Kategoria: Kuntoutus- ja hoitoyksikkö

 • Sosi­aa­li­työn­te­ki­jän roo­li syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

  Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä työs­ken­te­lee yksi sosi­aa­li­työn­te­ki­jä. Sosi­aa­li­työn­te­ki­jäm­me Tel­ler­vo on nyt työs­ken­nel­lyt meil­lä noin yhden vuo­den ja työn­ku­va on alka­nut hyvin muo­tou­tua. Pää­tin­kin haas­ta­tel­la Tel­ler­voa sii­tä, mil­lai­ses­sa roo­lis­sa sosi­aa­li­työn­te­ki­jä voi syö­mis­häi­riö­hoi­dos­sa olla. Ylei­ses­ti sosi­aa­li­työn kent­tä on var­sin laa­ja ja työn­ku­vat vaih­te­le­vat pal­jon eri pai­kois­sa. Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä Tel­ler­von työ on hyvin sosi­aa­lioh­jaus ja ‑neu­von­ta­pai­not­teis­ta. Tel­ler­vo…

 • Enti­sen asuk­kaan vie­rai­lu Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa

  Aika ajoin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä vie­rai­lee enti­siä asuk­kai­tam­me, jot­ka ovat toi­pu­neet syö­mis­häi­riös­tä aina­kin hyvin pit­käl­le. He tapaa­vat asuk­kai­tam­me ja ker­to­vat miten elä­mä on läh­te­nyt kan­ta­maan. Samal­la he saa­vat avoi­mes­ti ker­toa koke­muk­sis­taan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­dos­ta. Vii­mek­si Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa kävi vie­rai­le­mas­sa enti­nen asuk­kaam­me Anna (nimi muu­tet­tu). Anna ker­toi oman tari­nan­sa sai­ras­tu­mi­ses­ta, hoi­dois­ta ja toi­pu­mi­ses­ta. Ome­na­tu­van kir­joit­ta­ja­na ajat­te­lin, että…

 • Uuden poti­laan tulo Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen

  Uuden poti­laan tule­mi­nen hoi­toon Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­köön on aina jän­ni­tys­tä ja pel­koa, mut­ta myös uusia mah­dol­li­suuk­sia esil­le nos­ta­va asia. Eri­lai­sia tun­tei­ta voi olla niin uudel­la poti­laal­la, osas­tol­la jo ole­vil­la poti­lail­la kuin hen­ki­lö­kun­nal­la­kin. Osas­ton yhtei­sö jou­tuu hake­maan uudel­leen muo­to­aan muu­tok­sen yhtey­des­sä. Syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut on voi­nut olla jo jon­kin aikaa jonos­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen. Ilmoi­tus vapau­tu­vas­ta pai­kas­ta voi…

 • Päi­vä Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­si­kös­sä

  Sain taan­noin toi­veen Ome­na­tu­van luki­jal­ta, että ker­toi­sin hie­man osas­ton arjes­ta. Pää­tin­kin tart­tua toi­vee­seen. Täs­sä kuvaus yhdes­tä satun­nai­ses­ta päi­väs­tä. Aamu  Saa­vun töi­hin klo: 7.28. Työ­ka­ve­ri­ni istuu jo kan­sa­lias­sa kuun­te­le­mas­sa aamu­ra­port­tia yöhoi­ta­jal­ta ja hörp­pii kah­via. Hyvä niin, sil­lä olen havain­nut, että ilman kah­via kysei­nen hoi­ta­ja ei aina oikein käyn­nis­ty. Hänel­lä oli­kin aikoi­naan kah­vi­kup­pi, jos­sa luki ”THE BOSS”.…