Masen­nus syö­mis­häi­riön seu­ra­lai­se­na

Syö­mis­häi­riö ja masen­nus kul­ke­vat usein käsi­kä­des­sä vah­vis­taen tai pei­tel­len toi­si­aan ja aset­taen siten haas­tei­ta toi­pu­mi­sel­le ja hoi­dol­le. Masen­nus­ta on voi­nut ilme­tä jo ennen syö­mis­häi­riön oirei­den alka­mis­ta, mut­ta myös syö­mis­häi­riö ja eri­tyi­ses­ti ali­ra­vit­se­mus voi­vat aiheut­taa masen­nus­ta. Kysees­sä on haas­ta­va pala pures­kel­ta­vak­si, mut­ta loh­dun sana­na todet­ta­koon, että toi­pu­mi­nen niin syö­mis­häi­riös­tä kuin masen­nuk­ses­ta­kin on mah­dol­lis­ta.

Masen­nus­ta käy­te­tään usein arki­pu­hees­sa kuvaa­maan var­sin monen­lai­sia mie­lia­lan ongel­mia. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa masen­nuk­sel­la tar­koi­te­taan tilaa, jos­sa hen­ki­lö kär­sii mie­lia­lan las­kus­ta. Kyky naut­tia asiois­ta ja tun­tea nii­hin mie­len­kiin­toa on hei­ken­ty­nyt. Pie­ni­kin pon­nis­tus joh­taa uupu­muk­seen ja masen­nuk­ses­ta kär­si­väl­le monet arki­set toi­met voi­vat tun­tua yli­voi­mai­sil­ta. Mui­ta taval­li­sia oirei­ta ovat kes­kit­ty­mis- ja huo­mio­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen, itse­tun­non ja itse­luot­ta­muk­sen heik­ke­ne­mi­nen, syyl­li­syy­den ja arvot­to­muu­den koke­muk­set, syn­kät pes­si­mis­ti­set aja­tuk­set tule­vai­suu­den suh­teen, itse­tu­hoi­set aja­tuk­set tai teot, uni­häi­riöt sekä ruo­ka­ha­lun heik­ke­ne­mi­nen. Mie­lia­la ei päi­vit­täin juu­ri vaih­te­le eikä yleen­sä rii­pu olo­suh­teis­ta.

Mie­lia­lan muu­tos saat­taa peit­tyä syö­mis­häi­riön oirei­den alle ja myös olla vai­ke­aa erot­taa syö­mis­häi­ri­öön kuu­lu­vas­ta toi­vot­to­muu­des­ta ja näkö­alat­to­muu­des­ta. Sik­si syö­mis­häi­riön yhtey­des­sä masen­nuk­sen vaka­vuut­ta ei aina havai­ta. Vai­kea masen­nus joh­taa taval­li­ses­ti sii­hen, että hen­ki­lö ei aina jak­sa edes nous­ta sän­gys­tä tai pitää huol­ta hygie­nias­taan. Syö­mis­häi­riön yhtey­des­sä masen­nus voi olla yhtä uuvut­ta­vaa, mut­ta syö­mis­häi­riö pakot­taa sai­ras­tu­neen nouse­maan sän­gys­tä ja kiel­tää levon. Syö­mis­häi­ri­öön usein liit­ty­vät pak­ko-oireet voi­vat puo­les­taan pakot­taa pesey­ty­mään, vaik­ka todel­li­suu­des­sa pesey­ty­mi­nen voi vie­dä pal­jon voi­ma­va­ro­ja. Psyyk­ki­nen romah­ta­mi­nen odot­taa koko ajan kul­man taka­na, vaik­ka poti­las ei täyt­täi­si­kään vaka­van masen­nuk­sen kri­tee­re­jä. Hoi­ta­va hen­ki­lö saat­taa tode­ta, että masen­nus ei ole niin vaka­va ja sii­tä­kö syö­mis­häi­riö sit­ten saa­kin liek­kiä ja saat­taa hauk­kua sai­ras­tu­nut­ta uupu­muk­sen tun­teis­ta sekä ”epä­on­nis­tu­mi­ses­ta masen­tu­maan”. Syö­mis­häi­riö voi myös sanoa, ”huo­maat­ko, et ole masen­tu­nut, sinul­la ei ole mitään syy­tä levä­tä ja valit­taa”. Kier­re on val­mis.

