ja hala­ta poti­las­ta onni­tel­lak­seen jos­tain tai loh­dut­taak­seen? Voi­ko silit­tää vaik­ka ahdis­tuk­sen het­kel­lä kevyes­ti olka­pää­tä tai voi­ko hie­roa poti­las­ta poti­laan ren­tou­tu­mis­ta hel­pot­taak­seen? Jois­sa­kin hoi­to­pai­kois­sa on teh­ty sel­vä ohjeis­tus – poti­las­ta ei saa kos­ket­taa, sil­lä kos­ket­ta­mi­nen voi lou­ka­ta poti­las­ta ja kos­ke­tus­kiel­to tur­vaa hoi­ta­vaa hen­ki­löä muun muas­sa häi­rin­nän ja epä­asial­li­sen koh­te­lun…

 • Uusia tuu­lia tut­ki­mus­ken­täl­tä

  Pos­ti­laa­tik­koo­ni kolah­ti pari päi­vää sit­ten uusin Inter­na­tio­nal Jour­nal of Eating Disor­ders. Se on yksi syö­mis­häi­riö­ken­tän tär­keim­mis­tä tut­ki­mus­jul­kai­suis­ta, jota tyk­kään seu­ra­ta pysyäk­se­ni ajan her­mol­la alan uusis­ta kehi­tys­suun­tauk­sis­ta. Kuten mel­kein aina, leh­ti on pul­lol­laan mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia ja tut­ki­mus­tu­lok­sia. Kos­ka olen itse niis­tä innois­sa­ni, ajat­te­lin jakaa täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa muu­ta­man mie­les­tä­ni kiin­toi­sim­man artik­ke­lin aja­tuk­sia, jot­ta muut­kin saa­vat naut­tia tämän…