Kategoria: uskonto

  • Uusia tuu­lia tut­ki­mus­ken­täl­tä

    Pos­ti­laa­tik­koo­ni kolah­ti pari päi­vää sit­ten uusin Inter­na­tio­nal Jour­nal of Eating Disor­ders. Se on yksi syö­mis­häi­riö­ken­tän tär­keim­mis­tä tut­ki­mus­jul­kai­suis­ta, jota tyk­kään seu­ra­ta pysyäk­se­ni ajan her­mol­la alan uusis­ta kehi­tys­suun­tauk­sis­ta. Kuten mel­kein aina, leh­ti on pul­lol­laan mie­len­kiin­toi­sia aja­tuk­sia ja tut­ki­mus­tu­lok­sia. Kos­ka olen itse niis­tä innois­sa­ni, ajat­te­lin jakaa täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa muu­ta­man mie­les­tä­ni kiin­toi­sim­man artik­ke­lin aja­tuk­sia, jot­ta muut­kin saa­vat naut­tia tämän…