Kategoria: työntekijät

 • Fysio­te­ra­pia ja psy­ko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

  Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään usein fysio­te­ra­pi­aa ja psy­ko­fyy­sis­tä fysio­te­ra­pi­aa. Monil­la on var­maan jon­kin­lai­nen mie­li­ku­va fysio­te­ra­pias­ta. Mie­li­ku­vis­sa fysio­te­ra­peu­tin kans­sa ehkä jum­pa­taan ja fysio­te­ra­peut­ti hie­roo välil­lä. Mie­li­ku­va ei var­mas­ti­kaan ole täy­sin vir­heel­li­nen, mut­ta kovin sup­peak­si se jää. Psy­ko­fyy­si­ses­tä fysio­te­ra­pias­ta mie­li­ku­vat voi­vat olla vie­lä sup­peam­mat. Sik­si pää­tin­kin haas­ta­tel­la psy­ko­fyy­sis­tä fysio­te­ra­peut­tiam­me Iidaa sii­tä, mitä fysio­te­ra­pia ja psy­ko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia…

 • Miet­tei­tä tun­tei­den näyt­tä­mi­ses­tä ja amma­til­li­suu­des­ta syö­mis­häi­riö­po­ti­lai­den hoi­dos­sa

  Tun­tei­den poh­ti­mi­nen on meil­le Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jöil­le joka­päi­väis­tä puu­haa. Useim­mi­ten näi­den poh­din­to­jen yti­mes­sä ovat poti­lai­den tun­teet ja nii­den käsit­te­lyn tuke­mi­nen toi­pu­mis­työs­sä. Kui­ten­kin päi­vit­täin tulee työs­ken­nel­tyä myös omien tun­tei­den­sa kans­sa, ovat­han tun­teet myös hoi­ta­val­la hen­ki­löl­lä läs­nä joka het­kes­sä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa hoi­to kes­tää usein monia kuu­kausia ja mat­ka poti­laan rin­nal­la on usein pit­kä ja inten­sii­vi­nen. On siis luon­nol­lis­ta, että…

 • Tie­ni syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­lyyn – Mik­si tätä työ­tä teen?

  Minul­ta kysy­tään aika ajoin, mik­si teen töi­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien paris­sa. ”Onko sinul­la oma­koh­tai­nen koke­mus asias­ta tai jokin muu kut­su­mus työs­ken­nel­lä juu­ri tuon poti­las­ryh­män paris­sa?” En tie­dä kysyt­täi­si­kö asian hen­ki­lö­koh­tai­suut­ta yhtä usein, jos työs­ken­te­li­sin esi­mer­kik­si skit­so­fre­ni­aa tai masen­nus­ta sai­ras­ta­vien paris­sa tai jos oli­sin­kin suun­tau­tu­nut työ­elä­mäs­sä­ni neu­ro­lo­gian maa­il­maan. On kuin syö­mis­häi­riöi­hin pitäi­si olla jotain kos­ke­tus­pin­taa omas­ta elä­mäs­tä,…

 • Koh­taa­mi­sia puhe­li­mes­sa

  Ajan­va­raus- ja pal­ve­le­va puhe­lim­me on asiak­kait­tem­me moni­puo­li­ses­sa käy­tös­sä. Soit­ta­jal­le se on pikai­nen pyräh­dys puhe­li­mit­se ajan­va­raus­toi­veis­sa tai tilan­near­vioi­ta hoi­toon hakeu­tu­mi­ses­ta ja hoi­don alkusuo­si­tuk­ses­ta Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa. Pal­ve­le­vaan puhe­li­meen vas­taa sai­raan­hoi­ta­ja Mer­ja Ruha­la, jol­le pal­ve­le­vaan puhe­li­meen vas­taa­mi­ses­ta on muo­dos­tu­nut ajan saa­tos­sa myös itsel­le tär­keä ja mie­le­käs osa työ­tä. Mer­jal­le pal­ve­le­vaan puhe­li­meen vas­taa­mi­nen on ihmi­sen koh­taa­mis­ta – tari­nan kuun­te­lua ja…