Kategoria: Ahmimishäiriö

 • Buli­mia Osa 3 — Miten buli­mias­ta voi alkaa toi­pua?

  Buli­mia Osa 3 — Miten buli­mias­ta voi alkaa toi­pua?

  Blo­gi­sar­jan ensim­mäi­sis­sä osis­sa tutus­tuim­me buli­mian oirei­siin, syi­hin nii­den taus­tal­la sekä hait­toi­hin, joi­ta sai­raus aiheut­taa. Edel­li­nen kir­joi­tus päät­tyi kui­ten­kin toi­von vies­tiin: toi­pu­mi­nen on aina mah­dol­lis­ta. Mut­ta mis­tä läh­teä liik­keel­le? Var­mas­ti ihan ensim­mäi­nen ja tär­kein askel on kir­kas­taa itsel­leen, mitä muu­tok­sia halu­aa ja toi­voo sekä mikä on sel­lais­ta, mitä ei halua enää kan­taa muka­naan. Toi­pu­mi­sen tiel­lä käsit­te­lyyn…

 • Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Buli­mia Osa 2 – Kun lan­ka­ke­rä menee sol­muun 

  Edel­li­ses­sä teks­tis­sä poh­dit­tiin buli­mian kehä­mäis­tä luon­net­ta sekä sai­rau­den taus­tal­la vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Teks­tis­sä puhut­tiin sekä ruu­miin että sydä­men näläs­tä, joi­hin vas­taa­mi­seen oire­kier­re poh­jaa. Täs­sä teks­tis­sä käym­me läpi, mitä eri­lai­sia hait­to­ja oireis­ta aiheu­tuu sekä kehol­le että mie­lel­le, ja miten sai­raus voi pit­kään jat­kues­saan hei­jas­tua myös arkeen, ihmis­suh­tei­siin ja toi­meen­tu­loon.  Mitä hait­to­ja buli­mia aiheut­taa kehol­le?  Lii­an vähäi­nen syö­mi­nen,…

 • Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Buli­mia Osa 1 — Sai­raus, joka ei mah­du päh­ki­nän­kuo­reen

  Saim­me hil­jat­tain erit­täin arvok­kaan palaut­teen, jos­sa toi­vot­tiin vies­tin­tääm­me lisää sisäl­töä buli­mias­ta. Palau­te vah­vis­ti samaa havain­toa, jon­ka olem­me itse­kin teh­neet sekä omaa toi­min­taam­me kos­ke­vas­sa itse­reflek­tios­sa, että ylei­sem­min käy­dyn jul­ki­sen kes­kus­te­lun tar­kas­te­lus­sa. Syö­mis­häi­riöi­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu ja vies­tin­tä hakeu­tu­vat yhä edel­leen hyvin usein ano­rek­sian eli lai­huus­häi­riön äärel­le. Tämä vah­vis­taa vää­rää mie­li­ku­vaa sii­tä, että ano­rek­sia oli­si syö­mis­häi­riöis­tä ylei­sin. Vaa­ral­li­nen…