Kategoria: aliravitsemuksen seuraukset

  • Masen­nus syö­mis­häi­riön seu­ra­lai­se­na

    Syö­mis­häi­riö ja masen­nus kul­ke­vat usein käsi­kä­des­sä vah­vis­taen tai pei­tel­len toi­si­aan ja aset­taen siten haas­tei­ta toi­pu­mi­sel­le ja hoi­dol­le. Masen­nus­ta on voi­nut ilme­tä jo ennen syö­mis­häi­riön oirei­den alka­mis­ta, mut­ta myös syö­mis­häi­riö ja eri­tyi­ses­ti ali­ra­vit­se­mus voi­vat aiheut­taa masen­nus­ta. Kysees­sä on haas­ta­va pala pures­kel­ta­vak­si, mut­ta loh­dun sana­na todet­ta­koon, että toi­pu­mi­nen niin syö­mis­häi­riös­tä kuin masen­nuk­ses­ta­kin on mah­dol­lis­ta. Masen­nus­ta käy­te­tään usein…

  • Jär­ke­vä ate­ria­ryt­mi aut­taa tur­vaa­maan urhei­li­jan ener­gian­saan­tia

    Koro­na on opet­ta­nut meil­le kevään ja kesän aika­na sen, että on monia iso­ja asioi­ta, joi­hin ei voi varau­tua etu­kä­teen. Kai­ken syk­syyn­kin koh­dis­tu­van epä­var­muu­den koh­dal­la on kui­ten­kin hyvä muis­taa, että on pal­jon asioi­ta, joi­hin voi ja kan­nat­taa varau­tua etu­kä­teen. Yksi täl­lai­nen asia on jär­ke­väs­tä ate­ria­ryt­mis­tä ja riit­tä­väs­tä ener­gian­saan­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen. Tämä teks­ti on kir­joi­tet­tu nuo­ren urhei­li­jan ravit­se­muk­sen…

  • Uni­vai­keu­det syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä (osa 1) – Syi­tä uni­vai­keuk­sien taus­tal­la

    Unen mer­ki­tys ter­vey­del­le on val­ta­va. Sen lai­min­lyö­mi­nen joh­taa usein moniin ter­vey­del­li­siin ongel­miin. Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen aika­na riit­tä­vä uni nousee eri­tyi­sen tär­ke­ään ase­maan, kos­ka toi­pu­mi­nen vaa­tii pal­jon voi­ma­va­ro­ja. Ilman riit­tä­vää unta, toi­pu­mi­seen tar­vit­ta­val­le psyyk­ki­sel­le työs­ken­te­lyl­le ei rii­tä kun­nol­la voi­mia. Unen aika­na aivot raken­ta­vat uusia yhteyk­siä ja oppi­mi­nen sekä tun­tei­den käsit­te­ly edis­ty­vät siten yleen­sä unen aika­na. Lisäk­si uni…