Kategoria: Uncategorized @fi

 • Mikä maha!

  Mikä maha!

  Kun kelit kuu­me­ne­vat ja vaat­teet vähe­ne­vät, moni meis­tä aset­tuu pei­lin eteen ja kysyy: ”Näyt­tää­kö mun maha isol­ta täs­sä asus­sa?”. Tämä kysy­mys saat­taa eri­tyi­ses­ti askar­rut­taa sil­loin, jos oma keho on koke­nut vuo­den aika­na muu­tok­sia. Me kysym­me tätä kysy­mys­tä sik­si, kos­ka olem­me oppi­neet ajan saa­tos­sa, että mahan kokoa arvioi­daan. Jos­tain syys­tä moi­nen toi­min­ta on tun­tu­nut ihmi­sis­tä tär­keäl­tä…

 • Some ja syö­mis­häi­riö osa 2 — Kan­nat­taa­ko ver­tail­la?

  Some ja syö­mis­häi­riö osa 2 — Kan­nat­taa­ko ver­tail­la?

  Niin kau­an kuin ihmi­siä on ollut enem­män kuin yksi, on maa­il­mas­sa ollut ver­tai­lua. Ihmi­set ver­taa­vat itse­ään ja omai­suut­taan toi­siin ihmi­siin ja hei­dän omai­suu­teen­sa tut­kail­lak­seen paik­kaan­sa lau­mas­sa. Kel­paan­ko? Olen­ko arvo­kas? Menee­kö mul­la hyvin? Arki­sim­mil­laan ver­tai­lu toi­siin voi olla ihan har­mi­ton­ta, jos­kus hyö­dyl­lis­tä­kin (muu­ten emme oli­si teh­neet sitä kaut­ta aiko­jen). Toi­sen menes­tyk­ses­tä voi esi­mer­kik­si ammen­taa itsel­leen ins­pi­raa­tio­ta.…

 • Some ja syö­mis­häi­riö osa 1 — Mihin voi luot­taa?

  Some ja syö­mis­häi­riö osa 1 — Mihin voi luot­taa?

  Sosi­aa­li­nen media ja sii­hen liit­ty­vät ilmiöt nos­te­taan usein pää­e­päil­ty­jen aitioon, kun etsi­tään syyl­li­siä häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ja syö­mis­häi­riöi­den lisään­ty­mi­sel­le. Vaik­ka sosi­aa­li­sen median käyt­tö ei mis­sään nimes­sä ole yksis­tään syy­pää näi­hin, saat­taa se joil­la­kin ihmi­sil­lä pahen­taa jo ole­mas­sa ole­via syö­mis­häi­riön oirei­ta sekä itse­ään kos­ke­via hai­tal­li­sia usko­muk­sia. Sosi­aa­li­nen media on todel­la uusi asia ihmis­kun­nan his­to­rias­sa emme­kä var­mas­ti vie­lä…

 • Arvo­kas yksin­kin

  Arvo­kas yksin­kin

  Hel­mi­kuus­sa kau­pat täyt­ty­vät vaa­lean­pu­nai­sis­ta suklaa­rasiois­ta, ilma­pal­lois­ta ja nal­le­kar­huis­ta. Sosi­aa­li­sen median kuvas­tos­sa pus­sail­laan ja kilis­tel­lään. Ystä­vän­päi­väl­lä halu­taan muis­taa lähei­siä ja kat­soa maa­il­maa het­ken aikaa vaa­lean­pu­nais­ten lasien läpi. Ystä­vän­päi­vä on myös kump­pa­nil­le louk­kaan­tu­mi­sen kul­ta-aikaa ja kau­pal­lis­ten mark­ki­noi­den juh­la­päi­vä. Kai­kil­le ystä­vän­päi­vä ei kui­ten­kaan ole läm­min ja pör­röi­nen, vaan monel­le se voi myös aiheut­taa kipei­tä yksi­näi­syy­den ja arvot­to­muu­den tun­tei­ta…

 • Lupa haa­veil­la

  Lupa haa­veil­la

  Kyky unel­moi­da on yksi ihmis­mie­len ihmeel­li­syyk­sis­tä. Kun kas­vam­me ja mie­li­ku­vi­tuk­sem­me kehit­tyy, opim­me kuvit­te­le­maan mie­les­säm­me eri­lai­sia asioi­ta, myös sel­lai­sia asioi­ta ja tapah­tu­mia, jot­ka eivät ole tot­ta ollen­kaan. Pys­tym­me kuvit­tel­maan vaik­ka balet­ti­pu­kui­sen hevo­sen, jol­la on hau­en pää. (Ja äskeis­tä lauset­ta lukies­sa­si sinä juu­ri kuvit­te­lit balet­ti­pu­kuis­ta hevos­ta, jol­la on hau­en pää.) Mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa lähes kaik­ki on mah­dol­lis­ta. Tämän oival­let­tuam­me…

 • Taas­ko pitää olla paras ver­sio itses­tään?

