Kategoria: traumat

  • Syö­mis­häi­riö ja trau­mat

    Suo­men Syö­mis­häi­riöyh­dis­tys jär­jes­ti vii­me vii­kol­la mie­len­kiin­toi­sen jäse­nil­lan, jos­sa pidet­tiin kak­si alus­tus­ta aihees­ta syö­mis­häi­riö ja trau­mat. Alus­tus­ten pitä­ji­nä oli­vat Ras­mus Iso­maa ja Mari­ta Kai­ja­nen. Osoit­tau­tui, että trau­ma on han­ka­la tut­ki­muk­sen koh­de, sil­lä trau­mak­si luo­ki­tel­ta­vat koke­muk­set eivät aina ole tut­ki­mus­mie­les­sä sel­kei­tä. Tär­keä­nä aihee­na sitä kui­ten­kin tut­ki­taan pal­jon ja vas­tauk­sia pyri­tään löy­tä­mään ymmär­ryk­sen lisää­mi­sek­si ja parem­pien hoi­to­muo­to­jen kehit­tä­mi­sek­si.…

  • NEDS-kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia – Mik­ro­be­ja, kil­paur­hei­lua, toi­voa toi­vot­to­muu­teen ja “keho­te­ra­pi­aa”

    Poh­jois­mai­nen syö­mis­häi­riö­kon­fe­rens­si NEDS jär­jes­tet­tiin Hel­sin­gis­sä 21.–23.9. Päi­vien aika­na kuu­lim­me eri­lai­sia puheen­vuo­ro­ja ja osal­lis­tuim­me pie­nem­piin works­hop­pei­hin. Täs­sä hiu­kan kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia kai­kil­le luet­ta­vak­si. Kai­kes­ta en rapor­toi, joten valit­sin nel­jä aihet­ta, jot­ka tun­tui­vat minus­ta kiin­nos­ta­vil­ta. Blo­gi­kir­joi­tus käsit­te­lee täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti usei­ta aihei­ta, mut­ta voit toki poi­mia sii­tä vain itseä­si kiin­nos­ta­vat aiheet: Suo­lis­to­mik­ro­bit ja lai­huus­häi­riö (Cynt­hia Bulik) Aja­tus sii­tä, että…