Kategoria: usein kysyttyä

 • Kuin­ka ker­toi­sin sai­ras­ta­va­ni syö­mis­häi­riö­tä

  Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut poh­tii usein jos­sain vai­hees­sa, tuli­si­ko hänen ker­toa sai­rau­des­taan ystä­vil­le, uusil­le tut­ta­vil­le tai vaik­ka työ­ka­ve­reil­le. Aja­tus syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­ses­ta saat­taa herät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Toi­saal­ta se voi­si tuo­da hel­po­tuk­sen, sil­lä suu­ren asian salaa­mi­nen on ras­kas­ta. Toi­saal­ta ker­to­mi­nen saat­taa pelot­taa ja tun­tua vai­keal­ta – Entä jos minua ei ymmär­re­tä­kään? Mitä jos ker­to­mi­nen muut­taa toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mis­ta…

 • Opas talou­del­li­sis­ta etuuk­sis­ta syö­mis­häi­riöi­den osas­to­hoi­don aika­na

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään usein, mil­lai­siin talou­del­li­siin etuuk­siin ja tukiin asuk­kaam­me (ja hei­dän per­heen­jä­se­nen­sä) ovat oikeu­tet­tu­ja ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­don aika­na. Kelan sivuil­la surf­fai­lu voi tun­tua kuor­mit­ta­val­ta sai­rau­den vai­keis­sa vai­heis­sa ja huo­li talou­del­li­ses­ta toi­meen­tu­los­ta voi olla kova. Muis­ta etuus­mah­dol­li­suuk­sis­ta voi olla vie­lä vähem­män tie­toa. Sik­si ajat­te­lin­kin surf­fail­la itse Kelan sivuil­la ja kir­joit­taa lyhyen oppaan sosi­aa­li­työn­te­ki­jäm­me Tel­ler­von avus­tuk­sel­la talou­del­li­sis­ta etuuk­sis­ta…

 • Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van ruo­kai­lu­jen tuke­mi­nen

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään usein, kuin­ka van­hem­mat voi­si­vat tukea syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut­ta las­taan ruo­kai­luis­sa. En ole itse kos­kaan ollut tuke­mas­sa läheis­tä ruo­kai­luis­sa, vaan kaik­ki koke­muk­se­ni poh­jaa työ­hö­ni Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Uskon kui­ten­kin, että monet kei­nois­tam­me on suo­raan siir­ret­tä­vis­sä myös kotiin. Kuvaan täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa nii­tä kei­no­ja, joi­ta voi­daan hyö­dyn­tää sil­loin, kun syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut tar­vit­see aina jon­kun vie­rel­leen ruo­kai­luis­sa. Kir­joi­tus on mel­ko…

 • Syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat – Kysy­myk­set, joi­hin on vai­kea vas­ta­ta

  Huo­maan usein uusia ihmi­siä koh­da­tes­sa­ni, että syö­mis­häi­riöt puhu­tut­ta­vat, ihme­tyt­tä­vät ja kiin­nos­ta­vat ihmi­siä ilmiö­nä. Moni kysy­jä sanoo, että ei oikeas­taan tie­dä syö­mis­häi­riös­tä juu­ri mitään, mut­ta on jos­kus ehkä koh­dan­nut jon­kun, joka on sai­ras­tu­nut syö­mis­häi­ri­öön. Kyse­li­jöi­den run­saus vies­tii minul­le, että syö­mis­häi­riöt tie­dos­te­taan jol­lain tasol­la nyky­päi­vä­nä, mut­ta nii­tä ei edel­leen­kään juu­ri ymmär­re­tä. Syö­mis­häi­riöi­den ympä­ril­lä lei­juu utu­mai­nen pil­vi, mikä…

 • Usein kysyt­tyä – Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen ate­ria­suun­ni­tel­mat ja ruu­at

  Ome­na­tu­van kom­ment­tei­hin tulee usein kysy­myk­siä, miten Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa ate­ria­suun­ni­tel­mat on raken­net­tu, saa­ko ruo­ka­va­lioon itse vai­kut­taa ja mil­lais­ta ruo­kaa on tar­jol­la. Niin­pä pää­tin­kin kir­joit­taa aihees­ta oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Aihe on sinän­sä hie­man haas­ta­va, sil­lä tie­dän, että se usein kiin­nos­taa, mut­ta samal­la myös pelot­taa osaa luki­jois­tam­me. Ate­ria­suun­ni­tel­ma ja ruo­ka­va­lioon vai­kut­ta­mi­nen Ate­ria­suun­ni­tel­mat ovat aina yksi­löl­li­siä ja nii­tä päi­vi­te­tään yhdes­sä ravit­se­mus­te­ra­peu­tin…

 • Päi­vä Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

  Sain taan­noin toi­veen Ome­na­tu­van luki­jal­ta, että ker­toi­sin hie­man osas­ton arjes­ta. Pää­tin­kin tart­tua toi­vee­seen. Täs­sä kuvaus yhdes­tä satun­nai­ses­ta päi­väs­tä. Aamu  Saa­vun töi­hin klo: 7.28. Työ­ka­ve­ri­ni istuu jo kan­sa­lias­sa kuun­te­le­mas­sa aamu­ra­port­tia yöhoi­ta­jal­ta ja hörp­pii kah­via. Hyvä niin, sil­lä olen havain­nut, että ilman kah­via kysei­nen hoi­ta­ja ei aina oikein käyn­nis­ty. Hänel­lä oli­kin aikoi­naan kah­vi­kup­pi, jos­sa luki ”THE BOSS”.…

 • Onko syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­mi­nen huo­mio­ha­kui­suut­ta?