  Taas­ko pitää olla paras ver­sio itses­tään?

  Monien uusi vuo­si alkaa lupauk­sil­la suu­ris­ta elä­män­muu­tok­sis­ta. Halu­taan tul­la par­haak­si ver­siok­si itses­tään ja aja­tel­laan, että sen eteen kuu­luu­kin teh­dä uut­te­ras­ti töi­tä. Kuin­ka moni meis­tä kui­ten­kaan täy­sin tie­tää, mikä se paras ver­sio itses­tään sit­ten on? Mones­ti nämä uuden vuo­den muu­tos­ry­käi­syt kes­kit­ty­vät­kin enem­män ”pitäi­si” ‑ajat­te­luun, kuin todel­li­seen haluun.  Tavoit­tei­den aset­te­lu ja omien muu­tos­toi­vei­den tun­nis­ta­mi­nen on tie­ten­kin tär­ke­ää ja…

 • Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  ”Äiti haloo pois!” oli yksi esi­koi­se­ni ensim­mäi­sis­tä kol­men sanan lauseis­ta. Nyt myös päi­vä­ko­ti-ikäi­nen kuo­puk­se­ni on alka­nut kut­su­maan minua pois puhe­li­me­ni tain­nut­ta­vas­ta lumouk­ses­ta: ”Kat­so minua äiti!” Ker­ran kun sela­sin somea, hän sanoi jopa ”Minul­la on sinua ikä­vä.” Tämä lause herät­ti minut toden teol­la sii­hen todel­li­suu­teen, jos­sa me tänä päi­vä­nä eläm­me. Mei­dän aikam­me lap­set ja nuo­ret ovat…

 • Pia Char­pen­tier

  Pia Char­pen­tier

  Toi­min­nan­joh­ta­jaPsy­ko­lo­giPsy­ko­te­ra­peut­ti (VET), kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia (KELA päte­vyys)Hako­mi­te­ra­peut­ti (Mind­ful­ness ‑poh­jai­nen kehop­sy­ko­te­ra­pia) Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1994 alkaenKir­joit­ta­nut aihees­ta 4 kir­jaa, usei­ta kir­jo­jen luku­ja sekä artik­ke­lei­taKou­lu­tuk­set ammat­ti­lai­sil­le esim. syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gias­ta, kehit­ty­mi­ses­tä, koh­taa­mi­ses­ta ja hoi­dos­taTyön koh­teet: Tera­pia­työ sekä työ­noh­jauk­set työyh­tei­söil­le, sai­raa­loil­le ja hoi­to­lai­tok­sil­le syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien aut­ta­mi­sek­si, kou­lu­tuk­set syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le sekä omai­sil­leInto­hi­mo­na on syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kehit­tä­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti sydän­tä…

 • Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Saim­me hil­jat­tain erit­täin arvok­kaan palaut­teen, jos­sa toi­vot­tiin vies­tin­tääm­me lisää sisäl­töä buli­mias­ta. Palau­te vah­vis­ti samaa havain­toa, jon­ka olem­me itse­kin teh­neet sekä omaa toi­min­taam­me kos­ke­vas­sa itse­reflek­tios­sa, että ylei­sem­min käy­dyn jul­ki­sen kes­kus­te­lun tar­kas­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riöi­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu ja vies­tin­tä hakeu­tu­vat yhä edel­leen hyvin usein ano­rek­sian eli lai­huus­häi­riön äärel­le. Tämä vah­vis­taa vää­rää mie­li­ku­vaa sii­tä, että ano­rek­sia oli­si syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin. Vaa­ral­li­nen…

 • Miten syö­mis­häi­riös­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa kuu­kau­ti­siin?

  Nai­sen kuu­kau­tis­kier­toa yllä­pi­tää hie­nos­ti sää­del­ty jär­jes­tel­mä, jos­sa aivot ja muna­sar­jat ovat jat­ku­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kemial­li­si­na vies­tei­nä toi­mi­vien hor­mo­nien väli­tyk­sel­lä. Sään­nöl­li­nen kuu­kau­tis­kier­to on tär­keä merk­ki sii­tä, että sää­te­ly­jär­jes­tel­mä toi­mii nor­maa­lis­ti. Kuu­kau­tis­kier­ron häi­riöt ja häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen kul­ke­vat usein rin­nak­kain, sil­lä herk­kä sää­te­ly­jär­jes­tel­mä rea­goi nopeas­ti mata­laan tai epä­sään­nöl­li­seen ener­gian­saan­tiin, rajui­hin pai­non­vaih­te­lui­hin, suu­riin lii­kun­ta­mää­riin ja psyyk­ki­seen kuor­mi­tuk­seen (1, 2). Vaik­ka…