Uuni­tuo­reet oppaat urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä val­men­ta­jil­le ja van­hem­mil­le saa­ta­vil­la nyt ilmai­sek­si

Val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muu urhei­li­jan lähi­pii­ri ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa urhei­li­joi­den häi­riin­ty­neen syö­mi­sen ennal­taeh­käi­se­mi­ses­sä, tun­nis­ta­mi­ses­sa ja hoi­toon ohjaa­mi­ses­sa. Sik­si olem­me kir­joit­ta­neet kat­ta­vat oppaat avuk­si urhei­li­jan tuke­mi­seen par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Kat­so vin­kit teks­tin lopus­sa esi­tel­tä­vis­tä oppais­ta ja net­ti­si­vuil­tam­me.

Syö­mi­sen häi­riöt ovat väes­tös­sä kas­va­va ongel­ma. Sama vali­tet­ta­va tren­di näkyy myös urhei­lus­sa. Urhei­li­joil­la häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen on ylei­sem­pää kuin muus­sa väes­tös­sä. Häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen voi pit­kit­tyes­sään joh­taa syö­mis­häi­riöi­hin, jot­ka ovat vaka­via sai­rauk­sia. Kui­ten­kin jo lie­vä­kin syö­mis­häi­riö­oi­rei­lu voi hei­ken­tää urhei­li­jan ter­veyt­tä, suo­ri­tus­ky­kyä ja kehit­ty­mis­tä mer­kit­tä­väs­ti.

Mitä pikem­min mah­dol­li­siin syö­mi­sen häi­riöi­hin puu­tu­taan, sitä nopeam­min niis­tä yleen­sä toi­vu­taan ja sitä hel­pom­paa nii­den hoi­ta­mi­nen on.

Kos­ka häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen on urhei­li­joi­den paris­sa niin yleis­tä, on toden­nä­köis­tä, että val­men­ta­jat, van­hem­mat ja muut urhei­li­joi­den kans­sa toi­mi­vat koh­taa­vat arjes­saan urhei­li­joi­ta, joil­la on haas­tei­ta esi­mer­kik­si syö­mi­sen­sä ja kehon­ku­van­sa kans­sa.

Miten täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa kuu­lui­si toi­mia? Puut­tu­mi­nen toi­sen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­seen voi tun­tua han­ka­lal­ta, vaik­ka huo­mai­si, että se ei ole ter­veel­lä poh­jal­la. Asia voi tun­tua lii­an hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta, ja oikei­den sano­jen tai oikean ajan­koh­dan löy­tä­mi­nen vai­keal­ta. Olem­me koon­neet val­men­ta­ja- ja van­hem­pai­nop­paat sekä net­ti­si­vut urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mi­ses­tä avuk­si näi­hin haas­tei­siin.

Oppaat ja net­ti­si­vut ovat osa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen 2020 käyn­nis­ty­nyt­tä Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tia, jon­ka tavoit­tee­na on ennal­taeh­käis­tä urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nyt­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mis­tä.

Toi­vom­me näi­den oppai­den ja net­ti­si­vu­jen anta­van val­men­ta­jil­le, van­hem­mil­le ja muul­le urhei­li­jan lähi­pii­ril­le ymmär­rys­tä urhei­li­joi­den häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Mate­ri­aa­lit ovat vapaas­ti jaet­ta­vis­sa, tulos­tet­ta­vis­sa ja käy­tet­tä­vis­sä (läh­de­viit­teet huo­mioi­den) kai­kil­le urhei­li­joi­den paris­sa toi­mi­vil­le.

Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑net­ti­si­vut

https://www.syomishairiokeskus.fi/uusi/oeu2020/

Sivuil­ta löy­dät kat­ta­via teks­te­jä seu­raa­vis­ta aiheis­ta:

  • Urhei­li­jal­le: urhei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen
  • Val­men­ta­jal­le ja huol­ta­jal­le: urhei­li­jan häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen
  • Urhei­lu­ra­vit­se­mus
  • Urhei­li­jan psyyk­ki­nen hyvin­voin­ti
  • Urhei­li­jan elä­män­hal­lin­ta
  • Lisä­ma­te­ri­aa­lia aihees­ta

Val­men­ta­jao­pas I:
suo­mek­si ja ruot­sik­si Teo­ri­aa urhei­li­jan häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä: mitä häi­riin­ty­nyt syö­mi­nen on ja mik­si urhei­lu­väen oli­si tär­keä ymmär­tää syö­mis­häi­riö­oi­rei­lun ris­kit. Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Val­men­ta­jao­pas II:
suo­mek­si ja ruot­sik­si Vink­ke­jä ja työ­ka­lu­ja urhei­li­jan häi­riin­ty­neen syö­mis­käyt­täy­ty­mi­sen tun­nis­ta­mi­seen ja hoi­too­noh­jauk­seen: käy­tän­nön vink­ke­jä ja työ­ka­lu­ja sii­hen, mil­lai­siin asioi­hin val­men­ta­jien oli­si hyvä kiin­nit­tää huo­mio­ta urhei­li­jan syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­sä. Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Val­men­ta­jaop­pai­den työ­ka­lut
Val­men­ta­jaop­pais­sa anne­tut kon­kreet­ti­set työ­ka­lut ja vink­ki­lis­tat koot­tu­na yhteen tie­dos­toon. Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Van­hem­pien opas
Tie­toa häi­riin­ty­nees­tä syö­mis­käyt­täy­ty­mi­ses­tä urhei­li­jan van­hem­mil­le. Teki­jä: Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑projekti/Syömishäiriökeskus

Mitäs nyt – näkö­kul­mia elä­män­hal­lin­taan urhei­lu-uran päät­tyes­sä
Oppaa­seen on koot­tu näkö­kul­mia elä­män­hal­lin­taan urhei­lu-uran päät­tyes­sä. Tee­mat käsit­te­le­vät urhei­li­jan iden­ti­teet­tiä, mie­len hyvin­voin­tia, sosi­aa­li­sia suh­tei­ta ja arkea. Teki­jät: Satu Lin­na­sal­mi ja Han­na Salo/Metropolia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan uusiin net­ti­si­vui­hin ja oppai­siin!

Maria Heik­ki­lä
Elin­tar­vi­ke­tie­tei­den toh­to­ri, OEU-pro­jek­ti­pääl­lik­kö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *