Kategoria: kehonkuva

 • Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Edel­li­ses­sä teks­tis­sä poh­dit­tiin buli­mian kehä­mäis­tä luon­net­ta sekä sai­rau­den taus­tal­la vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Teks­tis­sä puhut­tiin sekä ruu­miin että sydä­men näläs­tä, joi­hin vas­taa­mi­seen oire­kier­re poh­jaa. Täs­sä teks­tis­sä käym­me läpi, mitä eri­lai­sia hait­to­ja oireis­ta aiheu­tuu sekä kehol­le että mie­lel­le, ja miten sai­raus voi pit­kään jat­kues­saan hei­jas­tua myös arkeen, ihmis­suh­tei­siin ja toi­meen­tu­loon.  Mitä hait­to­ja buli­mia aiheut­taa kehol­le?  Lii­an vähäi­nen syö­mi­nen,…

 • Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Saim­me hil­jat­tain erit­täin arvok­kaan palaut­teen, jos­sa toi­vot­tiin vies­tin­tääm­me lisää sisäl­töä buli­mias­ta. Palau­te vah­vis­ti samaa havain­toa, jon­ka olem­me itse­kin teh­neet sekä omaa toi­min­taam­me kos­ke­vas­sa itse­reflek­tios­sa, että ylei­sem­min käy­dyn jul­ki­sen kes­kus­te­lun tar­kas­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riöi­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu ja vies­tin­tä hakeu­tu­vat yhä edel­leen hyvin usein ano­rek­sian eli lai­huus­häi­riön äärel­le. Tämä vah­vis­taa vää­rää mie­li­ku­vaa sii­tä, että ano­rek­sia oli­si syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin. Vaa­ral­li­nen…

 • Kos­ke­tus syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa

  Hoi­toa­lal­la puhu­taan toi­si­naan saa­ko poti­las­ta kos­ket­taa: Voi­ko hoi­ta­ja hala­ta poti­las­ta onni­tel­lak­seen jos­tain tai loh­dut­taak­seen? Voi­ko silit­tää vaik­ka ahdis­tuk­sen het­kel­lä kevyes­ti olka­pää­tä tai voi­ko hie­roa poti­las­ta poti­laan ren­tou­tu­mis­ta hel­pot­taak­seen? Jois­sa­kin hoi­to­pai­kois­sa on teh­ty sel­vä ohjeis­tus – poti­las­ta ei saa kos­ket­taa, sil­lä kos­ket­ta­mi­nen voi lou­ka­ta poti­las­ta ja kos­ke­tus­kiel­to tur­vaa hoi­ta­vaa hen­ki­löä muun muas­sa häi­rin­nän ja epä­asial­li­sen koh­te­lun…

 • Älä laih­du­ta ‑päi­vä: Ome­na­tu­van kol­men tee­sin pai­no­rau­ha

  Syö­mis­häi­riö­liit­to jäse­nyh­dis­tyk­si­neen viet­tää tänään 6.5.2016 Älä laih­du­ta –päi­vää ja on haas­ta­nut blog­gaa­jia osal­lis­tu­maan päi­vän viet­toon kir­joit­ta­mal­la aihees­ta tai jul­kai­se­mal­la pai­no­rau­han julis­tuk­sen blo­gis­saan. Tämän vuo­den tee­ma­na on Sai­raan ter­ve elä­mä. Ome­na­tu­van yhte­nä kir­joit­ta­ja­na pää­tin tart­tua haas­tee­seen. Kii­tos Syö­mis­häi­riö­lii­tol­le haas­tees­ta! Älä laih­du­ta ‑päi­vä on tar­peel­li­nen. Var­sin­kin näin kesän kyn­nyk­sel­lä tun­tuu, että leh­det täyt­ty­vät laih­du­tus­vin­keis­tä ja ter­veys­vies­teis­tä. Löö­pit iske­vät…