  Ome­na­tu­van blo­gi­kir­joi­tuk­siin tuli mie­len­kiin­toi­sia poh­din­to­ja sii­tä, mikä roo­li huo­mio­ha­kui­suu­del­la on syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­mi­sen motii­vi­na. Ajat­te­lim­me aiheen ole­van niin kes­kei­nen, että halusim­me omis­taa sil­le oman blo­gi­kir­joi­tuk­sen. Huo­mio­ha­kui­suus on nimit­täin moni­mut­kai­sem­pi ilmiö kuin äkki­kat­so­mal­la arvai­si. Tut­kai­len täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ensin hie­man mitä huo­mio­ha­kui­suus on ja mikä sen roo­li on ihmi­sen elä­mäs­sä. Sen jäl­keen poh­din kuin­ka se kaik­ki liit­tyy syö­mis­häi­riöi­hin. Huo­mion…

 • Mik­si pit­kil­lä syö­mis­häi­riö­hoi­doil­la on paik­kan­sa

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­don pituu­des­ta on ollut syö­mis­häi­riö­pii­reis­sä pal­jon kes­kus­te­lua vii­me aikoi­na. Pit­kiä hoi­to­ja tar­jo­taan yhä har­vem­mil­le ja lyhyi­tä hoi­to­ja suo­si­taan, kos­ka nii­den aja­tel­laan ole­van edul­li­sem­pia. Kun­nat ja sai­raan­hoi­to­pii­rit ovat kovas­sa raha­pu­las­sa ja sääs­tö­pai­neet ovat suu­ret. Itse ajat­te­len, että hoi­to­jen pituus ei sai­si olla itsei­sar­vo, vaan poti­laal­le tuli­si tar­jo­ta hänen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen­sa sopi­va ja hänen para­ne­mi­sen­sa par­hai­ten…

 • Aikui­nen sai­ras­taa (Osa 1): Aikui­nen osas­to­hoi­dos­sa

  Syö­mis­häi­riöt miel­le­tään hel­pos­ti vain nuor­ten sai­rauk­sik­si. Todel­li­suu­des­sa syö­mis­häi­riö ei kat­so ikää. Aikui­sia ja jopa ikään­ty­nei­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­via on usei­ta. Ome­na­tu­pa on saa­nut pal­jon toi­vei­ta kir­joit­taa aikuis­ten syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vien hoi­dos­ta ja yli­pään­sä aikuis­ten syö­mis­häi­riöis­tä. Tänään tuo­hon toi­vee­seen vas­ta­taan kir­joi­tus­sar­jan ensim­mäi­sel­lä osal­la. Miten aikui­sen osas­to­hoi­to ero­aa nuor­ten hoi­dos­ta? Mil­lai­sia asioi­ta aikuis­ten koh­dal­la tulee huo­mioi­da osas­to­hoi­dos­sa? Aikui­sen taus­ta­ti­lan­teen…

 • Usein kysyt­tyä: Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön hoi­to­mal­li

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään usein Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön hoi­to­mal­lis­ta. Kitey­tet­ty­nä voi­daan tode­ta, että hoi­to­mal­lim­me perus­ta­na on syö­mis­häi­riön taus­tal­la ole­vien psyyk­kis­ten syi­den ymmär­tä­mi­nen ja tavoit­tee­nam­me on ulot­taa hoi­don paran­ta­vat vai­ku­tuk­set mie­len syviin ker­rok­siin pysy­vän para­ne­mis­tu­lok­sen aikaan­saa­mi­sek­si. Hoi­to­mal­lim­me kes­kei­siä näkö­kul­mia ovat myös arjen työs­ken­te­lyäm­me ohjaa­vat arvot. Arvo­jam­me ovat asuk­kaan kun­nioit­ta­mi­nen, yksi­löl­li­syys ja itse­mää­rää­mi­soi­keus, hoi­don inten­sii­vi­syys, jat­ku­vuus ja koko­nais­val­tai­suus, innos­tu­nut…

 • Usein kysyt­tyä: Ansait­sen­ko hoi­toa?

  Jut­te­lin taan­noin Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön asuk­kai­dem­me kans­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­le usein esi­te­tyis­tä kysy­myk­sis­tä. Asuk­kaam­me nos­ti­vat kysy­myk­sen ”Ansait­sen­ko minä hoi­toa?” kai­kis­ta tär­keim­mäk­si kysy­myk­sek­si. Sik­si se ansait­see mie­les­tä­ni huo­mion myös täs­sä blo­gis­sa. Kysy­mys on ehkä yksi ylei­sim­mis­tä kysy­myk­sis­tä, jon­ka olen kuul­lut Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kön uusien asuk­kai­den esit­tä­vän hoi­don alku­vai­heis­sa. Toi­sil­la sama kysy­mys muo­tou­tuu kiel­tei­sek­si totea­muk­sek­si ”En ansait­se hoi­toa”…