Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja – mis­sä men­nään nyt

Urhei­li­joi­den ris­ki syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen häi­riin­ty­mi­seen ja syö­mis­häi­riöi­hin sai­ras­tu­mi­seen on suu­ri. Tämä on nos­tet­tu esiin täs­sä blo­gis­sa aiem­min­kin, esi­mer­kik­si Pian kir­joit­ta­mas­sa teks­tis­sä, jos­sa hän ker­toi Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tis­ta, joka Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa on käyn­nis­tet­ty ennal­taeh­käi­se­mään urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä.

Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­ti on nyt toden teol­la käyn­nis­sä ja on aika päi­vit­tää sen kuu­lu­mi­sia. Ker­ra­taan­pa alkuun nyt kui­ten­kin, mik­si pro­jek­ti yli­pää­tään sai alkun­sa.

Tie­teel­li­set tut­ki­muk­set ja urhei­lun paris­ta kan­tau­tu­va koke­mus­tie­to ker­to­vat molem­mat karua kiel­tään: lii­an monen urhei­li­jan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen häi­riin­tyy urhei­lu-uran aika­na tai sen jäl­keen. Lii­an moni heis­tä sai­ras­tuu syö­mis­häi­ri­öön, jol­la voi olla vaka­via ja kau­as­kan­toi­sia vai­ku­tuk­sia ter­vey­teen. Tämä on havait­tu myös Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa, jon­ka poti­lai­ta yhdis­tää kas­va­vas­sa mää­rin yksi teki­jä: urhei­lu­taus­ta.

Urhei­luun liit­tyy lukui­sia ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­viä omi­nai­suuk­sia, jot­ka voi­vat suo­ja­ta urhei­li­jaa myös syö­mi­sen häi­riöil­tä. On kui­ten­kin huo­mioi­ta­va, että urhei­luun liit­tyy sel­lai­sia­kin teki­jöi­tä, jot­ka voi­vat olla syö­mis­häi­riöi­den ris­ki­te­ki­jöi­tä. Kil­paur­hei­lus­sa koros­tu­vat kuri­na­lai­suus, suo­ri­tus­kes­kei­syys ja par­hai­den mah­dol­lis­ten tulos­ten tavoit­te­lu, jot­ka voi­vat hei­jas­tua vahin­gol­li­sel­la taval­la myös lii­an kont­rol­loi­tuun syö­mi­seen. Media on nos­ta­nut esil­le myös lukui­sia urhei­li­joi­ta, joil­la syö­mis­häi­riö on saa­nut alkun­sa val­men­ta­jan keho­tuk­ses­ta pudot­taa pai­noa pari kiloa.

Urhei­li­joil­la häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on ylei­sem­pää kuin muus­sa väes­tös­sä. Häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä esiin­tyy eten­kin esteet­ti­sis­sä lajeis­sa, sekä kes­tä­vyys- ja pai­no­luok­ka­la­jeis­sa. Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen ja sii­hen liit­ty­vä ener­gian- ja ravin­toai­nei­den puut­teel­li­nen saan­ti vai­kut­taa nopeas­ti urhei­li­jan suo­ri­tus­ky­kyyn, palau­tu­mi­seen, kehit­ty­mi­seen ja ter­vey­teen.

Urhei­li­jal­la häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­tä on esi­mer­kik­si se, että nou­dat­taa erit­täin tiuk­kaa ja ter­veel­lis­tä ruo­ka­va­lio­ta, pun­nit­see itse­ään jat­ku­vas­ti, las­kee ruo­kien kalo­rei­ta ja pun­nit­see ruo­ki­aan, ei kuun­te­le kehon vies­te­jä näläs­tä tai kyl­läi­syy­des­tä ja kar­sii ruo­ka­va­lios­taan ruo­ka-ainei­ta vain, kos­ka tavoit­tee­na on laih­tu­mi­nen ja sen myö­tä mah­dol­li­ses­ti paran­tu­nut suo­ri­tus­ky­ky. Vali­tet­ta­vas­ti se kui­ten­kin jää monel­ta ymmär­tä­mät­tä, että laih­tu­mi­nen ei auto­maat­ti­ses­ti takaa sitä, että suo­ri­tus­ky­ky para­ni­si. Var­sin­kin, jos pai­noa läh­tee enem­män kuin ne kuu­lui­sat pari kiloa. Häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on aina ris­ki­te­ki­jä var­si­nai­sen syö­mis­häi­riön kehit­ty­mi­seen. Pahim­mil­laan syö­mis­häi­riöt ovat kuo­le­maan joh­ta­via sai­rauk­sia.

Muun muas­sa näi­den syi­den vuok­si käyn­nis­tim­me Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin. Haluam­me luo­da toi­min­ta­mal­le­ja syö­mis­häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen var­hai­seen tun­nis­ta­mi­seen ja ennal­taeh­käi­syyn ja tuo­da tie­teel­li­seen tut­ki­muk­seen perus­tu­vaa tie­toa val­men­ta­jien, urhei­li­joi­den ja van­hem­pien käyt­töön. Digi­taa­li­sia työ­ka­lu­ja urhei­li­joi­den ja val­men­ta­jien tavoit­ta­mi­sek­si kehi­te­tään yhdes­sä Well­ness Foundry ‑yri­tyk­sen kans­sa, jon­ka Meal­Log­ger-sovel­luk­sen käy­tös­tä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­la on jo pit­kä koke­mus. Lisäk­si pro­jek­ti pyr­kii käyn­nis­tä­mään kes­kus­te­lua eri urhei­lu­toi­mi­joi­den välil­le syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vien ennak­koa­sen­tei­den pur­ka­mi­sek­si. Pro­jek­til­la on urhei­lu­yh­tei­sös­tä laa­ja yhteis­työ­kump­pa­ni­ver­kos­to, ja laji­lii­tois­ta muka­na ovat muun muas­sa Suo­men Cheer­lea­dingliit­to, Hiih­to­liit­to, Kori­pal­lo­liit­to ja Voi­mis­te­lu­liit­to. Lisäk­si pro­jek­tis­sa kehi­te­tään Suo­meen myös aivan uut­ta urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen hoi­toon sovel­tu­vaa mal­lia, joka hyö­dyn­tää tie­teel­lis­tä tie­toa sekä Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen kat­ta­vaa klii­nis­tä koke­mus­ta.

Kulu­van tal­ven aika­na olem­me sukel­ta­neet syväl­le urhei­li­joi­den syö­mis­häi­riöi­hin liit­ty­vään tut­ki­mus­da­taan, raken­ta­neet yhteis­työ­ver­kos­to­ja, suun­ni­tel­leet kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­le­jam­me ja vies­tin­tääm­me muun muas­sa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, sekä poh­jus­ta­neet urhei­li­joi­den hoi­to­mal­lia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen. Sosi­aa­li­sen median tilit akti­voim­me jo nyt kes­kel­lä koro­nae­pi­de­mi­aa, mut­ta kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­le­ja emme vali­tet­ta­vas­ti pää­se poru­kal­la tes­taa­maan kuin vas­ta kesän jäl­keen – jos ja kun toi­vot­ta­vas­ti tilan­ne on sil­loin rau­hoit­tu­nut.

Mut­ta mikä se Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja sit­ten on?

Meil­lä on pro­jek­tin suun­nit­te­lus­ta alkaen kan­ta­va­na tee­ma­na ollut, että jokai­nen urhei­li­ja saa olla oman ainut­ker­tai­sen elä­män­sä ja urhei­lu-uran­sa san­ka­ri. Hän on Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja, joka saa toteut­taa ja saa­vut­taa koko poten­ti­aa­lin­sa urhei­lus­sa ja elä­mäs­sä par­haan mah­dol­li­sen tuen avul­la. Näem­me, että täl­lai­sel­la urhei­li­jal­la on eri­mer­kik­si seu­raa­vat omi­nai­suu­det:

- hyvä itse­tun­to, mää­rä­tie­toi­nen, tie­don­ha­lui­nen
- hen­ki­ses­ti ja fyy­si­ses­ti vah­va
- tyy­ty­väi­nen kehon­ku­vaan­sa: ei anna esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median vai­kut­taa sii­hen
- ymmär­tää ole­van­sa ihmi­se­nä pal­jon enem­män kuin urhei­lusuo­ri­tuk­sen­sa
- osaa hyö­dyn­tää lähi­pii­rin­sä tuen
- har­joit­te­lee ja lepää tasa­pai­noi­ses­ti
- syö moni­puo­li­ses­ti ja riit­tä­väs­ti

Täl­lai­sel­la Oman Elä­män­sä Urhei­li­jal­la on edel­ly­tyk­set pit­kään ja antoi­saan uraan, joka kan­nat­te­lee hän­tä koko lop­pue­lä­män. Lisää teks­te­jä Oman Elä­män­sä Urhei­li­jas­ta on tie­dos­sa Ome­na­tu­paan pro­jek­tin ede­tes­sä. Löy­dät mei­dät somes­ta tun­nuk­sel­la @oeu_2020. Ota ihmees­sä yhteyt­tä, jos haluat kuul­la aihees­ta lisää, tai jos esi­mer­kik­si yhteis­työ kans­sam­me kiin­nos­taa.

Pysy­tään ter­vei­nä ja aktii­vi­si­na, vaik­ka ympä­röi­vä maa­il­ma nyt eri­koi­nen onkin. Muis­te­taan tukea kaik­kia lähei­siäm­me. Anne­taan tukem­me myös lähi­pii­rim­me urhei­li­joil­le. Urhei­li­jan har­joi­tus­päi­väs­sä tär­kei­tä ovat rutii­nit ja niis­sä pysy­mi­nen. Häi­riö­te­ki­jät rutii­neis­sa voi­vat häi­riin­nyt­tää myös urhei­li­jan syö­mis­tä, eten­kin, kun kodin ruo­ka­va­ras­to­jen tilan­ne­kin voi olla nor­maa­liin ver­rat­tu­na täy­sin eri­lai­nen. Nyt on käsil­lä iso häi­riö­te­ki­jä, joka väis­tä­mät­tä vai­kut­taa rutii­nien lisäk­si myös mie­lia­laan ja ehkä har­joi­tus­mo­ti­vaa­tioon­kin. Urhei­li­ja voi kokea karan­tee­nis­sa tai sitä vas­taa­vis­sa olo­suh­teis­sa esi­mer­kik­si pel­koa, yksi­näi­syyt­tä, tyl­syyt­tä ja masen­nus­ta. Nämä tun­teet voi­vat enti­ses­tään koros­tua, jos urhei­li­jal­le val­ta­van tär­ke­ää ja mie­le­käs­tä asi­aa – urhei­lua – jou­tuu näis­sä olo­suh­teis­sa kar­si­maan. Aute­taan lähi­pii­rim­me urhei­li­joi­ta löy­tä­mään uusia mie­lek­käi­tä kei­no­ja yllä­pi­tää har­joit­te­lu­mo­ti­vaa­tio­ta myös näi­nä aikoi­na. Toi­saal­ta anne­taan hei­dän myös levä­tä, jos tilan­ne kuor­mit­taa kovas­ti hen­ki­ses­ti. Pide­tään huol­ta toi­sis­tam­me.

Ter­vei­sin,

Maria Heik­ki­lä
Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den toh­to­ri, OEU-pro­jek­ti­pääl­lik­kö

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *