Kategoria: Hoitajan roolit

  • Uuden työn­te­ki­jän muis­ti­lis­ta syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­ta

    Syö­mis­häi­riöi­den hoi­ta­mi­nen on oma maa­il­man­sa ja sii­hen pereh­ty­mi­nen vie het­ken. Uut­ta tulee eteen jat­ku­vas­ti. Mitä syö­mis­häi­riöis­tä ja nii­den hoi­dos­ta tuli­si aina­kin ymmär­tää, kun koh­taa ensim­mäi­siä ker­to­ja syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van poti­laan? Koko­sin Ome­na­tu­paan muis­ti­lis­tan, jota voi­vat hyö­dyn­tää kaik­ki syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via koh­taa­vat ammat­ti­lai­set, mut­ta on sii­tä apua lähei­sil­le­kin. 1. Syö­mis­häi­riöi­tä on eri­lai­sia ja jokai­nen sai­ras­tu­nut on yksi­löl­li­nen Syö­mis­häi­riöi­tä…

  • Hoi­ta­ja nuo­ruu­den kehi­tys­tä tuke­vis­sa roo­leis­sa

    Syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­lä hoi­ta­jil­la on monen­lai­sia roo­le­ja, jot­ka ovat erit­täin tär­kei­tä nuo­ruu­den kehi­tyk­sen kan­nal­ta, mut­ta jot­ka ensi sil­mäyk­sel­lä voi­vat kuu­los­taa kysee­na­lai­sil­ta tai kum­mal­li­sil­ta. Hoi­ta­ja voi toi­mia van­hem­paa, sisa­rus­ta, kave­ria ja ihas­tuk­sen koh­det­ta muis­tut­ta­vis­sa roo­leis­sa nuo­ren osas­to­hoi­don aika­na. Hoi­ta­ja on toki aina ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen ja siten nou­dat­taa ter­vey­den­huol­lon ammat­tieet­ti­siä ohjei­ta ja pitää suh­teen amma­til­li­sel­la…