Kategoria: Uncategorized @fi

 • Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

  ”Äiti haloo pois!” oli yksi esi­koi­se­ni ensim­mäi­sis­tä kol­men sanan lauseis­ta. Nyt myös päi­vä­ko­ti-ikäi­nen kuo­puk­se­ni on alka­nut kut­su­maan minua pois puhe­li­me­ni tain­nut­ta­vas­ta lumouk­ses­ta: ”Kat­so minua äiti!” Ker­ran kun sela­sin somea, hän sanoi jopa ”Minul­la on sinua ikä­vä.” Tämä lause herät­ti minut toden teol­la sii­hen todel­li­suu­teen, jos­sa me tänä päi­vä­nä eläm­me. Mei­dän aikam­me lap­set ja nuo­ret ovat…

 • Pia Char­pen­tier

  Pia Char­pen­tier

  Toi­min­nan­joh­ta­jaPsy­ko­lo­giPsy­ko­te­ra­peut­ti (VET), kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia (Kela-päte­vyys)Hako­mi­te­ra­peut­ti (Mind­ful­ness ‑poh­jai­nen kehop­sy­ko­te­ra­pia) Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1994 alkaenKir­joit­ta­nut aihees­ta 4 kir­jaa, usei­ta kir­jo­jen luku­ja sekä artik­ke­lei­taKou­lu­tuk­set ammat­ti­lai­sil­le esim. syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gias­ta, kehit­ty­mi­ses­tä, koh­taa­mi­ses­ta ja hoi­dos­taTyön koh­teet: Tera­pia­työ sekä työ­noh­jauk­set työyh­tei­söil­le, sai­raa­loil­le ja hoi­to­lai­tok­sil­le syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien aut­ta­mi­sek­si, kou­lu­tuk­set syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le sekä omai­sil­leInto­hi­mo­na on syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kehit­tä­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti sydän­tä lähel­lä…

 • Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Saim­me hil­jat­tain erit­täin arvok­kaan palaut­teen, jos­sa toi­vot­tiin vies­tin­tääm­me lisää sisäl­töä buli­mias­ta. Palau­te vah­vis­ti samaa havain­toa, jon­ka olem­me itse­kin teh­neet sekä omaa toi­min­taam­me kos­ke­vas­sa itse­reflek­tios­sa, että ylei­sem­min käy­dyn jul­ki­sen kes­kus­te­lun tar­kas­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riöi­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu ja vies­tin­tä hakeu­tu­vat yhä edel­leen hyvin usein ano­rek­sian eli lai­huus­häi­riön äärel­le. Tämä vah­vis­taa vää­rää mie­li­ku­vaa sii­tä, että ano­rek­sia oli­si syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin. Vaa­ral­li­nen…

 • Miten syö­mis­häi­riös­tä para­ne­mi­nen vai­kut­taa kuu­kau­ti­siin?

  Nai­sen kuu­kau­tis­kier­toa yllä­pi­tää hie­nos­ti sää­del­ty jär­jes­tel­mä, jos­sa aivot ja muna­sar­jat ovat jat­ku­vas­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kemial­li­si­na vies­tei­nä toi­mi­vien hor­mo­nien väli­tyk­sel­lä. Sään­nöl­li­nen kuu­kau­tis­kier­to on tär­keä merk­ki sii­tä, että sää­te­ly­jär­jes­tel­mä toi­mii nor­maa­lis­ti. Kuu­kau­tis­kier­ron häi­riöt ja häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen kul­ke­vat usein rin­nak­kain, sil­lä herk­kä sää­te­ly­jär­jes­tel­mä rea­goi nopeas­ti mata­laan tai epä­sään­nöl­li­seen ener­gian­saan­tiin, rajui­hin pai­non­vaih­te­lui­hin, suu­riin lii­kun­ta­mää­riin ja psyyk­ki­seen kuor­mi­tuk­seen (1, 2). Vaik­ka…