Kategoria: Älä laihduta -päivä

  • Keho­po­si­tii­vi­suus kuu­luu kai­kil­le – Vas­tak­kai­na­set­te­lun aika on ohi

    Tänään vie­te­tään Älä laih­du­ta –päi­vää. Tee­ma­na on keho­po­si­tii­vi­suus. Ome­na­tu­pa halu­aa jäl­leen ker­ran olla muka­na edis­tä­mäs­sä sano­maa omal­ta osal­taan. Täl­lä het­kel­lä yhteis­kun­nas­sa tun­tuu ole­van esil­lä kah­ta rin­ta­maa. Medias­sa ja kes­kus­te­lus­sa on esil­lä pal­jon itsen­sä hyväk­sy­mi­seen ja armol­li­suu­teen liit­ty­viä näkö­kul­mia. Samal­la kui­ten­kin jo heti seu­raa­vas­sa het­kes­sä voi tör­mä­tä laih­du­tus­oh­jei­siin ja lai­huu­den ihan­noin­tiin. Lai­huu­teen lii­te­tään pal­jon posi­tii­vi­sia asioi­ta,…

  • Älä laih­du­ta ‑päi­vä: Ome­na­tu­van kol­men tee­sin pai­no­rau­ha

    Syö­mis­häi­riö­liit­to jäse­nyh­dis­tyk­si­neen viet­tää tänään 6.5.2016 Älä laih­du­ta –päi­vää ja on haas­ta­nut blog­gaa­jia osal­lis­tu­maan päi­vän viet­toon kir­joit­ta­mal­la aihees­ta tai jul­kai­se­mal­la pai­no­rau­han julis­tuk­sen blo­gis­saan. Tämän vuo­den tee­ma­na on Sai­raan ter­ve elä­mä. Ome­na­tu­van yhte­nä kir­joit­ta­ja­na pää­tin tart­tua haas­tee­seen. Kii­tos Syö­mis­häi­riö­lii­tol­le haas­tees­ta! Älä laih­du­ta ‑päi­vä on tar­peel­li­nen. Var­sin­kin näin kesän kyn­nyk­sel­lä tun­tuu, että leh­det täyt­ty­vät laih­du­tus­vin­keis­tä ja ter­veys­vies­teis­tä. Löö­pit iske­vät…