Ei ole myös­kään tava­ton­ta, että syö­mis­häi­riön eri­tyis­piir­tei­tä ei ymmär­re­tä sai­ras­tu­neel­le anne­tuis­sa masen­nuk­sen hoi­to­suo­si­tuk­sis­sa. Jopa vai­keas­ta pak­ko­lii­kun­nas­ta kär­si­vä on saat­ta­nut saa­da suo­si­tuk­sen liik­kua enem­män, kos­ka lii­kun­nal­la on taval­li­ses­ti posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia masen­nuk­sen hoi­dos­sa. Pak­ko­lii­kun­nas­ta kär­si­väl­le suo­si­tus lisä­tä lii­kun­taa ei sel­lai­se­naan tie­ten­kään ole suo­tui­sa, vaan hai­tal­li­nen, sil­lä lii­kun­nan lisää­mi­nen voi­mis­taa hänen ahdis­tus­taan. Myös eri­lai­set ter­veel­li­sen ruo­ka­va­lion ohjeis­tuk­set mene­vät pahim­mil­laan met­sään, sil­lä syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut saat­taa kuul­la suo­si­tuk­set vaa­ti­muk­si­na lisä­tä ruo­kai­lui­hin liit­ty­viä kiel­to­ja ja sään­tö­jä sekä kont­rol­lia. Tämä puo­les­taan pahen­taa syö­mis­häi­riö­tä.

Syö­mis­häi­riön yhtey­des­sä on myös hyvä havai­ta, että masen­nuk­ses­ta voi muo­dos­tua tavoi­tel­ta­va olo­ti­la. Sii­tä on pidet­tä­vä kiin­ni, kos­ka sai­ras­tu­neen kuu­luu syö­mis­häi­riön mie­les­tä kär­siä. Paha olo on tur­val­li­sem­paa, kuin ilo, onni tai tyy­ty­väi­syys. Täs­tä syys­tä masen­nuk­sen hoi­to voi olla haas­ta­vaa. Sai­ras­tu­nut voi vas­tus­taa esi­mer­kik­si aja­tus­mal­lien muu­tok­seen täh­tää­vää työs­ken­te­lyä, lää­ke­hoi­toa tai itsel­le muka­viin toi­miin osal­lis­tu­mis­ta. Monil­la saat­taa olla myös syö­mis­häi­riön aset­ta­mia pel­ko­ja lää­ki­tyk­ses­tä. Eri­tyi­ses­ti ano­rek­si­aa sai­ras­ta­vat saat­ta­vat pelä­tä, että lää­ki­tys nos­taa pai­noa tai tekee syö­mi­ses­tä jol­lain lail­la hel­pom­paa. Kum­pi­kin aja­tus voi tun­tua ääret­tö­män vai­keal­ta.

Syö­mis­häi­riöi­den ja masen­nuk­sen hoi­dos­sa onkin huo­mioi­ta­va, että molem­pia on hoi­det­ta­va yhtä aikaa – ei voi aja­tel­la, että hoi­de­taan ensin masen­nus pois ja sit­ten syö­mis­häi­riö­tä tai toi­sin päin. Toki välil­lä voi jou­tua pai­not­ta­maan jom­paa­kum­paa enem­män, mut­ta koko­nai­suu­des­sa on huo­mioi­ta­va molem­mat ja käsi­tel­tä­vä myös masen­nuk­sen ja syö­mis­häi­riön yhteyt­tä ja toi­si­aan vah­vis­ta­via kyt­kök­siä.

Mie­lia­la­lää­ki­tys aut­taa osaa sai­ras­tu­neis­ta var­sin hyvin ja saat­taa­kin saa­da myös syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen uuteen vauh­tiin. Jos­kus sopi­van lää­ki­tyk­sen löy­tä­mi­nen ei tapah­du heti ensim­mäi­sel­lä yri­tyk­sel­lä, mut­ta monel­le hyvä lää­ki­tys on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta löy­tää ajan kans­sa. Tera­pia tai hoi­dol­li­set kes­kus­te­lut ovat vält­tä­mät­tö­miä, sil­lä pelk­kä lää­ki­tys ei yksi­nään auta toi­pu­maan masen­nuk­ses­ta eikä syö­mis­häi­riös­tä. Yhdis­tet­ty­nä lää­ki­tys ja tera­pia vähen­tä­vät näkö­alat­to­muut­ta ja aut­ta­vat näke­mään vaih­toeh­to­ja elä­mäs­sä ja tavois­sa toi­mia.

Syö­mis­häi­riön hyvä ravit­se­mus­kun­tou­tus – jos­sa syö­dyn ruu­an lisäk­si paneu­du­taan myös syö­mis­häi­riön vää­ris­tä­miin usko­muk­siin, tot­tu­muk­siin ja pel­koi­hin – edis­tää myös masen­nuk­ses­ta toi­pu­mis­ta, sil­lä moni­puo­li­sel­la, riit­tä­väl­lä, sal­li­val­la ja jous­ta­val­la ruo­ka­va­liol­la on iso mer­ki­tys hyvin­voin­nil­le ja jak­sa­mi­sel­le. Lii­kun­nan tera­peut­ti­set vai­ku­tuk­set pää­se­vät puo­les­taan par­hai­ten esil­le, kun lii­kun­nas­sa kes­ki­ty­tään liik­ku­mi­sen lisäk­si oman kehon kuun­te­luun ja lii­kun­nan ilon löy­tä­mi­seen. Myös kyky kokea mie­li­hy­vää kehon kaut­ta sekä tai­to ren­tout­taa ja rau­hoit­taa keho ovat val­miuk­sia, jot­ka ede­saut­ta­vat lii­kun­nas­ta hyö­ty­mis­tä sekä pal­ve­le­vat niin syö­mis­häi­riöis­tä kuin masen­nuk­ses­ta­kin toi­pu­mis­ta. Vuo­ro­kausi­ryt­mi on tär­ke­ää raken­taa sään­nöl­li­sek­si ja sii­hen on hyvä suun­ni­tel­la jous­ta­via ja ter­vei­tä rutii­ne­ja. Samal­la toi­pu­vaa tulee kan­nus­taa sal­li­maan itsel­le lepo­het­kiä ilman syyl­li­syyt­tä.

Jos­kus masen­nuk­ses­ta ja syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen työs­ken­te­lyyn on hyvä ottaa mukaan myös per­he­työs­ken­te­ly, sil­lä hai­tal­li­set aja­tus­mal­lit saat­ta­vat siir­tyä tie­dos­ta­mat­to­mi­na ja vah­voi­na suku­pol­vel­ta toi­sel­le ja sitä on voi­nut tapah­tua jo useam­man suku­pol­ven ajan. Per­heis­sä kult­tuu­ri­ses­ti periy­ty­vien aja­tus­mal­lien havait­se­mi­nen ja nii­den työs­tä­mi­nen yhdes­sä per­hee­nä saat­taa aut­taa toi­pu­mis­ta ja paran­taa koko per­heen hyvin­voin­tia.

Ammat­ti­lai­sel­ta toi­pu­va tar­vit­see kykyä kuun­nel­la, vii­toit­taa tie­tä ja näh­dä toi­voa sil­loin­kin, kun hän on menet­tä­nyt toi­von­sa. Ammat­ti­lai­sen tulee ymmär­tää sekä syö­mis­häi­riön että masen­nuk­sen eri­tyis­piir­tei­tä ja tukea toi­pu­vaa irtau­tu­maan nii­den toi­nen tois­taan vah­vis­ta­vas­ta kier­tees­tä.

Lopuk­si on hyvä huo­ma­ta, että sekä masen­nuk­ses­ta että syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­nen vaa­tii aikaa ja resurs­se­ja. Työs­ken­te­lyä toi­pu­mi­sen eteen on jat­ket­ta­va vie­lä sen­kin jäl­keen, kun mie­lia­la alkaa koho­ta ja syö­mi­sen haas­teet vähen­tyä. Tämän vaa­ti­muk­sen lai­min­lyö­mi­nen pit­kit­tää usein toi­pu­mis­ta, sil­lä voi­ma­va­rat eivät vie­lä vält­tä­mät­tä ole raken­tu­neet riit­tä­vän vah­voik­si kaik­kien elä­män stres­si­te­ki­jöi­den käsit­te­lyyn ja haas­tei­den koh­taa­mi­seen. Toi­pu­mi­sen alkaes­sa on usein kerät­tä­vä muu­tos­roh­keut­ta pit­kän­kin aikaa, sil­lä para­ne­mi­nen voi tun­tua pelot­ta­val­ta. Toi­veik­kaan tule­vai­suu­den näke­mi­nen aut­taa toi­pu­mi­ses­sa, mut­ta vaa­tii onnis­tuak­seen posi­tii­vi­sen näke­mi­sen har­joit­te­lua pie­nin aske­lin ker­ral­laan. Lisäk­si toi­pu­mi­nen vaa­tii sen oival­ta­mis­ta, että itseen­sä ja omaan hyvin­voin­tiin­sa on lupa kes­kit­tyä. Toi­pu­va jou­tuu omak­su­maan koko­naan uuden käsi­tyk­sen itses­tään, omis­ta voi­ma­va­rois­taan ja elä­mäs­tään. Tämä on pit­käl­li­nen, mut­ta pal­kit­se­va kas­vu­pro­ses­si. Toi­pu­mi­nen kui­ten­kin saa­vu­te­taan oikein koh­den­net­tu­jen pon­nis­te­lui­den seu­rauk­se­na, mikä mah­dol­lis­taa valoi­sam­man tule­vai­suu­den toi­pu­mi­sen myö­tä.

Mil­lai­set asiat ovat aut­ta­neet sinua toi­pu­maan masen­nuk­ses­ta ja syö­mis­häi­riös­tä?

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *