Läs­nä ole­va aikui­nen on maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de

”Äiti haloo pois!” oli yksi esi­koi­se­ni ensim­mäi­sis­tä kol­men sanan lauseis­ta. Nyt myös päi­vä­ko­ti-ikäi­nen kuo­puk­se­ni on alka­nut kut­su­maan minua pois puhe­li­me­ni tain­nut­ta­vas­ta lumouk­ses­ta: ”Kat­so minua äiti!” Ker­ran kun sela­sin somea, hän sanoi jopa ”Minul­la on sinua ikä­vä.” Tämä lause herät­ti minut toden teol­la sii­hen todel­li­suu­teen, jos­sa me tänä päi­vä­nä eläm­me. Mei­dän aikam­me lap­set ja nuo­ret ovat ensim­mäi­nen suku­pol­vi, joka kas­vaa puhe­li­met kädes­sä ja me, hei­dän van­hem­pan­sa, olem­me ensim­mäi­nen suku­pol­vi van­hem­pia, jot­ka kas­va­vat luu­rit kädes­sä van­hem­muu­teen. Van­hem­mat, jot­ka sor­met höy­ry­ten näpyt­te­le­vät kes­kus­te­lu­pals­tan kom­ment­ti­kent­tään huo­li­aan las­ten lii­al­li­ses­ta ruu­tua­jas­ta, ovat aikam­me para­dok­si. Kor­jaan: me olem­me aikam­me para­dok­si. Myös minä jou­dun kat­so­maan täs­sä asias­sa pei­liin. 

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään Lap­sen oikeuk­sien viik­koa tee­mal­la ”Lap­sel­la on oikeus hyvin­voin­tiin”.  Hyvin­voin­ti ei syn­ny tyh­jiös­sä, vaan se syn­tyy vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ympä­ris­töön, kult­tuu­riin ja toi­siin ihmi­siin. Hyvin­voin­nin kul­ma­ki­vet luo­daan var­hai­ses­sa vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa ja täs­sä hom­mas­sa tär­keim­mäs­sä roo­lis­sa ovat läs­nä ole­vat aikui­set. Läs­nä ole­van aikui­sen avul­la lap­si oppii eri­lais­ten tai­to­jen lisäk­si tun­ne­sää­te­lys­tä, tur­val­li­suu­des­ta, omas­ta arvok­kuu­des­ta ja luot­ta­muk­ses­ta elä­mää koh­taan. Lap­si tar­vit­see näh­dyk­si tule­mis­ta (Kat­so minua äiti!), jot­ta hän voi tun­tea ole­van­sa ole­mas­sa ja ole­van­sa tär­keä. Jos aikui­sen huo­mio har­hau­tuu tois­tu­vas­ti puhe­li­meen, jou­tuu lap­si kil­pai­le­maan aikui­sen huo­mios­ta. Lap­sel­le voi tul­la koke­mus, että puhe­li­mes­sa on jota­kin tär­keäm­pää kuin hän. 

Poh­dim­me lap­sen oikeuk­sien tee­maa vies­tin­tä­pa­la­ve­ris­sa ja kysyim­me itsel­täm­me: ”Kos­ka vii­mek­si olen näh­nyt puhe­li­me­ni ruu­dul­ta jota­kin omaa las­ta­ni tär­keäm­pää”?  Aika hil­jais­ta tuli. 

Voi­dak­seen hyvin lap­si tar­vit­see läs­nä ole­via aikui­sia. Mut­ta vie­lä parem­paa on se, jos tuo läs­nä ole­va aikui­nen voi itse­kin hyvin! Meil­lä alkaa olla jo jon­kin ver­ran näyt­töä sii­tä, että ruu­tua­jan vähen­tä­mi­nen vai­kut­taa posi­tii­vi­ses­ti hyvin­voin­tiim­me ja paran­taa kykyäm­me kes­kit­tyä ja olla het­kes­sä läs­nä. Siis­pä vies­tin­tä­pa­la­ve­rim­me päät­teek­si pää­tim­me osal­lis­tua Lap­sen oikeuk­sien vii­kon kam­pan­jaan teke­mäl­lä kon­kreet­ti­sen teon sekä oman että las­tem­me hyvin­voin­nin huo­mioi­mi­sek­si. Pää­tim­me, että työ­päi­vien jäl­keen lai­tam­me puhe­li­met hyl­lyl­le ja olem­me parem­min läs­nä lap­sil­lem­me. Saim­me myös muun työyh­tei­söm­me innos­tu­maan aja­tuk­ses­ta. Vii­kon ensim­mäis­ten päi­vien perus­teel­la voin aina­kin itse sanoa, että en ole jou­tu­nut luo­pu­maan mis­tään ‑päin­vas­toin. 

Nykyi­sen maa­il­man­me­non hek­ti­syy­des­sä läs­nä ole­mi­sen tai­to on uhat­tu­na ja puhe­lin imai­see mei­dät pois täs­tä het­kes­tä yhä uudes­taan ja uudes­taan. Ja me ymmär­ret­tä­väs­ti myös pel­kääm­me, että lap­sil­lem­me käy samoin. Ja olem­me ymmär­ret­tä­väs­ti myös huo­lis­sam­me sii­tä sisäl­lös­tä, jol­le lap­set ja nuo­ret ruu­duil­lan­sa altis­tu­vat. Las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­ti huo­let­taa mei­tä ja hyvä niin! Rat­kai­su ei kui­ten­kaan ole pelk­kä vaa­rois­ta saar­naa­mi­nen tai ruu­tua­jan rajoit­ta­mi­nen, jos emme myös itse pys­ty tar­kas­te­le­maan omaa toi­min­taam­me. Esi­mer­kil­läm­me on iso mer­ki­tys. 

Saar­naa­mi­nen on muu­ten­kin huo­no tapa muut­taa yhtään mitään ja sik­si mei­dän on van­hem­pi­na tär­ke­ää olla armol­li­sia itseäm­me koh­taan, kun teem­me muu­tok­sia luu­ri­ta­poi­him­me. Myös me olem­me uuden äärel­lä äly­pu­he­li­mien imu­voi­man kans­sa ja ruu­tuai­ka on läh­te­mä­tön osa arkeam­me sekä vapaa-ajal­la, että työ­elä­mäs­sä. Toi­min­tam­me tie­toi­sel­la tar­kas­te­lul­la ja pie­nil­lä muu­tok­sil­la voim­me kui­ten­kin vai­kut­taa sii­hen, että huo­miom­me koh­dis­tui­si täs­sä het­kes­sä juu­ri sin­ne, min­ne se kuu­luu. Pide­tään huo­li sii­tä, ettei läs­nä ole­va aikui­nen lahoa some­maa­il­man tuu­lis­sa tai kuo­le suku­puut­toon. Teh­dään läs­nä ole­vas­ta aikui­ses­ta maa­il­man­pe­rin­tö­koh­de ja suo­jel­laan sitä. Sil­lä on suu­ri vai­ku­tus las­ten ja nuor­ten hyvin­voin­tiin.

Läm­möl­lä,

Sii­ri Kor­pi­niit­ty

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *