Kategoria: kirjoittajien esittely

  • Tie­ni syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­lyyn – Mik­si tätä työ­tä teen?

    Minul­ta kysy­tään aika ajoin, mik­si teen töi­tä syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien paris­sa. ”Onko sinul­la oma­koh­tai­nen koke­mus asias­ta tai jokin muu kut­su­mus työs­ken­nel­lä juu­ri tuon poti­las­ryh­män paris­sa?” En tie­dä kysyt­täi­si­kö asian hen­ki­lö­koh­tai­suut­ta yhtä usein, jos työs­ken­te­li­sin esi­mer­kik­si skit­so­fre­ni­aa tai masen­nus­ta sai­ras­ta­vien paris­sa tai jos oli­sin­kin suun­tau­tu­nut työ­elä­mäs­sä­ni neu­ro­lo­gian maa­il­maan. On kuin syö­mis­häi­riöi­hin pitäi­si olla jotain kos­ke­tus­pin­taa omas­ta elä­mäs­tä,…

  • Ter­ve­tu­loa Ome­na­tu­paan!

    Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si ome­na­tu­paan. Ome­na­tu­pa on yksi­tyi­sen Elä­män Näl­kään Ry:n Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen blo­gi. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään pal­jon eri­lai­sia kysy­myk­siä syö­mis­häi­riöis­tä, nii­den hoi­dos­ta ja kun­tou­tuk­ses­ta sekä tie­ten­kin sii­tä mil­lai­sia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­lut ovat. Ajat­te­lim­me, että blo­gi voi­si olla hyvä kana­va poh­tia näi­tä tee­mo­ja. Ome­na­tu­vas­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jät kir­joit­ta­vat avoi­min mie­lin ja kriit­ti­ses­ti­kin ylei­ses­ti kes­kus­te­lua, ihmet­te­lyä tai kiin­nos­tus­ta herät­tä­vis­tä aiheis­ta. Emme…