Kategoria: identiteetti

  • Urhei­li­jat ja syö­mis­häi­riöt – mitä tapah­tuu urhei­lu-uran jäl­keen?

    Syö­mis­häi­riöi­den on jo pit­kään tie­det­ty vai­vaa­van urhei­li­joi­ta sekä har­ras­te­lu- että kil­pa­ta­sol­la. Urhei­lua­no­rek­sia ja kil­pai­lu­ja edel­tä­neen pai­non­pu­do­tuk­sen jäl­kei­nen ahmin­ta on ollut pit­kään tie­dos­sa ja sii­tä on puhut­tu mel­ko pal­jon. Urhei­lu-uran jäl­keen ilme­ne­vät syö­mis­vai­keu­det ovat kui­ten­kin olleet esil­lä sel­väs­ti vähem­män. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen tera­piayk­si­kös­sä on vuo­sien var­rel­la havait­tu, että urhei­li­jat saat­ta­vat löy­tää itsen­sä mel­ko eksyk­sis­tä urhei­lu-uran jäl­keen. Kun lap­suu­des­ta…

  • Aja­tuk­sia syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­van huip­pu-urhei­li­jan iden­ti­tee­tis­tä

    Koh­taan usein työs­sä­ni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nei­ta, joil­la koko iden­ti­teet­ti on ikään kuin raken­tu­nut yhden asian varaan. Ennen sai­ras­tu­mis­taan kil­paur­hei­lu on esi­mer­kik­si ollut hen­ki ja elä­mä, kaik­ki kai­kes­sa. On ehkä täh­dät­ty hui­pul­le, pär­jät­ty ja teh­ty kovas­ti töi­tä oman menes­tyk­sen eteen. Ihmi­nen on oppi­nut mää­rit­te­le­mään itsen­sä ensi­si­jai­ses­ti kil­pa-urhei­li­jak­si tai huip­pu-urhei­li­jak­si nyt tai tule­vai­suu­des­sa. Kenen­kään iden­ti­tee­tin ei oli­si kui­ten­kaan…