Kategoria: kilpaurheilu

 • Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen Oman elä­män­sä urhei­li­ja ‑pro­jek­ti

  Syys­kuus­sa kir­joi­tin blo­gi­kir­joi­tuk­sen urhei­li­joi­ta koh­taa­vis­ta syö­mis­häi­riöis­tä ja mai­nit­sin Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pro­jek­tis­ta, jon­ka avul­la pyri­tään aut­ta­maan pulaan jou­tu­nei­ta urhei­li­joi­ta. Kut­suim­me tam­mi­kuus­sa muu­ta­mia asian­tun­ti­joi­ta pala­ve­riin kans­sam­me ideoi­maan pro­jek­tim­me sisäl­töä. Asian­tun­ti­joit­tem­me jou­kos­sa oli hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat itse muka­na urhei­lu­val­men­nuk­ses­sa ja myös hen­ki­löi­tä, joi­den lap­set ovat urhei­lu­val­men­net­ta­via. Saim­me mukaan monen­lai­sia näkö­kul­mia urhei­li­joi­den syö­mi­son­gel­miin ja elä­män­hal­lin­taan liit­ty­vis­tä vai­keuk­sis­ta. Ryh­mäm­me kiin­nit­ti huo­mio­ta…

 • Urhei­li­jat ja syö­mis­häi­riöt – mitä tapah­tuu urhei­lu-uran jäl­keen?

  Syö­mis­häi­riöi­den on jo pit­kään tie­det­ty vai­vaa­van urhei­li­joi­ta sekä har­ras­te­lu- että kil­pa­ta­sol­la. Urhei­lua­no­rek­sia ja kil­pai­lu­ja edel­tä­neen pai­non­pu­do­tuk­sen jäl­kei­nen ahmin­ta on ollut pit­kään tie­dos­sa ja sii­tä on puhut­tu mel­ko pal­jon. Urhei­lu-uran jäl­keen ilme­ne­vät syö­mis­vai­keu­det ovat kui­ten­kin olleet esil­lä sel­väs­ti vähem­män. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tera­piayk­si­kös­sä on vuo­sien var­rel­la havait­tu, että urhei­li­jat saat­ta­vat löy­tää itsen­sä mel­ko eksyk­sis­tä urhei­lu-uran jäl­keen. Kun lap­suu­des­ta…

 • Aja­tuk­sia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van huip­pu-urhei­li­jan iden­ti­tee­tis­tä

  Koh­taan usein työs­sä­ni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta, joil­la koko iden­ti­teet­ti on ikään kuin raken­tu­nut yhden asian varaan. Ennen sai­ras­tu­mis­taan kil­paur­hei­lu on esi­mer­kik­si ollut hen­ki ja elä­mä, kaik­ki kai­kes­sa. On ehkä täh­dät­ty hui­pul­le, pär­jät­ty ja teh­ty kovas­ti töi­tä oman menes­tyk­sen eteen. Ihmi­nen on oppi­nut mää­rit­te­le­mään itsen­sä ensi­si­jai­ses­ti kil­pa-urhei­li­jak­si tai huip­pu-urhei­li­jak­si nyt tai tule­vai­suu­des­sa. Kenen­kään iden­ti­tee­tin ei oli­si kui­ten­kaan…

 • NEDS-kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia – Mik­ro­be­ja, kil­paur­hei­lua, toi­voa toi­vot­to­muu­teen ja “keho­te­ra­pi­aa”

  Poh­jois­mai­nen syö­mis­häi­riö­kon­fe­rens­si NEDS jär­jes­tet­tiin Hel­sin­gis­sä 21.–23.9. Päi­vien aika­na kuu­lim­me eri­lai­sia puheen­vuo­ro­ja ja osal­lis­tuim­me pie­nem­piin works­hop­pei­hin. Täs­sä hiu­kan kon­fe­rens­si­kuu­lu­mi­sia kai­kil­le luet­ta­vak­si. Kai­kes­ta en rapor­toi, joten valit­sin nel­jä aihet­ta, jot­ka tun­tui­vat minus­ta kiin­nos­ta­vil­ta. Blo­gi­kir­joi­tus käsit­te­lee täl­lä ker­ral­la poik­keuk­sel­li­ses­ti usei­ta aihei­ta, mut­ta voit toki poi­mia sii­tä vain itseä­si kiin­nos­ta­vat aiheet: Suo­lis­to­mik­ro­bit ja lai­huus­häi­riö (Cynt­hia Bulik) Aja­tus sii­tä, että…